نقشه سایت

درباره دکتر وفایی

صفحه اصلی

صفحه اصلی > کاشت مو> پرسش و پاسخ


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


 

 

 

 


پرسش و پاسخ در مورد کاشت موی طبیعی 

 

 

لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.

ریزش موعلامتی شایع وناراحت كننده است.بیشترافرادی كه به متخصص پوست مراجعه می كنندازریزش مو(بعنوان شكایت اول یادوم) شاكی هستندولی درحقیقت اكثراینهادارای ریزش غیرطبیعی مونمی باشند.بطورمعمول روزانه 100-50 تارموریخته واگرهرروزشستشوی موهاانجام شودتا150-120 تارموطبیعی تلقی می گردد.برای اینكه بدانیدآیاواقعاًریزش موی غیرطبیعی وجودداردبایستی حداقل یك هفته سررانشسته ودراین مدت همه موهای ریخته شده راجمع آوری وبرتعدادروزهاتقسیم نمائیم.اگرازاین عددبیشترباشدبایستی به فكرراه چاره باشیم.راه دیگربرای دانستن این مطلب آن است كه یك دسته حدود100تائی ازموهارابادست بآهستگی بكشیم.اگرفردروزقبل حمام نكرده باشددرحالت طبیعی5-4 عددموكنده می شودوازاین بیشترنیازبه بررسی ودرمان دارد.

ریزش موعلل گوناگونی داردمانندوراثت،مشکلات هورمونی،اختلالات تغذیه ای(مثل رژیم های لاغری وسؤتغذیه)،استرس وتنش های عصبی،بارداری وشیردادن نوزاد،آسیب رسانیدن به موهاازطریق رنگ،مش،فروسشوارکردن موهاولی شایعترین علت آن درآقایان ریزش موی آندروژنتیک(مردانه)است که بدلایل ارثی رخ می دهد.باکاشت موی طبیعی(درصورتیکه بدرستی وبارعایت همه احتیاطات انجام شود) می توان موهای ازدست رفته را جایگزین کرده وفرددارای موهایی خواهدشدکه یک عمربرایش باقی مانده وازآنهالذت خواهدبرد.

 بالا

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

آندروبه معنی مردوژنتیك یعنی ارثی ودركل این عبارت به معنی ریزش موی ارثی مردانه می باشد.البته این بیماری درخانم هاهم مشاهده شده زیراخانم هانیزدارای هورمون های مردانه به مقداراندك می باشند.بطوركلی شایعترین علت ریزش مودرآقایان این بیماری است.نحوه توارث آن بطوردقیق مشخص نبوده ولی بطورقطع ارثی می باشد.آقایان این بیماری راازخانواده مادری وخانم ها آنرا از خانواده پدری به ارث می برندالبته این مطلق نمی باشد.شروع این عارضه اززمان بلوغ(حدود15-14سالگی)است كه هورمون های جنسی مردانه(آندروژن ها)شروع به ترشح وفعالیت می كنندوسپس ریزش موبآهستگی گسترش پیدامی كند.نحوه گسترش بیماری درآقایان باخانم هامتفاوت است.درمردان ریزش موازجلوی سرآغازمی شود.موهابتدریج نازكتروكمرنگترشده وحالت اصلی خودراازدست می دهند.بمرورزمان تعدادموهاكمتروكمترشده وپوست سرهویدامی گردد.این تغییرات موجب عقب رفتن تدریجی خط رویش مودرپیشانی می گردد.كاهش موباشدت كمتریابیشتردرقله سرهم رخ داده وآن بخش هم به تدریج دچارطاسی می شود.باگسترش طاسی وبهم پیوستن مناطق خالی ازموكم كم كل سرطاس شده ودرنهایت فقط مودرمناطق گیجگاهی وپشت سرباقی می ماند(موهای این بخش ازسربدلیل نداشتن گیرنده هورمون های مردانه به اثرات ریزش موی ناشی ازاین هورمون هامقاوم بوده وخیلی بندرت دچارطاسی می گردند.).درخانم هاهیچگاه شدت طاسی مثل آقایان نیست وبیشتربه صورت كم پشتی ونازك شدن موهادركل سرظاهرمی گرددولی برخلاف مردان هیچوقت بطوركامل طاس نمی شوند(بدلیل اثرات هورمون های زنانه).

یكی ازچیزهائی كه معمولاً باریزش موی مردانه مشاهده می گرددپوست وموی چرب است كه بدلیل تأثیرهمزمان هورمون های مردانه برفولیكول مووترشح غددچربی پوست می باشد.قبلاً معتقدبودندكه كارفكری زیادباعث ریزش موی مردانه می گرددولی درحال حاضراین نظریه ردشده است.استفاده ازهورمون های مردانه برای پرورش اندام باعث بروزریزش موی مردانه می گردد.

 بالا

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

درمان های موجودبرای این بیماری رامیتوان به 2 گروه تقسیم كرد :

1)درمان های داروئی كه دراین قسمت دوداروی استاندارد وبی نهایت داروی غیراستانداردوخانگی قراردارد.

2) درمان های جراحی كه دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووكاشت موقراردارد.

 بالا

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

دراین گروه محلول ماینوكسیدیل وقرص فیناستراید قراردارند.بغیرازاین دوداروهیچكدام ازداروهای دیگردارای اثرات شناخته شده وقطعی نبوده وبدلیل وجودعوارض احتمالی بهتراست بهیچ عنوان استفاده نشوند.اثرهردوی این داروها(بخصوص محلول ماینوكسیدیل)فقط بااستمراراستفاده باقی مانده وباقطع مصرف(حتی مصرف طولانی مدت)به تدریج پرپشتی موهاازبین رفته ولذامصرف آنهابایستی برای همیشه ادامه پیداكند.محلول ماینوكسیدیل باغلظت های 2 الی 5 درصداستفاده میشود.این محلول بسیارموثربوده ولی طرزمصرف آن بسیارمهم است.محلول بایستی برروی پوست تمیزوخشك بآرامی مالیده شده(ماساژلازم نیست)وحداقل 4 ساعت قبل وبعدازآن نبایستی موهاشسته شوند.پس ازمالیدن داروسشوارزدن موهاممنوع است.مقدارمصرف 30 قطره=یك سی سی صبح وشب(یك ساعت قبل اررفتن به رختخواب) است. برای بروزاثرات مثبت محلول ماینوكسیدیل حداقل 4 ماه استعمال مداوم آن لازم بوده وحداكثراث آن 12 ماه بعدازشروع درمان آشكارمی گردد.دراوایا درمان ممكن است ریزش موهاظاهراً بدترشودكه اهمیتی نداردوبتدریج اثرات مفیدآن آشكارمی گردد.محلول فوق دركسی كه اصلاًمونداردبدردنمی خورد.هرچقدرفردجوان تر،تعدادموهای كركی اش بیشترواگرزمان طاسی كمتراز 10 سال باشداثرمحلول ماینوكسیدیل بیشترمی گردد.اثراین داروباادامه مصرف بیشترشده وبه تدریج موهابلندتر،كلفت تروپررنگ ترمی گردند.عوارض جانبی محلول عمدتاً پوستی وشامل خشكی،پوسته ریزی،خارش وقرمزی پوست است.گاهی هم این محلول باعث افزایش رشدموهادرصورت میشودكه بیشتردرخانم هارخ داده واهمیتی نداردزیراخودش خوب میشود.

قرص فیناسترایدبه مقدار 1 میلیگرم درروز(بایابدون غذا)داروی جدیدتری است كه فقط درآقایان قابل استفاده است.حداقل زمان مصرف این دارویكسال میباشد.این داروبی خطربوده وعوارض جانبی آن خفیف،اندك واكثراًقابل برگشت میباشند.این عوارض عمدتاًمربوط به كاهش اعمال جنسی مردانه بوده واهمیتی ندارندزیرااولاً باادامه درمان بتدریج ناپدید شده وثانیاً درصورت قطع درمان نیز ظرف مدت كوتاهی ازبین میروند.

خانم های دارای ریزش موی مردانه معمولاً اختلال هورمونی ندارندولی درصورت وجوداختلالات هورمونی درآزمایش خون لازم است داروهای ضدهورمون مردانه مثل قرص اسپیرونولاكتون یاقرص سیپروترون مصرف نمایند.درهرحال بیماربایستی تحت نظرمتخصص پوست باشدودرمان خودسرانه اكیداً ممنوع است.

 بالا

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووكاشت موقراردارد.دركاشت موازقسمت پشت سر(كه همیشه دارای موبوده وموهای آن هیچوقت نمی ریزند)تارهای موبه روشی خاص برداشته شده وبانهایت دقت درمناطق طاس كاشته می شوند.موهای كاشته شده زنده بوده ومثل موهای عادی رشدمی كنندوازطرفی چون متعلق به مناطقی ازپوست سرهستندكه هیچوقت دچارریزش مونمی گردد،لذااین موهای كاشته شده دچارریزش نشده وبرای سالهاباقی می مانند.درحقیقت كاشت موتنهاراه دائمی برای طاسی باطرح مردانه است.

 بالا

کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟

این کاربه دوروش میکروسرجری(FUT)وروش جدیدغیرجراحی(FIT)انجام می شود.طریقه کاشت موهای برداشته شده درهردوروش FIT و FUT یکسان است وموهادرهردوروش بصورت تک تک(تک فولیکولی)کاشته می شوندولذااختلاف این دوروش فقط درطریقه برداشت موهااست .

 بالا

● کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟

این کاردراشخاصی قابل انجام است که درپشت سرویابدن(شامل سینه،پشت وشکم)دارای موهای باکیفیت وتراکم کافی باشندتابتوان ازاین نواحی برداشت انجام دادوفولیکول هارابه ناحیه طاسی منتقل نمودوازطرف دیگرطاسی آنها(شامل سر،ریش،سبیل وابرو)به صورتی باشدکه به عمل کاشت موپاسخ خوبی بدهد(این مطلب بطوردقیق درمعاینه مشخص خواهدشد).

 بالا

● درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

درکاشت موبه روش میکروسرجری(FUT)بابیحسی موضعی وبدون احساس دردیک نوارازپشت سربرداشته می شود.طول این نوار از 20 الی 30 سانتیمتروعرض آن از 10 تا 18 میلیمتراست.ابعاداین نوارمحدودیت داشته زیرابایستی طول وعرض آن طوری انتخاب شودکه آسیبی به پوست پشت سرواردنیآمده وپوست تحمل کشش آن راداشته باشدوازآن مهمتربه بخیه های پشت سر(که البته بسیارظریف ومیکروسکوپیک هستند)فشاری واردنیامده تااسکار(جوشگاه) بخیه فوق به صورت یک خط مویی درآمده ومعلوم نباشد(خط مویی موردبحث که محل بسته شدن پوست می باشدمعمولاًبسیارنازک بوده ودرزیرخواب موهای پشت سرمخفی می شود).

 بالا

درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

حسن بزرگ FUT این است که دریک جلسه 4 الی 6 ساعته حدود 4 الی 5 هزارتارمو(یابه عبارتی 1300 الی 1500 گرافت)برای فردکاشته می شودولذااتلاف وقت وی نسبت به FIT خیلی کم است.ولی بزرگترین مزیت FUT کیفیت بالای موهای برداشته شده(نسبت به FIT )است بدین معنی که موهادرFUT دارای چربی دورفولیکولی بیشتری بوده وباصطلاح چاق ترهستندوهمین چربی بیشترنقش بسیارمؤثری دربقای فولیکول موی جداشده ازناحیه دهنده مودارد. به همین دلیل برای جلسه اول کاشت مووبخصوص مواقعی که تراکم بالا موردنیازاست ویااینکه می خواهیم برای جلوی سروخط رویش مو،کاشت موانجام شودبهتراست که ازFUT استفاده کنیم.

عیب FUT  این است که تعدادموهای قابل برداشت درهر جلسه FUT محدودیت داشته(زیراابعادنوارذکرشده محدودیت دارد)وبیشتراز 4 الی 5 هزارتارمودریک جلسه نمی توانیم برداشت کنیم واگرنیازبه تعدادبالاتری موباشدبایستی جلسات دوم وسوم انجام شودکه فاصله آنها حداقل 6 ماه یکبارمی باشد. درهرحال این عیب درمقابل مزایای بسیارFUT اهمیتی نداشته ودرمجموع دراکثریت مواردکاشت موی طبیعی بخصوص در جلسه اول کاشت موبهتراست که ازFUT استفاده شود.

 بالا

درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

درروش FIT بجای ایجادبرش درپشت سروبرداشتن نواری ازپوست سر، موهابصورت دانه به دانه وبادستگاه مخصوصی(که بسیارظریف است)برداشته می شوند.

مواردکاربردFIT نسبت بهFUT کمتربوده ومنحصربه 3 مورداست که عبارتنداز :

1)موقعی که تراکم موهادر منطقه برداشت درپشت سرکم بوده(یابه عبارتی فاصله بین موهازیادباشد)ویااینکه بدلایلی اصلاً نتوانیم ازپشت سرفرداستفاده نموده ولذامجبورشویم که ازموهای سینه وپشت(Back )استفاده نماییم.پس نتیجه می گیریم که FIT برای افرادی که موهای پرپشت درقسمت پشت سردارندوقراراست که ازپشت سرآنهابعنوان منطقه دهنده استفاده شود،روش مناسبی نبوده وبایستی برای این افرادازFUT استفاده شود.

2)یکی دیگرازمواردکاربردFIT مواقعی است که میزان کشش پوست پشت سر(Elasticity )کم بوده ولذاامکان برداشت نوار ازپشت سرنمی باشد.این حالت بیشترزمانی رخ می دهدکه یکباربرای فردFUT انجام شده وجهت تکمیل کارقبلی ویاکاشت مودرمناطق طاس جدیدبایستی کاشت موی مجددانجام شودولی بدلیل برداشت قبلی یک نوارازپشت سرامکان برداشت مجددنوارمشابه وجودندارد.البته این مسئله همیشگی نیست ودربسیاری ازمواردمی توان 2 یاحتی 3 بارازپشت سرنواربرداشت کردولی اگرنتوان اینکاررادرجلسات دوم وبه بعدکاشت موانجام دادآنگاهFIT کاربردپیدامی کند.

3)اگرخودفرداصراربه انجامFIT داشته باشدمثلاً ازجراحی(حتی جراحی سرپایی مثل FUT )می ترسدویابدلایلی بابرش پشت سرمشکل داشته ونمی خواهداینکارانجام شود.درFIT درهرروزکاری (که ازساعت 10 صبح الی 5 عصر طول می کشد)حداکثر 1500 الی 2000 تارموکاشته می شودولذابرای کاشت فی المثل ده هزارتارموحدود 5 روزکاری لازم است

 بالا

درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

حسن بزرگFIT این است که بدلیل عدم نیازبه برداشت نوارازپشت سر(که تعدادمشخصی موداشته ولذاتعدادموهای آن محدودیت دارد)تعدادموهای قابل برداشت درFIT محدودیت زیادی نداشته وبراحتی می توان تا ده هزارتارمو(وگاهی بیشتر)برداشت نموده وکاشت.

حسن دیگرFIT این است که می توان ازموهای سینه ، پشت وشکم هم استفاده نموددرحالیکه درFUT فقط ازموهای پشت سرمی توان استفاده کرد.ازمعایب بزرگFIT این است که بدلیل تکنیک خاص برداشت مودراین روش موهای برداشته شده نسبت بهFUT ازکیفیت پایین تری برخوردارهستندیعنی مولاغرتربوده وچربی دورآن کم است ودرضمن اکثرموهاتک فولیکولی هستندولذااین موهابه دردایجادتراکم نخورده وپوشانندگی زیادی ایجادنمی کننددرحالیکه موهای برداشته شده درFUT کیفیت بسیاربالاوخوبی دارندوتراکم زیادی ایجادمی نمایند.

درمجموعFIT معمولاً انتخاب اول برای کاشت موی طبیعی نبوده ودرغالب مواردبهتراست که درابتداازFUT استفاده شودوFIT رابرای جلسات بعدی وی انتخاب نماییم.

 بالا

آیا درکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند؟

البته موهای جدیدی به جای موهای برداشته شده درنمی آیدولی تکنیک برداشت به گونه ای است که بطورمعمول محل برداشتن مودرپشت سرویابدن مشخص نبوده وفردازاین نظرنبایستی هیچگونه نگرانی داشته باشد.

 بالا

دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت؟

بهتراست روزبعددرمنزل استراحت نموده ودرچندشب اول دوبالش نرم طوری زیرسرقرار دهیدكه به حالت نیمه نشسته بخوابید.خودداری ازانجام كارهای سنگین(كه نیازبه زورزدن وفشارآوردن زیاددارند)،حركات سریع و سرفه های شدید برای یك هفته ضروری بوده وبهتراست دراین دوران ازخم شدن زیاددرحالت ایستاده نیزپرهیزکنید.هرگونه فعالیت ورزشی درهفته اول ممنوع است.از هفته دوم می توانیدفعالیت های ورزشی سبک(بجزشنا)راشروع کرده واز هفته سوم ورزش ازهرنوع آزاداست.

روزبعدازپیوندجهت برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.طریقه صحیح شستشوی سربه شماآموزش داده خواهدشد.فشارآب دوش نبایستی زیادباشد.

 بالا

آیاموهای كاشته شده رامی توان بلندكردواصلاً ازلحاظ حجمی بصورت موهای كاملاً پرپشت خواهد بودیافقط جنبه پوشاننده پوست سررادارد؟

البته که می توان موهای کاشته شده رابلندکردوحالت داد. نتیجه عمل به عوامل زیادی از جمله وسعت منطقه كم مو،تعدادگرافت ها ی كاشته شده،رنگ وضخامت موهاوتكنیك كاشت موها بستگی دارد.

درکاشت موی طبیعی سعی می شودبا بكارگیری بهترین تكنیك های جراحی موهای ریخته شده را باموهای طبیعی ودرحال رشدخودفردجایگزین كرده وخط موی جدیدی رابرای او طراحی کردکه باسن وموقعیت وی هماهنگی کامل داشته باشد.

 بالا

آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازكلاه گیس استفاده كنم؟

در هفته اول پس ازپیونداستفاده ازكلاه گیس(ازهرنوع)قدغن ودر هفته دوم نیزبهتراست استفاده نشودولی اگراجباربه استفاده وجودداردنبایستی از 12 ساعت درروزبیشتراستفاده شود.از هفته سوم کلاه گیس آزاداست.

 بالا

بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل كارلازم است؟

پس ازکاشت موی طبیعی معمولاٌ مشکل خاصی پیش نیامده وفردمی تواندیک الی دوروزبعدبه سرکارش بازگردد.

 بالا

آیا کاشت موی طبیعی در60 سالگی امکان پذیر هست یانه؟بطورکلی آیااین کارمحدودیت سنی داردیاخیر؟

بهتراست فردزمانی کاشت موراانجام دهدکه نسبتاً جوان وازنظراجتماعی فعال است ومی خواهددرکاروزندگی پیشرفت نماید.البته پیوندموی طبیعی حتی دردهه های 6 و 7 زندگی نیزنتایج خوبی خواهدداشت ودرهرحال سن فردبشرط اینکه ازنظروضعیت کلی سلامتی مشکلی نداشته باشد،فاکتورتعیین کننده ای نیست.

 بالا

معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی كند؟

در اكثر افراد 1 یا 2 جلسه.

 بالا

درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموكاشته می شود؟

درهرجلسه کاشت موبسته به روش انجام شده(میکروسرجری = FUT ویاروش غیرجراحی = FIT )تعداد 5000 تا 10000 عددتارمو(یابعبارتی 1800 تا 4000 گرافت)کاشته می شود.

 بالا

آیاکاشت موی طبیعی دردناك است؟

پیوندموی طبیعی همیشه بابیحسی موضعی انجام وفردهیچگونه دردی درجریان كارندارد.

 بالا

آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟

بهیچوجه.خوشبختانه موهای جدید كه ازبانك مویعنی پشت سرویابدن(شامل سینه،پشت وشکم) برداشته می شوندبه اثرات هورمونهای مردانه(آندروژن ها)مقاوم بوده وپس ازانتقال به نواحی كم پشت دچارریزش نخواهندشد.درحقیقت این موهابطورمادام العمروبصورت طبیعی رشدخواهندكرد.موهای كاشته شده نیازبه مراقبت دارویی وغیردارویی خاصی ندارند.

 بالا

چه زمانی بهتر است كه پیوندموی طبیعی را انجام دهم؟ آیابایدمنتظربمانم تاكاملاطاس شوم؟

اگرکم پشتی موهای سرشمابه حدی رسیده است که درزیرنورمعمولی،سفیدی پوست سرازلابلای موهابه میزان زیادی دیده می شودشماكاندیدمناسبی برای کاشت مو هستید.سن مناسب برای این كارحداقل 25سالگی است. بهتراست فردزمانی کاشت موراانجام دهدکه نسبتاً جوان وازنظراجتماعی فعال است ومی خواهددرکاروزندگی پیشرفت نماید.البته پیوندموی طبیعی حتی دردهه های 6 و 7 زندگی نیزنتایج خوبی خواهدداشت.

 بالا

صورت من کم مو است(بر خلاف برادرها و پدرم که پرموهستند)و مشکل اصلی صورتم درروی چانه ودوطرف لب وسبیل است.آیا درمان دارویی داردیانیازبه کاشت مو است؟

آیا امکان کاشت موی طبیعی وجوددارد؟كم مویی صورت درمان دارویی نداردولی می توان باموفقیت كاشت موی طبیعی انجام داد.دركاشت ریش وسبیل ازظریف ترین تكنیك های جراحی استفاده می شود.موهای کاشته شده بصورت طبیعی رشدکرده وتفاوتی باریش وسبیل معمولی ندارند.

 بالا

سرمن خیلی خالی است ودریك جلسه نمی توان برای كل آن کاشت موانجام داد.چاره چیست؟

اگرموهای پشت سر شما(بانك مو )پرپشت باشد،می توان در 2 جلسه كاشت مو انجام دادودرهرجلسه بیشترین تعداد ممكن راكاشت.درصورت نیازمی توان ازموهای بدن(سینه،پشت وشکم)نیزبرای کاشت موهای سراستفاده کرد.

 بالا

آیا كاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامكان دارد؟

موهاازكدام منطقه ازسر یابدن وبه كدام روش برداشته وكاشته می شوند؟بله می توان ازموهای سرویاازموهای بدن برای كاشت ابرونیزاستفاده كرد.گرچه تاتو روش سریع تروارزان تری است ولی قابل مقایسه باكاشت طبیعی مو نمی باشد.دركاشت ابروازظریف ترین تكنیك های جراحی استفاده می شودتاموهای كاشته شده پس ازرویش تفاوت زیادی باموهای اصلی نداشته باشد.

 بالا

آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است(باصطلاح جلوی سرشان خلوت شده است)می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟

اگر چنانچه فواصل موهای موجود بیش ازدو میلی مترباشدمی توان دراین نواحی کاشت مو انجام داد .

 بالا

کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد؟

تعدادموهای كاشته شده درمحل كم پشت بطورمستقیم ارتباط داردبا:

الف)مساحت وتراكم مو در ناحیه برداشت مو یعنی پشت سرویابدن وب)مساحت ناحیه كم پشت كه محل كاشت مواست(شامل سر،ریش،سبیل وابرو).هرچقدرتراكم موومساحت محل برداشت موبیشتروازطرف دیگرمساحت محل كاشت مووكم پشتی موهای آن كمترباشد نتیجه بهتری حاصل خواهدشد.

بایدبه این نکته توجه شودکه تراکم طبیعی موهای سردرحدود 80 الی 100 عددتارمودرهرسانتیمترمربع است ولی باکاشت موی طبیعی درجلسه اول می توان تراکم 40 الی 50 عددتارمودرهرسانتیمترمربع راایجادکرده ودرجلسات بعدی می توان این تراکم رابه 60 الی 70 تارمودرهرسانتیمترمربع رسانید.

 بالا

آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد؟

خیر،عمل تحت شرایط بیحسی موضعی انجام می شودوباتزریق آرامبخش به بیمار،اضطراب وی تحت کنترل درخواهد آمد.بنابراین بستری شدن در بیمارستان ضرورتی ندارد.بیمار می تواند پس از پایان عمل حتی به تنهایی به منزل برگردد.البته رانندگی تا 12 ساعت پس ازکاشت موممنوع است.

 بالا

آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی برای کنترل مرتباً به پزشک مراجعه نمود؟

خیر.روزبعدازپیوندجهت ویزیت،برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.ویزیت بعدی فرد 9-6 ماه پس از کاشت موخواهدبود.

 بالا

آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد؟

خیر،پوست سرفولیکول های فرددیگررانمی پذیردونسبت به آن واکنش نشان می دهد .

 بالا

آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد؟

بله،البته ازنظرزیبائی شناسی محدودیت خاصی درپائین آوردن خط موی جلوی سروجود داردوبرمبنای مقیاس های مشخصی می توان این خط راجلو آورد.لازم به ذکراست که دریک جلسه کاشت مواین خط کامل نخواهد شدواغلب نیاز به حداقل دوجلسه کاشت مو می باشد .

 بالا

آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است؟

بله،درخانم ها نیزمی توان این عمل راانجام دادولی محدودیت انجام کاردرخانم هانسبت به آقایان بیشتراست ولذاتعدادخانم های طاس که انجام کاشت موبه صلاح آنهااست ومی توان برایشان کارانجام دادخیلی کمترازآقایان طاس می باشد .

بالا 

آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت؟

خیر،درمتدهای قدیمی کاشت موباماکروگرافت( گرافت های بالای 5-4 تارمو )انجام می شدوبنابراین نمای عروسکی به سربیمارمی دادولی باتکنیک های مدرن امروزی نمای موهای کاشته شده کاملاً طبیعی بنظرمی رسد.

بالا 

درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید؟

خودداری ازانجام كارهای سنگین(كه نیازبه زورزدن وفشارآوردن زیاددارند)،حركات سریع و سرفه های شدید برای یك هفته ضروری بوده وبهتراست دراین دوران ازخم شدن زیاددرحالت ایستاده نیزپرهیزکنید.هرگونه فعالیت ورزشی در هفته اول ممنوع است.از هفته دوم می توانیدفعالیت های ورزشی سبک(بجزشنا)راشروع کرده واز هفته سوم ورزش ازهرنوع آزاداست.

 بالا

درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید؟

روزبعدازپیوندجهت ویزیت،برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه تا 2 هفته باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.طریقه صحیح شستشوی سربه شما آموزش داده خواهدشد.فشارآب دوش نبایستی زیادباشد.پس ازدوهفته نحوه شستشوی سربه حالت عادی بازگشته ومراعات خاصی لازم ندارد.

بالا 

آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟

بله از 2 هفته بعدازعمل می توان ازرنگ مواستفاده نمود .

 بالا

آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد؟

بله،چون نیکوتین سیگاربرروی خون رسانی به پیازهای موتأثیرمنفی داردلذاتوصیه می شوداز 2 هفته قبل تایک هفته بعدازعمل ازسیگار استفاده نشود .

 بالا

آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند؟

موهای کاشته شده کاملاً مشابه ریش وسبیل طبیعی هستند،قابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند.

 بالا

آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود؟

یکی از کاربردهای پیوندمودرعلم پلاستیک وزیبائی پوشاندن خطوط شکستگی درنواحی مودار سروصورت باکاشت موی طبیعی می باشد.

 بالا

پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر؟

پانسمان کردن یانکردن بستگی به پزشک انجام دهنده کاشت مووشرایط زندگی وکاربیماردارد.چنانچه پانسمان انجام نشودازنظرظاهر،بیمار نرمال تر از شخص با پانسمان می باشد و مشکل بازگشت به مطب جهت برداشت پانسمان را نخواهدداشت والبته فشارکمتری به نواحی بخیه واردمی شود.ازطرف دیگربه دلیل نشت مایع یاخون ازمحل پیوند احتمال حرکت نمودن گرافت ها وجود دارد(بخصوص درخواب که بیمار بدون آگاهی پوست سررابه بالش یاملحفه می کشداین احتمال بیشتر است).لذاانجام پانسمان منطقی به نظررسیده ومفیداست.

در ضمن با وجود اینکه درکاشت موباروش های مدرن امروزی زخم های کمتری وجودداردولی همان زخم های مختصرهم احتمال آلودگی درهوای پرازگرد و غباررادارندودرآخر اینکه بیماران ایرانی به ظاهرپاک وتمیز اهمیت ویژه ای می دهندواین ظاهرآراسته باپانسمان سفیدوتمیزبهترحاصل می شود.پس درکل پانسمان کردن بهتراست.

بیمارانی که باپانسمان مرخص می شوند اضطراب کمتری ازنظرآلودگی گرافت هاداشته وباخیال آسوده تری 24 ساعت اولیه پس ازکاشت موراطی می کنند.ولی اشخاص بدون پانسمان باتماس های مکررکه همراه بانگرانی بوده است روزهای اولیه بعد از عمل راسخت ترپشت سرگذاشته اند.طی سؤالات انجام شده ازخانواده بیماران بنظرمی رسدکه خانواده وخودبیمارازنظرروانی شرایط باپانسمان راراحت ترمی پذیرند.

 بالا

آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود؟

آنچه مسلم است به دلیل برش وبخیه انجام شده ناحیه کاشت موتا حدی دردناک خواهد بود ولی این درد قابل توجه نبوده ومعمولاً با مسکن های معمولی کنترل می شود.برای تسکین دردمختصربعدازعمل فقط می توان ازقرص استامینوفن کدئین استفاده نمودومصرف سایرمسکن هاممنوع است.بطورکلی ازنظردردبعدازعمل بیمارنبایستی هیچگونه نگرانی داشته باشد.

 بالا

آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک(که محل قرارگرفتن موهای کاشته شده است)نمایان خواهند بود؟

درروزهای بعدازعمل تاحدی جای زخم هامشخص است ولی به مروروباپیشرفت روندترمیم بافتی،خطوط شکافها محو شده وفقط ساقه های موهاباقی خواهدماند.بطورکلی نمای محل کاشت موپس از9-6 ماه بگونه ای می باشدکه هیچکس متوجه کاشت مودراین محل نخواهدشدواین محل کاملاً طبیعی بنطرمی رسد.

 بالا

آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد؟

پاسخ این سؤال بستگی به تراکم ووسعت موهای پشت سر وبدن شخص دارد.تعدادجلسات بامعاینه دقیق مشخص می گردد.

 بالا

بعد از كاشت مو چه اتفاقی می افتد؟

برای یک ماه پس ازپیوند،موهای کاشته شده رشدکرده واین مطلب مؤیدگرفتن این موهااست.سپس ریشه موهاوارداستراحت شده وساقه های آنهامی افتند.پس ازسه ماه آنهاازحالت استراحت خارج وشروع به رشدکرده وساقه های جدیدموازپوست بیرون می آیند.

بطورکلی 9-6 ماه پس ازپیوندقسمت طاس کاملاً حالت طبیعی خودرابدست آورده ودرضمن موهای کاشته شده درمحل طاس تاسالهاباقی مانده ونمی ریزند.

 بالا

بعد از کاشت موچه شكلی خواهم شد؟

بعدازعمل دلمه هایی اطراف گرافت ها تشكیل می شوندكه اگرموهای اطراف زیاد باشند،بامدل دادن می توان آنهاراپوشش داد.اگرنه قابل دیدن خواهندبود ولی زیادجلب توجه نمی كنند.باشستشوی مرتب وروزانه دلمه هاحدود یك هفته بعدیابیشترمی ریزندومشکل خاصی دراین میان وجودندارد..

 بالا

آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟

عمل كاشت موازكلاه گیس ویادرمان های جایگزین گرانتر است.اگرچه باتوجه به دائمی بودن نتایج، بیشتر مردم آن را یك سرمایه گذاری خوب برای راحتی آینده اشان تلقی می كنند.

هزینه کاشت موبستگی به عوامل متعددی داردازقبیل:وسعت طاسی(کم، متوسط،زیاد)،تعدادموهایی که برای پوشانیدن منطقه طاس لازم است تارضایت بیمارحاصل گردد،کدام منطقه طاس است(سر،ریش،سبیل ویاابرو)،کیفیت موهای منطقه دهنده ازنظرضخامت ورنگ،روش کاشت مو(FUT ویاFIT)،سن بیمارووجودمشکلات وبیماری های زمینه ای درایشان.

 بالا

بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است؟

تعدادجلسات بستگی دارد به:1- منطقه گیرنده ودهنده موی سر،2- تعدادوکیفیت گرافت های استفاده شده،3- تراكمی كه بیمارمی پسنددو4-خصوصیات شخصی موی بیمار مثلاً موی خشن ظاهری پرپشت ترازموی نرم دارد.

 بالا

درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید.

درحال حاضربهترین راه برای پوشاندن طاسی کاشت موبااستفاده ازمیکروگرافت(موی طبیعی)درنواحی کم پشت است.برای پرکردن کامل طاسی شایدنیازبه دویاحتی سه عمل وبرداشتهای متعددازپشت سرباشد.در مهندسی بافتی گروه های محقق درتلاش هستند تاباتکثیرسلولهای سازنده فولیکول مودرمحیط کشت به تعداددلخواه ازاین سلولها بدست آورندودرطی یک عمل جراحی تمام سلولها رادرناحیه طاس بکارند.از نظرتئوری این تکنیک تاحدودی امکان پذیر است همان طورکه دربیماری های دیگرهم ازروش مهندسی بافتی استفاده می شودمثل بیماری های دریچه ای قلب،بیماری های کبدی،دیابت،نارسائی کلیه،زخمها،سوختگی هاو....

امادراین موردسؤال هایی وجودداردکه تا کنون بدون پاسخ مانده اند،برای مثال:بهترین محیط برای کشت سلولها چه محیطی است؟کدام سلولهای فولیکول موبایدکشت داده شوند؟آیاامکان بوجود آمدن تومور(سرطان)ازسلولهای کاشته شده وجوددارد؟

اکنون محققان زیادی ازکشورهای انگلستان،ژاپن وآمریکادرتلاش هستندتا این تکنیک رادرانسان تست کنند.بایددرنظرداشت که موفقیت این روش درانسان وگرفتن تائیدیه FDA نیازبه زمان طولانی دارد.

 بالا

درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید.

این متداز 15 سال پیش انجام می شده ولی درحال حاضرروش چندان قابل اعتمادی نیست.دومشکل اساسی دراین متدوجوددارد:جنس این موهای مصنوعی ازهرنوعی که باشد بقای کوتاهی داردودرنهایت ازبدن دفع می شود.درحدود 40-30% در سال اول و 100% تا سه سال بعدازکاشت دفع خواهد شد.حتی اگرموهای مصنوعی باقی بمانندودفع نشوندبیمارمجبور به صرف وقت زیادی درروزبرای مراقبت ازاین موهامی باشد(شامپوومحلول های ضد عفونی کننده).همچنین احتمال بوجودآمدن واکنش گراتولوماتوز(جسم خارجی)نسبت به این موهاوجوددارد.

بالا

● آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟

بهیچوجه.خوشبختانه موهای جدید كه ازبانك مویعنی پشت سرویابدن(شامل سینه،پشت وشکم)برداشته می شوندبه اثرات هورمون های مردانه(آندروژن ها)مقاوم بوده وپس ازانتقال به نواحی كم پشت دچارریزش نخواهندشد.درحقیقت این موهابطورمادام العمروبصورت طبیعی رشدخواهندكرد.موهای كاشته شده نیازبه مراقبت دارویی وغیردارویی خاصی ندارند.

بالا

 

::: صفحه اصلی    ::: اخطار قانونی     ::: درباره ما     ::: سوالات متداول     ::: آلبوم عکس

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر علی وفایی است

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طب نگار