نقشه سایت

درباره دکتر وفایی

صفحه اصلی

صفحه اصلی > بیماریهای پوست و مو> بیماریهای موی سر


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


 

 


بیماری های مو

 

سفیدشدن مو

موخوره

ریزش مو

الف)ریزش موبدلیل مسائل وامراض دیگر

ب)ریزش موبعنوان یك بیماری جداگانه

 

موی سرازاهمیت روانی واجتماعی زیادی برخورداراست ولذابیماری های آن دارای اهمیت بالائی برای انسان می باشند.

 

1)سفیدشدن مو

رنگ مونتیجه انتقال رنگدانه ملانین ازملانوسیت ها(سلول های رنگدانه ساز) به سلول های زایای موواقع درریشه(پیاز)مواست.رنگ مومی تواندازرنگ سیاه تابلوندتغییرنماید.

سفیدشدن موهابردونوع است:

سفیدشدن طبیعی مودرسنین پیری(كه عادی ونرمال  است)

سفیدشدن زودرس موکه بیماری تلقی می شودوعلل گوناگونی دارد.

سفیدی زودرس موهایك خصیصه عمدتاً ژنتیكی،دائمی،غیرقابل برگشت(بجزدرموارداستثنائی وآنهم بصورت محدود و خفیف) و عمدتاً غیرقابل درمان می باشد.

تنهاراه رفع ظاهری آن استفاده ازرنگ مواست.یك مطلب خوشحال كننده برای این افراداین است كه موهای آنها نریخته وتاسنین بالا آنها راخواهندداشت.استرس ومصرف برخی داروها(مثل كلروكین)نیزدربروزسفیدی زودرس موهادخالت دارند.

 بالا

2)موخوره

موخوره عبارت است ازدویاچندشاخه شدن انتهای مووگاهی اوقات همه طول مو.

علل موخوره عبارتنداز:

صدمات فیزیكی وارده به ساقه مومثل شانه وبرس زدن زیاد،سشواربیش ازحد،مش کردن مو،فركردن مکرروغیره

آسیب های شیمیائی به مومانندرنگ كردن،شستشوی زیادسرباصابون های قلیایی ویاشامپوی نامناسب وغیره

به همین دلیل موخوره عمدتاًدرموهای بلندوخشك (كه حساس تروشکننده ترهستند)مشاهده می گردد.گاهی رنگ این موهاهم تغییرمی کند.

برای رفع موخوره رعایت مواردزیرتوصیه می شود:

انتهای موهابطورمرتب كوتاه شود.

استفاده ازروغن زیتون یاروغن بادام شیرین بلافاصله پس ازحمام روی انتهای موها.

استفاده ازشامپوی ملایم.

 بالا

3)ریزش مو

ریزش موعلامتی شایع وناراحت كننده است.بیشترافرادی كه به متخصص پوست مراجعه می كنندازریزش مو(بعنوان شكایت اول یادوم) شاكی هستندولی درحقیقت اكثراینهادارای ریزش غیرطبیعی مونمی باشند.منظورازریزش مواین است که شخص بطورغیرطبیعی درحال ازدست دادن موهای خوداست.

طاسی وکم شدن موهارامی توان به دونوع تقسیم کرد:

1)حالتی که درآن فولیکول های موبطوردائمی تخریب شده وازبین رفته اند.به این وضعیت  «ریزش مو (آلوپسی) بدلیل بروز جوشگاه (اسکار)» می گویند ودر آن طاسی غیرقابل برگشت است.این دسته ازطاسی ها(به شرط اینکه فرآیند مولد طاسی خاموش شده ویابیماری تحت کنترول درآمده باشد) به کاشت موی طبیعی پاسخ درمانی خوبی می دهند. برخی ازعلل شایع آن عبارتنداز:

عفونت های قارچی ومیکروبی پوست سر،سوختگی پوست سروبرخی بیماری های پوست مانندلیکن پلان ولوپوس.

 

آلوپسی اسکارگذار

 2)کم شدن موهاکه درآن آسیب دائمی به ریشه موها وارد نشده است. به این وضعیت « ریزش موبدون بروزجوشگاه(اسکار)» گفته اطلاق می گردد. مواردی ازاین نوع ریزش موبرگشت پذیروقابل ترمیم کامل بوده ودرمواردی هم طاسی حاصله غیرقابل برگشت است.برخی ازعلل شایع این نوع طاسی عبارتنداز:

دستکاری هاوکشش بیش ازحدوارده برمو،فقرموادغذایی،اختلالات هورمونی،مشکلات عصبی،بیماری های تب دار،اعمال جراحی وسیع،داروها،مسمومیت ها،اشعه درمانی،شیمی درمانی،ریزش موی آندروژنتیک،طاسی بدلیل مسائل مادرزادی وپس اززایمان.بطورکلی شایعترین علت ریزش مودرآقایان وخانم ها،ریزش موی آندروژنتیک است البته طرح ومدل طاسی درخانم هاوآقایان متفاوت است.

تعدادطبیعی فولیکول های موی سردردوران بلوغ 200 – 100 مودرهرسانتیمترمربع است وباافزایش سن این تعدادبطورنرمال کاهش پیدامی کند(این کاهش بیماری تلقی نشده وریزش موبه حساب نمی آید).سرعت رشدموهای سرحدود 35/0 میلیمتردرروز(تقریباً یک سانتیمتردرماه)است.

بطورمعمول روزانه 100-50 تارموریخته واگرهرروزشستشوی موهاانجام شودتا150-120 تارموطبیعی تلقی می گردد.برای اینكه بدانیدآیاواقعاًریزش موی غیرطبیعی وجودداردبایستی حداقل یك هفته سررانشسته ودراین مدت همه موهای ریخته شده راجمع آوری وبرتعدادروزهاتقسیم نمائیم.اگرازاین عددبیشترباشدبایستی به فكرراه چاره باشیم.راه دیگربرای دانستن این مطلب آن است كه یك دسته حدود100تائی ازموهارابادست بآهستگی بكشیم.اگرفردروزقبل حمام نكرده باشددرحالت طبیعی5-4 عددموكنده می شودوازاین بیشترنیازبه بررسی ودرمان دارد.بهتراست این تست درچندنقطه سرانجام شود.

بالا

ریزش مورامی توان به2دسته بزرگ تقسیم نمود :

الف)گاهی ریزش مودرجریان امراض ومسائل دیگررخ داده وعلامتی ازآن بیماری ومشکل است ودراین حالت دراكثریت موارددرمان آن بیماری بطوراتوماتیك موجب بهترشدن ریزش موهامی گردد.

مثال هائی ازاین نوع ریزش موعبارتنداز:

امراض عفونی بخصوص باتب بالا

انواع سؤتغذیه وكمبودموادغذائی بخصوص كمبودآهن(كه درخانم هاازعلل بسیارمهم ریزش مواست)،كمبود اسید فولیك وكمبود پروتئین ها

اختلالات هورمونی مثل امراض غده تیروئید(کم کاری یاپرکاری)،اختلالات تخمدان،بیماری های غده هیپوفیزوآدرنال.

كلیه امراض داخلی كه ماهیت مزمن وطول كشیده دارندمثل انواع سرطان ها،نارسایی کلیه وکبد

مسمومیت باآرسنیك،تالیوم،داروهای ضدانعقادخون ومرگ موش

مصرف بیش ازحدویتامین A و E

شیمی درمانی ورادیوترپی سرطان ها

استرس های روحی،افسردگی دائمی وعدم تعادل روانی

پس ازاعمال جراحی بخصوص عمل های بزرگ وطولانی

مصرف طولانی مدت داروهای اعصاب(كاربامازپین ولیتیوم)، ایندومتاسین(داروی مسكن وضددرد)، جنتامیسین(آنتی بیوتیك)، آكوتان (ضدجوش غرورجوانی)، وارفارین (داروی ضدانعقادخون)، آمفتامین (داروی کم کننده اشتها) و داروهای ضدسرطان.

قطع مصرف طولانی مدت قرص ضدحاملگی وكورتون.

نكته حائزاهمیت درمورداین علل این است كه اغلب مواردشروع ریزش موهاچندماه بعدازعامل بوجودآورنده ریزش موبوده ولذادراكثریت مواردپیداكردن رابطه علت ومعلولی برای بیمارمشكل می باشد.دراكثریت این مواردریزش مودرفازتلوژن میباشدواصطلاحاًبه آن Telogen Effluvium گفته می شود.دراین حالت موهای ریخته شده دارای انتهای شبیه گرزهستندوگاهی بیمارتصورمی كندكه این قسمت برآمده،ریشه مواست درصورتیكه این موضوع درست نیست.گاهی هم موهای ریخته شده درفازآناژن هستند.دراین حالت موهاشكل گرزمانندنداشته وگاهی خرد شده می باشند.

دراینجاذكرچندمورداختصاصی ازاین نوع ریزش مودارای اهمیت است:

1)ریزش موپس اززایمان

درحاملگی بدلیل سطح بالای استروژن(هورمون زنانه)درجریان خون اكثرموهاواردفازرشدفعال (آناژن) شده ولذاطول عمرموهابیشتر،ریزش موهاكمتروموهاپرپشت ترمی گردند.پس اززایمان بدلیل كاهش ناگهانی هورمون زنانه،بیكباره تعدادزیادی ازموهاواردفازاستراحت شده ومتعاقباًمی ریزند.باین دلیل ریزش موها(كه گاهی شدیدهم است)5-3ماه پس اززایمان رخ داده که طبیعی است وجای نگرانی ندارد.البته لازم به تذکراست که اگرشیردادن به نوزادهم پس اززایمان وجودداشته باشد،ریزش مودرطول آن مدت هم ادامه داشته وتا حدود 3-2 ماه پس ازاتمام شیردهی وجودخواهدداشت.

درریزش موبدلیل زایمان همه موهای ریخته شده دوباره درمی آیندوفقط فردبایستی مراقب وضعیت تغذیه ای خودبخصوص ازنظرآهن،اسیدفولیك وپروتئین هاباشد.

2)ریزش موبدلیل کشش(فیزیکال)

گاهی خانم هاموهایشان راكاملاً به عقب كشیده وباكش یاتل محكم می بندند.فشاروكشش وارده به موهای جلوی سردردرازمدت باعث كم پشتی موهای این قسمت می گردد.ریزش موبدلیل کشش شایعترین علت كم پشتی  موی جلووکناره های پوست سردردختران وپسران جوان است.درصورتیکه عامل کشش سریعاً مرتفع گرددمعمولاً ریزش موقطع شده وموهامجدداً رشدمی کنندولی چنانچه عامل تحریکی برای مدت های طولانی ادامه داشته باشدممکن است منجربه ریزش غیرقابل برگشت موهای سرشود.

3)ریزش موبدلیل دستکاری

استفاده بیش ازحدازسشوار،رنگ مو،بیگودی،ژل،تافت،مش وخلاصه هرگونه دستكاری زیادموها(حتی برس زدن زیاد)دردرازمدت باعث ریزش موهامی گردد.شستشوی خیلی زیادسرباشامپوهای تندنیزسبب ریزش موهای سرمی گردد.

4)ریزش مو بدلیل رژیم های لاغری

رژیمی که شدیداً کمبودپروتئین وآهن داشته باشد(مثل گیاه خواری وخام خواری)موجب ریزش مومی گردد.علت این است که قسمت عمده موازپروتئین تشکیل شده است.همچنین دررژیم های لاغری كه فردمی خواهددرمدت كوتاهی وزن زیادی كم كندریزش شدیدموهامشاهده می گردد.رژیم غذائی ملایم ازاین نظربهترهستند.کمبودبرخی ویتامین مانند ویتامین E ، ویتامین A ، ویتامین H (بیوتین) ، ویتامین B5 وهمچنین کمبود روی ، گوگرد و مس باعت بروز ریزش مومی گردد

 بالا

ب)گاهی ریزش موخودش یك بیماری جداگانه است.

دراین قسمت2بیماری مهم قراردارندكه عبارتنداز:

1)ریزش منطقه ای مو (Alopecia Areata )

علت دقیق این بیماری مشخص نمی باشدوفقط می دانیم كه یك بیماری خودایمنی است(یعنی سیستم ایمنی بدن برعلیه موهاواردعمل شده وآنهارازبین می برد).تنهاعامل شناخته شده دربروزاین عارضه،استرس های عصبی بوده ومعمولاً هم ریزش موهابدنبال یك استرس شدیدعصبی(مثلاًفوت نردیكان،طلاق،تصادف رانندگی وغیره)روی می دهد.بیماری دركودكان وجوانان شایعتربوده ومردان وزنان رابه یك نسبت مبتلا می كند.

 

ریزش منطقه ای مودرریش

 

معمولاًدرعرض مدت كوتاهی(گاهی چندساعت)به یكباره موهادچارریزش می شوند.این بیماری شدت های گوناگون داردبطوریكه ازلكه های كوچك ومدوركاملاً بدون مودرریش، سریابدن تاازدست رفتن كامل موهای سرویاهمه موهای بدن متغیرمی باشدولی چیزشایع حالت اول است.رژش ناگهانی موهاموجب اضطراب شدیددربیمارشده واین اضطراب خودش بیماری رابدتروبدترمی کندولذابهتراست كه هرچه سریعترفردتحت درمان قرارگیرد.بهتراست كه درمبتلایان به این بیماری آزمایش های غده تیروئیدانجام شوند.

 

ریزش منطقه ای مودرابرو

 

تعدادزیادی ازبیماران خودبخودویابادرمان بهبودپیدامی كنند.تاثیردرمان درمواردخفیف بیماری بیشتراست.بایستی متذكرشدكه كلیه درمان های موجودبرای این عارضه فقط سبب تحریك رشدموهاشده ولی ازریزش مجددموهادرآینده ممانعت نكرده(وبعبارت دیگردرمان پیشگیری كننده برای آن وجودندارد)ودرضمن درمان برسیربیماری هم اثری نداردولی معذالك این مطالب نبایستی موجب ناامیدی فردگرددزیرادراین بیماری فولیكول های موهیچوقت ازبین نرفته ولذاهمیشه امكان رشدمجددموهاوجوددارد.

 

ریزش منطقه ای مودرابروها

 

درمان ریزش منطقه ای مو

آرامش اعصاب وپرهیزازاسترس های عصبی

استفاده ازكورتون بصورت مالیدنی،تزریقی ودرمواردشدیدخوراکی

استفاده ازداروهای محرک رشدمومانندماینوکسیدیل

داروهای ضدسیستم ایمنی که البته فقط درمواردبسیارشدیدبیماری استفاده شده وانحصاراً توسط متخصص پوست تجویزمی گردد.

 

حالت شدید ریزش منطقه ای مو

 

لازم به توضیح نیست که بیماربایستی فقط به متخصص پوست مراجعه وازخوددرمانی اكیداًپرهیزنمایدزیرااین امرموجب تاخیردردرمان شده ودرمانهای درست بعدی هم بی اثرخواهندشد.درمان بایستی تارویش كامل موها موها ادامه داشته باشد (گاهی ماه ها).مالیدن سیریك درمان قدیمی برای این عارضه بوده كه بدلیل وجودداروهای مدرن ومؤثروبروزگهگاهی واكنش های حساسیتی شدیدبه سیردرحال حاضراصلاً توصیه نمی گردد.

2)ریزش موی آندروژنتیك

به قسمت « ریزش مو در مردان » مراجعه نمایید.

بالا

 

::: صفحه اصلی    ::: اخطار قانونی     ::: درباره ما     ::: سوالات متداول     ::: آلبوم عکس

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر علی وفایی است

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طب نگار