نقشه سایت

درباره دکتر وفایی

صفحه اصلی

صفحه اصلی > سئوالات متداول


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


بعد             قبل


 

 


سئوالات متداول

دراین بخش سعی شده است تابه سؤالاتی که معمولاً به ذهن متقاضیان کاشت موی طبیعی می رسد،پاسخ داده شود.در صورتیکه سئوال دیگری دارید می توانید با تلفن های مطب، تلفن های مشاورین و یا ایمیل دکتر وفائی تماس حاصل فرمایید.
تلفن: 88653970
مشاوره تخصصی کاشت مو: 6-88653971

Email: dr.alivafaei@yahoo.com

تلفن های مشاورین:

خانم خدارحمی     09128175141

خانم افشار          09122769327
خانم بابایی         09126457521
خانم کاشف         09124969943

خانم خلیلی        09125178105
 

 

پرسش و پاسخ در مورد مو و بیماریهای آن

پرسش و پاسخ در مورد پوست و بیماریهای آن

پرسش و پاسخ در مورد کاشت مو

پرسش و پاسخ در مورد مو و بیماریهای آن

 

● مختصری درموردموهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

● درموردبرس وشانه زدن موهاتوضیح دهید.

● نکاتی جالب درموردمو

● درموردرشدموتوضیح دهید.

● چه روش هایی برای رفع موهای زائدصورت خانم هاوجوددارد؟

● درموردساختمان طبیعی موتوضیح دهید.

● آیاممکن است که ریزش موبدلیل امراض دیگررخ دهد؟دراین مواردچه اقدامات درمانی مفیدهستند؟

● درموردریزش موپس اززایمان توضیح دهید.

● آیادستکاری های فردمی تواندموجب ریزش موهاشود؟

● آیارژیم های لاغری موجب ریزش مومی شوند؟

● درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

● درموردریزش منطقه ای(سکه ای)موتوضیح دهید.

● درموردشستن موهاتوضیح دهید.

● چه نکاتی بایستی درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاموردتوجه قرارگیرد؟

● کمی درموردخشک کردن موپس ازاستحمام توضیح دهید.

● برای نرم کردن وحالت دادن به موهاازچه موادی استفاده کنیم؟

● درموردرنگ کردن موهاتوضیح دهید.

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● برای ازبین بردن موهاچه روشی راپیشنهادمی کنید؟

● سفیدشدن موچیست وآیادرمانی دارد؟

● درموردموخوره توضیح دهید.

● درموردریزش موتوضیح دهید.

● چه توصیه هایی پس ازانجام لیزررفع موهای زائددرصورت خانم هاوجوددارد؟

 

پرسش و پاسخ در مورد پوست و بیماریهای آن

 

● درموردپوست واهمیت آن درزیبایی انسان توضیح دهید.

● چه عواملی برروی پوست انسان تأثیرمی گذارند؟

● درموردساختمان طبیعی پوست کمی توضیح دهید.

● درموردانواع پوست ومراقبت ازآن هاتوضیح دهید.

● درموردرنگ پوست توضیح دهید.

● درمورداصول کلی مراقبت ازپوست توضیح دهید.

● درمورداستحمام وانواع آن صحبت کنید.

● چه دستورات کلی درمورد درمان بیماری های پوست ومو وجوددارد؟

● درمورداثرنورآفتاب برپوست ومراقبت ازآن توضیح دهید.

● درزمینه عرق کردن پوست صحبت کنید.

● درمورداگزما(حساسیت)دست درخانم های خانه دارتوضیح دهید.

● درموردآکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

● ملاسما(لک حاملگی)چیست؟

● چه عواملی در بروز چین وچروك صورت دخالت دارند؟

● اصولاً چراآکنه(جوش غرورجوانی)بوجودمی آید؟

● ضایعات آكنه به چه شكلی ظاهر می شوند ؟

● بیمارآكنه ای ازچه پاك كننده ای استفاده كند؟

● شوره سرچگونه بوجود می آید؟

● چه عللی ازنظرمتخصصین پوست دربروزآكنه دخالت دارند؟

● درماتیت سبوره چیست؟

● مختصری درموردخال توضیح دهید.

● برای کاهش علائم اگزما(حساسیت)پوست چه راهکارهایی راپیشنهادمی کنید؟

● برای ازبین بردن چین وچروک صورت چه روش هایی راپیشنهادمی کنید؟

● درموردتزریق بوتوکس(دیس پورت)برای رفع چین وچروک صورت توضیح دهید.

● نكات مهم درمانی برای رفع شوره سررابیان کنید.

● آیاوجودخال اهمیتی ازنظرپزشکی دارد؟

● چه عواملی دربروزشوره سردخیل هستند؟

● درچه مواردی بهتراست که اقدام به برداشتن خال نماییم؟

● آیادربرخوردباخال ویادرجهت برداشتن آن نکات خاصی هست که بایددرمدنظرباشد؟

● درمورددرمان آكنه چه توصیه هایی وجوددارد؟

● درمورددرمان آکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

● برای پیشگیری ازبروزچین وچروك صورت چه راه هایی وجوددارد؟

● جه نكاتی دردرمان بیمارآكنه ای بایستی درمدنظرقرارگیرند؟

● درمورددرمان عوارض آكنه توضیح دهید.

● چه توصیه هایی به متقاضیان انجام لیزربرای درمان بیماری های پوست ومودارید؟

درموردکاربردهای لیزردربیماری های پوست وموتوضیح دهید.

کمی درموردشپش سرتوضیح دهید.

چه نكات مهمی ازنظردرمانی برای بیماران شپش سروجوددارد؟

 

پرسش و پاسخ در مورد کاشت موی طبیعی

 

لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟

●کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟

● درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

گرافت چیست؟

●آیادرکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند؟

دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت؟

آیاموهای كاشته شده رامی توان بلندكردواصلاً ازلحاظ حجمی بصورت موهای كاملاً پرپشت خواهد بودیافقط جنبه پوشاننده پوست سررادارد؟

آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازكلاه گیس استفاده كنم؟

بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل كارلازم است؟

آیا کاشت موی طبیعی در60 سالگی امکان پذیر هست یانه؟ بطورکلی آیااین کارمحدودیت سنی داردیاخیر؟

معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی كند؟

درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموكاشته می شود؟

آیاکاشت موی طبیعی دردناك است؟

آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟

چه زمانی بهتر است كه پیوندموی طبیعی را انجام دهم؟ آیابایدمنتظربمانم تاكاملاطاس شوم؟

صورت من کم مو است(بر خلاف برادرها و پدرم که پرموهستند)و مشکل اصلی صورتم درروی چانه ودوطرف لب وسبیل است.آیا درمان دارویی داردیانیازبه کاشت مو است؟

سرمن خیلی خالی است ودریك جلسه نمی توان برای كل آن کاشت موانجام داد.چاره چیست؟

آیا كاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامكان دارد؟

آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است(باصطلاح جلوی سرشان خلوت شده است)می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟

کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد؟

آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد؟

آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی برای کنترل مرتباً به پزشک مراجعه نمود؟

آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد؟

آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد؟

آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است؟

آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت؟

درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید؟

درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید؟

آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟

آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد؟

آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند؟

آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود؟

پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر؟

آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود؟

آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک(که محل قرارگرفتن موهای کاشته شده است)نمایان خواهند بود؟

آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد؟

بعد از كاشت مو چه اتفاقی می افتد؟

بعد از کاشت موچه شكلی خواهم شد؟

آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟

بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است؟

درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید.

درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید.

● آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟

آیا کاشت مو با استفاده از ليزر بهتر از کاشت موی معمولی است؟

آیا ازموی نواحی ديگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ريش، زيربغل، منطقه تناسلی، سينه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد؟

 

پرسش و پاسخ در مورد مو و بیماری های آن

● مختصری درموردموهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

موی ناخواسته یك مشكل زیبائی بزرگ برای خانم هامی باشد.فاكتورهای زیادی دربروزموهای زائددخالت دارندازجمله ژنتیك(معمولاً مادر،خواهر،عمه وخاله بیمارهم پرموهستند)،سن(باافزایش سن رشدموهای ناخواسته بیشترمی گردد)،نژاد،داروها(ازقبیل كورتون ها- هورمون های مردانه- پروژسترون وغیره)ویكسری فاكتورهای ناشناخته دیگر.مشخص است كه پزشك معالج دربسیاری ازاین عوامل نمی توانددخالت كندوآنهاقابل تغییرنیستندوبه همین دلیل است كه همیشه احتمال رشدمجددموهای زائدوجودداردهرچنداین احتمال بااستفاده ازلیزرخیلی كم می باشد.

بالا

● درموردبرس وشانه زدن موهاتوضیح دهید.

مونقش بسیارعمده ای درزیبائی ظاهری انسان دارد.برای داشتن موهای زیباوسالم مراقبت آگاهانه واتخاذروش های صحیح ضرورت دارند.روزانه3-2باربرس یاشانه زدن موكافی است.ازاین بیشتركشش وارده برمودردرازمدت سبب آسیب به مومیشود(مثل موخوره،شكسته شدن وگاهی كم پشتی موها).قبلاًمعتقدبودندكه برس زدن میزان جریان خون رسیده به مورازیادكرده ومفیداست ولی درحال حاضراین مطلب ردشده است.تبلیغاتی كه درموردبرخی انواع شانه هاوجوددارد(مثل شانه لیزری،افزایش رشدموهابابرس مخصوص یاشانه باطب سوزنی)كذب محض است.بهتراست ازشانه یابرسی استفاده شودكه تولیدالكتریسیته ساكن نكند(شانه یابرس فلزی نوك تیزخوب نیست).نوك دندانه های شانه بایستی گردوعریض واتصال بین دندانه هادرست درمركزهردندانه بوده وهمچنین فواصل دندانه هامتناسب وجنس آنهاانعطاف پذیرونرم باشد(شانه های چوبی خوب نیستند).ازبرس زدن موهای خیس خودداری كنید.

 بالا

● نکاتی جالب درموردمو

1)هرروزحدودیکصدتارموی سر(كه درمرحله استراحت قراردارند)ریخته وتقریباًبه همین تعدادواردمرحله رشدمی گردند.

2)درشش ماهه دوم سال ممکن است تعدادموهایی که بصورت طبیعی می ریزندمقداری افزایش پیداکندکه اشکالی ندارد.

3)رشدموی سرانسان حدود5/1- 1 سانتیمتردرماه است.سرعت رشدمودرخانم ها،درطول شب ودرمقطع سنی 30-15 سالگی سریعترازآقایان،درطول روزودرسنین بالاتراست.

4)فولیکول های موقبل ازتولدانسان ایجادمی شوندولذاتعدادموهای سرپس ازتولدافزایش پیدانمی کندبعبارت دیگرپس ازتولدموی جدیدبوجودنمی آید.

5)تعدادفولیكول های موی سردرزمان بلوغ 200-100عدددرهرسانتیمترمربع(یعنی حدود100هزارتارمودرپوست سر)می باشد.باافزایش سن تعدادفولیكول های موبطورنرمال كاهش پیدامی كند.

 بالا

● درموردرشدموتوضیح دهید.

رشدمویك پدیده چرخشی وشروع آن بامرحله رشدفعال(آناژن)است.این مرحله درموردموی سر6-2سال(متوسط3سال)طول میكشد.درمرحله آناژن مودائماًبلندترشده ولذاهرچقدراین مرحله طولانی ترباشدطول موبیشترمی گردد.درحالت عادی95-90درصدموهای سردراین مرحله هستند.سپس مرحله پسرفت(كاتاژن)رخ میدهدكه درطی آن رشدمومتوقف وسلول هادچاراضمحلال می گردند.طول این مرحله3-2هفته بوده وحدود3درصدموهای سردراین مرحله قراردارند.مرحله ی پایانی،مرحله استراحت(تلوژن)نام داشته وحدود3-2ماه طول می كشد.حدود15-10درصدموهای سردراین مرحله قراردارند.درانتهای این مرحله موبه شكل گرزدرآمده، ،بتدریج كوتاه شده،به سمت بالاحركت كرده ودرنهایت بطورخودبخودیادراثركشش(مثل شانه زدن)می ریزدوسپس ازمحل پیازآن موی جدیدشروع به رویش كرده واین چرخه مرتب تكرارمیگردد.این چرخه درهمه موهای بدن وجودداشته ولی مدت زمان آن درهرمنطقه ونیزدرزمان های گوناگون متفاوت است.به همین دلیل موی ابرویامژه هرگزازحدمعینی بلندترنمیشود.هرروزحدود100تارموی سر(كه درمرحله استراحت قراردارند)ریخته وتقریباًبه همین تعدادواردمرحله ی رشدمی گردند.رشدموی سرانسان درحدود1سانت درماه است.تعدادفولیكول های موی سردرزمان تولد1000درهرسانتیمترمربع ودرزمان بلوغ 200-100عدددرهرسانتیمترمربع(یعنی حدود100هزارتارمودرپوست سر)می باشد.لازم به تذكراست كه باافزایش سن تعدادفولیكول های موبازهمبطورنرمال كاهش پیدامی كند.

 بالا

● چه روش هایی برای رفع موهای زائدصورت خانم هاوجوددارد؟

روش های متعددی برای رفع موهای زائدوجوددارد.ابتدائی ترین آنهاتراشیدن باتیغ است.ولی اینكاررابایستی مرتباًتكراركردواثرروحی بدی درخانم هادارد.البته بایستی متذكرشدكه برخلاف نظرعامه تراشیدن موهاهیچ اثری برافزایش سرعت رشدموهاویاكلفت ترشدن آنهاندارد.اپیلاسیون روش بعدی است كه كسل كننده ودردناك بوده وباعوارض جانبی همراه است.موم انداختن روش سوم است كه مشكلات خاص خودش راداشته وگاهی بابروزحساسیت پوست همراه است.الكترولیز راه چهارم می باشدكه اگرچه ازنظرتئوری تنهاروش دائمی رفع موهای زائداست ولی فقط 15 الی50درصداحتمال اثربخشی درهرجلسه درمان داشته،بسیاروقت گیر،دردناك واكثراًباعوارض متعددوحتی گاهی اسكارهای زشت همراه است.لیزرآخرین وجدیدترین راه مرتفع كردن موهای زائد می باشد.

 بالا

● درموردساختمان طبیعی موتوضیح دهید.

تقریباً تمام سطح بدن(بجزكف دست وپا،لب هاوبخشی ازاعضاتناسلی خارجی)توسط موپوشیده شده است.دربرخی مناطق موهاضخیم،بلند،رنگی ودارای رشدسریع هستند(مثل سروصورت،زیربغل ومنطقه تناسلی).به این موها،موی ترمینال گفته میشود.موهای سایرمناطق بدن كه كوچك،ظریف ونسبتاًبدون رنگدانه هستندراموی ولوس(vellus hair)می نامند.موهابوسیله اكسیژن،ویتامین هاوموادمغذی كه ازطریق جریان خون به آنهامیرسد،زندگی میكنند.مودارای2قسمت است:1-ریشه كه درون پوست قرارداشته وقسمت زنده ی مواست.بخش مولدریشه ی مودرانتهای آن قرارداشته وفولیكول(پیاز)مونام دارد.عروق خونی،اعصاب ورنگدانه ی مو(ملانین)درپیازموقراردارند.حجم پیازموتعیین كننده قطرمواست.2-ساقه كه بیرون ازپوست بوده ویك ساختمان مرده است.اهمیت این بخش فقط ازنظرزیبائی بوده ولی درعین حال بیشترین توجه ومراقبت انسان متوجه این قسمت ازمومیباشد.هرگاه صدمه ای به این قسمت واردشودچون فاقدقدرت ترمیم است تازمانی كه موهاكوتاه نشوندیامرحله رشدآن موپایان یافته وموبیافتد،این قسمت آسیب دیده باقی خواهدماند (گاهی ماه ها).

 بالا

● آیاممکن است که ریزش موبدلیل امراض دیگررخ دهد؟دراین مواردچه اقدامات درمانی مفیدهستند؟

بله.گاهی ریزش مودرجریان امراض دیگررخ داده وعلامتی ازآن بیماری است ودراین حالت دراكثریت موارددرمان آن بیماری بطوراتوماتیك موجب بهترشدن ریزش موهامی گردد.مثال هائی ازاین نوع ریزش موعبارتنداز:

امراض عفونی بخصوص باتب بالا,انواع سؤتغذیه وكمبودموادغذائی بخصوص كمبودآهن(كه درخانم هاازعلل بسیارمهم ریزش مواست)-كمبوداسیدفولیك وكمبودپروتئین ها,اختلالات هورمونی مثل امراض غده تیروئید,کلیه امراض داخلی كه ماهیت مزمن وطول كشیده دارندمثل انواع سرطان ها,مسمومیت باآرسنیك- تالیوم- داروهای ضدانعقادخون ومرگ موش,مصرف بیش ازحدویتامین آ و ای,شیمی درمانی ورادیوترپی سرطان,استرس های روحی شدید,پس ازاعمال جراحی بخصوص عمل های بزرگ وطول كشیده,مصرف طولانی مدت داروهای اعصاب(مثل كاربامازپین ولیتیوم)-ایندومتاسین(داروی مسكن وضددرد)-جنتامیسین(آنتی بیوتیك)-آكوتان(ضدجوش غرورجوانی)ووارفارین (داروی ضدانعقادخون)،قطع مصرف طولانی مدت قرص ضدحاملگی وكورتون.نکته حائزاهمیت درموردمواردفوق این است كه اغلب مواردشروع ریزش موهاچندماه بعدازعامل بوجودآورنده ریزش موبوده ولذادراكثریت مواردپیداكردن رابطه علت ومعلولی برای بیمارمشكل می باشد.ریزش مودرغالب این موارددرفازتلوژن چرخه رشدمومی باشدواصطلاحاًبه آن Telogen Effluvium گفته می شود.دراین حالت موهای ریخته شده دارای انتهای شبیه گرزهستندوگاهی بیمارتصورمی كندكه این قسمت برآمده،ریشه مواست درصورتیكه این موضوع درست نیست.گاهی هم موهای ریخته شده درفازآناژن چرخه رشدموهستند.دراین حالت موهاشكل گرزمانندنداشته وگاهی خرد شده می باشند.

 بالا

● درموردریزش موپس اززایمان توضیح دهید.

درزمان حاملگی اكثرموهاواردفازرشدفعال (آناژن) شده ولذاطول عمرموهابیشتر،ریزش موهاكمتروموهاپرپشت ترمی گردند.پس اززایمان بدلیل كاهش ناگهانی هورمونهای بدن،بیكباره تعدادزیادی ازموهاواردفازاستراحت شده ومتعاقباًمی ریزند.باین دلیل ریزش موها(كه گاهی شدیدهم است)5-3ماه پس اززایمان طبیعی است وجای نگرانی ندارد.همه این موهادوباره درمی آیندوفقط فردبایستی مراقب وضعیت تغذیه ای خودبخصوص ازنظرآهن،اسیدفولیك وپروتئین هاباشد.

 بالا

● آیادستکاری های فردمی تواندموجب ریزش موهاشود؟

بله.گاهی خانم هاموهایشان راكاملاً به عقب كشیده وباكش یاتل محكم می بندند.فشاروكشش وارده به موهای جلوی سردردرازمدت باعث كم پشتی موهای این قسمت می گردد.این مطلب یكی ازعلل خیلی شایع ومهم كم پشتی جلوی موهادردختران جوان است.استفاده بیش ازحدازسشوار،رنگ مو،بیگودی،ژل،تافت،مش وخلاصه هرگونه دستكاری زیادموها(حتی برس زدن زیاد)دردرازمدت باعث ریزش موهامی گردد.

 بالا

● آیارژیم های لاغری موجب ریزش مومی شوند؟

رژیم های لاغری كه فردمی خواهددرمدت كوتاهی وزن زیادی كم كندباعث ریزش شدیدموهابدلیل فقرموادغذائی موردنیازموهامی گردد.رژیم غذائی ملایم ازاین نظربهترهستند.

 بالا

● درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاتوضیح دهید.

لیزرآخرین وجدیدترین راه مرتفع كردن موهای زائد می باشد.اثربخشی لیزردرخانم های 72-11ساله بیشتراست.پس ازلیزربرخی موهافوراًمی افتندولی اغلب این كاردرعرض2هفته اتفاق می افتد.درحقیقت درحال حاضرهیچ روش قاطعی برای درمان كامل ودائمی همه موهای زائدوجودنداردولی ازبین درمان های موجود،لیزرازهمه موثرترودائمی ترمی باشد.البته این به آن مفهوم نیست كه همه ی موهادراثرلیزربصورت دائمی ازبین میروند.آنچه مسلم است اگرهم پس ازلیزرموهامجدداًرشدكننداولا ًاحتمال آن كم است،ثانیاًموهای موجودبه تعدادكم بیرون می آیندوثالثاًدراكثریت مواردكركی ونرم می باشند.سالهاست كه ازلیزربرای رفع موهای زائداستفاده میشودواینكارموردتائیدسازمان غذاوداروی آمریكا(FDA)نیزقرارگرفته است.هرچقدرپوست بیمارروشن تروموهای زائدش تیره ترباشنداحتمال اثربخشی لیزربیشترشده ولذابهتراست ازیكماه قبل ازشروع لیزرودرطول مدت انجام آن، منطقه ی تحت درمان ازبرخوردباآفتاب مصون نگهداشته شده ومرتب ضدآفتاب استفاده شود.

 بالا

● درموردریزش منطقه ای(سکه ای)موتوضیح دهید.

این بیماری دارای علت دقیق نمی باشدوفقط می دانیم كه یك بیماری خودایمنی است(یعنی سیستم ایمنی بدن برعلیه موهاواردعمل شده وآنهارازبین می برد).معمولاًفردمی گویدكه درعرض مدت كوتاهی(گاهی چندساعت)به یكباره موهایش ریخته اند.این بیماری شدت های گوناگون داردبطوریكه ازلكه های كوچك ومدوركاملاً بدون مودرریش،سریابدن تاازدست رفتن كامل موهای سرویاهمه موهای بدن متغیرمی باشدولی چیزشایع حالت اول است.این مسئله موجب اضطراب شدیددربیمارشده واین اضطراب خودش باعث بدترشدن بیماری می گرددولذابهتراست كه هرچه سریعتردرمان شود.

تنهاعامل شناخته شده دربروزاین عارضه،استرس های عصبی بوده ومعمولاً هم ریزش موهابدنبال یك استرس شدیدعصبی(مثلاًفوت نردیكان،طلاق،تصادف رانندگی وغیره)روی میدهد.این بیماری دركودكان وجوانان شایعتربوده ومردان وزنان رابه یك نسبت مبتلا می كند.بهتراست كه درمبتلایان به این بیماری آزمایش های غده تیروئیدانجام شوند.تعدادزیادی ازبیماران خودبخودویابادرمان بهبودپیدامی كنند.تأثیردرمان درمواردخفیف بیماری بیشتر است.

بایستی متذكرشدكه كلیه درمان های موجودبرای این عارضه فقط سبب تحریك رشدموهاشده ولی ازریزش مجددموهادرآینده ممانعت نكرده(وبعبارت دیگردرمان پیشگیری كننده برای آن وجودندارد)ودرضمن درمان برسیربیماری هم اثری نداردولی معذالك این مطالب نبایستی موجب ناامیدی فردگرددزیرادراین بیماری فولیكول های موهیچوقت ازبین نرفته ولذاهمیشه امكان رشدمجددموهاوجوددارد.

درمان این بیماری شامل آرامش اعصاب وپرهیزازاسترس های عصبی،تزریق كورتون واستفاده ازداروهای محرك رشدمومیباشد.لازم است كه بیماربه متخصص پوست مراجعه وازخوددرمانی اكیداًپرهیزنمایدزیرااین امرموجب تاخیردردرمان شده ودرمانهای درست بعدی هم بی اثرخواهندشد.درمان بایستی تارویش كامل موهاموهاادامه داشته باشد(گاهی ماه ها).مالیدن سیریك درمان قدیمی برای این عارضه بوده كه بدلیل وجودداروهای مدرن وموثروبروزگهگاهی واكنش های حساسیتی شدیدبه سیردرحال حاضراصلاً توصیه نمی گردد.

 بالا

● درموردشستن موهاتوضیح دهید.

برای انتخاب شوینده مناسب موبایستی ابتدانوع مومشخص گردد.سرراباصابون شسته،3روزصبركنیدوسپس پوست سرراباانگشت برای2دقیقه ماساژداده ونوك انگشت راروی كاغذزرورق بمالید.باتوجه به میزان اثرچربی باقیمانده می توان خشك،معمولی یاچرب بودن موراتعیین وبرمبنای آن شامپوی مناسب راانتخاب نمود.تعداد شستشوی موهاربطی به ریزش مونداشته وبایستی برحسب سن وفعالیت فیزیكی فردتعیین گردد(2-1باردرهفته تاهرروز).درهنگام شستن موهاازكشیدن وچنگ زدن محكم آنهاخودداری كنید(ماساژملایم كافی است)وازمقداركمی ماده شوینده استفاده نمائید.اگرهرروزحمام می روید،یكبارشستن باشامپودرهرباراستحمام كافی است درغیراین صورت دوباربهترمی باشد.پس ازشامپوزدن،شستشووآب كشیدن موهاباآب سردبهتربوده وموجب شادابی ودرخشان ترشدن رنگ موها می گردد.كلاً تركیب همه شامپوهایكسان بوده وشامل موادپاك كننده،سورفاكتانت وموادحالت دهنده است(اختلاف اكثرشامپوهادرنوع موادحالت دهنده آن است).چیزی كه مهم است انتخاب نوع مناسب شامپوبرای مواست.(موی خشك،چرب،معمولی،شوره داروغیره).برای این منظورفردبایستی بطورمرتب نوع شامپوی خودش راعوض كندتابه بهترین نوع مناسب موهایش برسدوآنوقت میتواندآن مارك مخصوص رابرای همیشه ادامه دهد.توجه داشته باشیدكه صابون های دست وبدن برای شستشوی موهامناسب نمی باشندوبرای این منظوربایستی فقط ازشامپواستفاده كنید. شامپوهااصولاً به سه فرم شامپوی مایع،شامپوژل وكرم شامپوتهیه می شوند.

شامپونقشی دررشدوحیات مونداشته وفقط پاك كننده است.تبلیغاتی كه راجع به وجودویتامین،موادمغذی مووپروتئین درشامپوهاواثرمثبت آنهابررشدمومیكنندصحت ندارد.هیچ شامپوئی موهاراپرپشت ترنمی كندزیرااصولاًبعدازتولدفولیكول موی جدیدساخته نشده وتنهاكاری كه می شودكرداین است كه بامراقبت صحیح وداروتاحدی این فولیكول هاراحفظ كرد.وجودسدر،كتیرا،حناوغیره درشامپوازنظررشدوتقویت مواثرخاصی ندارد.سدرضدچربی موهااست ولذاشامپوی آن برای موهای چرب توصیه میشود.كتیراچون موهارانرم ترمیكند(حالت دهنده است)لذاشامپوكتیرابرای موهای زبروخشك مفیداست.شستشوی موبازرده تخم مرغ،عصاره عسل،مورد،نخودوغیره ارتباطی بارشدمونداشته وبهتراست این موادخورده شوندتابه موهازده شوند.دریك كلام چون ساقه مویك ساختمان مرده است لذاچیزی جذب آن نشده ودرضمن اكثرموادازطریق پوست سرهم قابلیت جذب ندارند ولذاموادموجوددرشامپوهیچكدام واردبدن نشده وبنابراین وجودآنهاربطی به تقویت یاافزایش رشدموهاندارد.

 بالا

● چه نکاتی بایستی درموردلیزررفع موهای زائدصورت درخانم هاموردتوجه قرارگیرد؟

نكاتی كه بایستی موردتوجه دقیق بیمارقراربگیردعبارتنداز:1)هرگونه بیماری(پوستی یاغیرپوستی)وحساسیت های احتمالی خودراكه درگذشته داشته ایدویادرحال حاضرتحت درمان باهرداروئی كه هستیدهرچندجزئی حتماًبه پزشك معالجتان اطلاع دهید.اگرسابقه تب خال ویاعفونتهای مكررپوستی درمحل تحت درمان بالیزرداریداطلاع دهید.درصورتیكه داروئی رابطورمرتب استفاده میكنید(حتی قرص سردردمعمولی یاقرص جلوگیری ازحاملگی)به پزشك معالجتان بگوئید.همه ی آزمایشات هورمونی وغیرهورمونی اتان رابه پزشك نشان دهیدوبیادداشته باشیدكه اختلالات هورمونی شماحتماًبایستی قبل ازانجام لیزرتحت بررسی ودرصورت امكان درمان قرارگیرد.2)كندن موها(موم،موچین،اپیلاسیون،دستگاه اپیلیدی وغیره)والكترولیزبرای4 هفته قبل ازلیزرونیزدرفواصل بین جلسات لیزراكیداًممنوع است.تراشیدن موهاباتیغ ممانعتی ندارد.استفاده ازكرم موبرهرچندبلامانع است ولی بدلیل احتمال بروزواكنش های حساسیتی بهتراست كه استفاده نشود.ازیك هفته قبل ازلیزرتراشیدن موها واستفاده ازموم هم قدغن میباشد.3)ازحداقل یكماه قبل ازلیزرونیزدربین جلسات لیزربایستی اكیداًازآفتاب پرهیزكرده وبطورمنظم ازكرم ضدآفتاب استفاده نمائید.استفاده ازفرآورده های اتوبرنزه قبل ودرفواصل جلسات لیزرممنوع است.درصورت وجودآفتاب سوختگی درمحل تحت درمان بالیزراحتمال بروزعوارض جانبی مثل طاول زدن واسكارگزاری بیشترواحتمال اثربخشی لیزركمترمیگرددولذااگراین منطقه دارای آفتاب سوختگی است لیزرانجام نمی گیرد.اگرپوست شماخیلی تیره است میتوانیدبانظرپزشك معالجتان قبل ازانجام لیزرازتركیبات بیرنگ كننده ولایه بردارپوست(مثل هیدروكینون وتره تینوین)استفاده كنید.4)درروزانجام لیزرهرگونه آرایش وكرم زدن ممنوع است.منطقه مورددرمان بایستی كاملاً شسته وتمیزباشد.

بالا

● کمی درموردخشک کردن موپس ازاستحمام توضیح دهید.

برای خشك كردن موهاپس ازاستحمام بهتراست اجازه دهیدآنهابه حالت طبیعی خشك شده ودرصورت استفاده ازحوله آنرافقط برموها فشارداده وازمالش شدید اكیداًخودداری نمائید.سشواركردن درصورتیكه ازبادخیلی داغ استفاده نشود،فاصله مناسب دستگاه باموهارعایت گردد(فاصله سشوارازموهانبایدكمتراز20سانتیمترباشد)واستفاده ازآن ازهفته ای2-1بارتجاوزنكند،ممانعتی ندارد.یادتان باشدكه نبایدتاخشك شدن كامل موها سشواركردن راادامه دهید.درهنگام خشك كردن موهای خیس ازبرس زدن خشن آنها خودداری كنید(بهتراست دراین مواقع اصلاًبرس یاشانه زده نشده وازحركات انگشتان برای حالت دادن به موهااستفاده شود).

 بالا

● برای نرم کردن وحالت دادن به موهاازچه موادی استفاده کنیم؟

انواع ژل وكتیرابرای حالت دادن به موهابطووسیع استفاده می شود.استفاده ازاینهامزیت فوق العاده ای نداردولی گاهی ممكن است مضرباشند.بهتراست ژل(بخصوص آنهائی كه مارك مشخصی ندارندوكشورسازنده اشان معلوم نیست)راخیلی كم(حداكثرهفته ای2-1بار)استفاده نمائید.نرم كننده هاازطریق كاهش الكتریسیته ساكن درموهاباعث خوش حالت شدن موهامی گردند.البته این موادفقط نرم كننده بوده وهیچ تأثیری دررشدموهاندارند.کلیه كارهائی كه درآرایشگاه هاانجام میشود(مثل صاف كردن موهابادستگاه،بابلیس،مش كردن،تافت زدن،مجعدكردن ومدل های مختلف موبادستگاه)بالقوه میتوانندآسیب های جدی وبرگشت ناپذیربه موهاواردنمایندبخصوص اگربه طرزصحیح انجام نشده ویابافاصله زمانی كوتاه وبطورمكرراستفاده شوند.

 بالا

● درموردرنگ کردن موهاتوضیح دهید.

 بطوركلی استفاده ازهرگونه ماده شیمیائی برموهابالقوه آسیب رسان است(وازاین نظرآن دسته موادی كه ماندگاری بیشتری دارندمثل رنگ موهای دائمی آسیب جدی تروبیشتری واردمی كنند).رنگ كردن موبواسطه وجودآمونیاك ونیزمراحل مختلف آن می توانندباعث بروزحساسیت درپوست سرشوندمنتهاگاهی علائم آن درجلسات اولیه بروزنمی كندویاآنقدرعلائم آن خفیف است(سوزش وخارش گذرا)كه شخص اهمیتی به آن نمیدهدولی بالاخره درفردمستعدودارای حساسیت،خودش رانشان می دهدوموجب بروزمشكلات جدی(ندرتاًحتی مرگ ومیر)می گردد.بهتراست درصورت استفاده ازرنگ مواینكارتوسط افرادحرفه ای وماهرانجام شود(ولی یادتان باشدهركسی كه درآرایشگاه كارمیكندلزوماًماهریاحرفه ای نیست).رنگ كردن موهادرمنزل كاراشتباهی است.رنگ مودارای انواع موقتی ودائمی است.انواع موقتی آن بیشتربصورت شامپوبوده واحتیاج به اكسیدان ندارند.شستشوی موهاباین شامپو باعث رنگ شدن موشده وپس ازآن با2-1بارشستشوی معمولی رنگ حاصله ازبین می رود.این رنگ موهاكمترین اثرمضررابرموهاداشته ولی بدلیل گرانی وناپایداری اثرشان كمترتوسط خانم هااستفاده می شوند.رنگ موهای دائمی بیشترین آسیب رابه موهاواردمی كنند(بخصوص بااستفاده طولانی مدت)ولذادرصورت استفاده ازرنگ موهای دائمی بهتراست فاصله زمانی استعمال آن هرچقدرممكن است طولانی ترباشد.رنگ های طبیعی بدلیل داشتن عوارض جانبی كمتربهترازرنگ های مصنوعی هستند.موی رنگ شده رادرمعرض تابش آفتاب قرارندهیدزیراامكان دارد سایه رنگ آن تغییركند.برای شستشوی موهای رنگ شده فقط ازشامپوی مخصوص موی رنگ شده وآسیب دیده استفاده نمائید.

 بالا

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

آندروبه معنی مردوژنتیك یعنی ارثی ودركل این عبارت به معنی ریزش موی ارثی مردانه می باشد.البته این بیماری درخانم هاهم مشاهده شده زیراخانم هانیزدارای هورمون های مردانه به مقداراندك می باشند.بطوركلی شایعترین علت ریزش مودرآقایان این بیماری است.نحوه توارث آن بطوردقیق مشخص نبوده ولی بطورقطع ارثی می باشد.آقایان این بیماری راازخانواده مادری وخانم هاآنراازخانواده پدری به ارث می برندالبته این مطلق نمی باشد.شروع این عارضه اززمان بلوغ(حدود15-14سالگی)است كه هورمون های جنسی مردانه(آندروژن ها)شروع به ترشح وفعالیت می كنندوسپس ریزش موبآهستگی گسترش پیدامی كند.نحوه گسترش بیماری درآقایان باخانم هامتفاوت است.درمردان ریزش موازجلوی سرآغازمی شود.موهابتدریج نازكتروكمرنگترشده وحالت اصلی خودراازدست می دهند.بمرورزمان تعدادموهاكمتروكمترشده وپوست سرهویدامی گردد.این تغییرات موجب عقب رفتن تدریجی خط رویش مودرپیشانی می گردد.كاهش موباشدت كمتریابیشتردرقله سرهم رخ داده وآن بخش هم به تدریج دچارطاسی می شود.باگسترش طاسی وبهم پیوستن مناطق خالی ازموكم كم كل سرطاس شده ودرنهایت فقط مودرمناطق گیجگاهی وپشت سرباقی می ماند(موهای این بخش ازسربدلیل نداشتن گیرنده هورمون های مردانه به اثرات ریزش موی ناشی ازاین هورمون هامقاوم بوده وخیلی بندرت دچارطاسی می گردند.).درخانم هاهیچگاه شدت طاسی مثل آقایان نیست وبیشتربه صورت كم پشتی ونازك شدن موهادركل سرظاهرمی گرددولی برخلاف مردان هیچوقت بطوركامل طاس نمی شوند(بدلیل اثرات هورمون های زنانه).

یكی ازچیزهائی كه معمولاً باریزش موی مردانه مشاهده می گرددپوست وموی چرب است كه بدلیل تأثیرهمزمان هورمون های مردانه برفولیكول مووترشح غددچربی پوست می باشد.قبلاً معتقدبودندكه كارفكری زیادباعث ریزش موی مردانه می گرددولی درحال حاضراین نظریه ردشده است.استفاده ازهورمون های مردانه برای پرورش اندام باعث بروزریزش موی مردانه می گردد.

بالا 

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

درمان های موجودبرای این بیماری رامیتوان به 2 گروه تقسیم كرد :

1)درمان های داروئی كه دراین قسمت دوداروی استاندارد وبی نهایت داروی غیراستانداردوخانگی قراردارد.

2) درمان های جراحی كه دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووكاشت موقراردارد.

 بالا

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

دراین گروه محلول ماینوكسیدیل وقرص فیناستراید قراردارند.بغیرازاین دوداروهیچكدام ازداروهای دیگردارای اثرات شناخته شده وقطعی نبوده وبدلیل وجودعوارض احتمالی بهتراست بهیچ عنوان استفاده نشوند.اثرهردوی این داروها(بخصوص محلول ماینوكسیدیل)فقط بااستمراراستفاده باقی مانده وباقطع مصرف(حتی مصرف طولانی مدت)به تدریج پرپشتی موهاازبین رفته ولذامصرف آنهابایستی برای همیشه ادامه پیداكند.محلول ماینوكسیدیل باغلظت های 2 الی 5 درصداستفاده میشود.این محلول بسیارموثربوده ولی طرزمصرف آن بسیارمهم است.محلول بایستی برروی پوست تمیزوخشك بآرامی مالیده شده(ماساژلازم نیست)وحداقل 4 ساعت قبل وبعدازآن نبایستی موهاشسته شوند.پس ازمالیدن داروسشوارزدن موهاممنوع است.مقدارمصرف 30 قطره=یك سی سی صبح وشب(یك ساعت قبل اررفتن به رختخواب)است.برای بروزاثرات مثبت محلول ماینوكسیدیل حداقل 4 ماه استعمال مداوم آن لازم بوده وحداكثراث آن 12 ماه بعدازشروع درمان آشكارمی گردد.دراوایا درمان ممكن است ریزش موهاظاهراً بدترشودكه اهمیتی نداردوبتدریج اثرات مفیدآن آشكارمی گردد.محلول فوق دركسی كه اصلاًمونداردبدردنمی خورد.هرچقدرفردجوان تر،تعدادموهای كركی اش بیشترواگرزمان طاسی كمتراز 10 سال باشداثرمحلول ماینوكسیدیل بیشترمی گردد.اثراین داروباادامه مصرف بیشترشده وبه تدریج موهابلندتر،كلفت تروپررنگ ترمی گردند.عوارض جانبی محلول عمدتاً پوستی وشامل خشكی،پوسته ریزی،خارش وقرمزی پوست است.گاهی هم این محلول باعث افزایش رشدموهادرصورت میشودكه بیشتردرخانم هارخ داده واهمیتی نداردزیراخودش خوب میشود.

قرص فیناسترایدبه مقدار 1 میلیگرم درروز(بایابدون غذا)داروی جدیدتری است كه فقط درآقایان قابل استفاده است.حداقل زمان مصرف این دارویكسال میباشد.این داروبی خطربوده وعوارض جانبی آن خفیف،اندك واكثراًقابل برگشت میباشند.این عوارض عمدتاًمربوط به كاهش اعمال جنسی مردانه بوده واهمیتی ندارندزیرااولاً باادامه درمان بتدریج ناپدید شده وثانیاً درصورت قطع درمان نیز ظرف مدت كوتاهی ازبین میروند.

خانم های دارای ریزش موی مردانه معمولاً اختلال هورمونی ندارندولی درصورت وجوداختلالات هورمونی درآزمایش خون لازم است داروهای ضدهورمون مردانه مثل قرص اسپیرونولاكتون یاقرص سیپروترون مصرف نمایند.درهرحال بیماربایستی تحت نظرمتخصص پوست باشدودرمان خودسرانه اكیداً ممنوع است.

 بالا

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووكاشت موقراردارد.دركاشت موازقسمت پشت سر(كه همیشه دارای موبوده وموهای آن هیچوقت نمی ریزند)تارهای موبه روشی خاص برداشته شده وبانهایت دقت درمناطق طاس كاشته می شوند.موهای كاشته شده زنده بوده ومثل موهای عادی رشدمی كنندوازطرفی چون متعلق به مناطقی ازپوست سرهستندكه هیچوقت دچارریزش مونمی گردد،لذااین موهای كاشته شده دچارریزش نشده وبرای سالهاباقی می مانند.درحقیقت كاشت موتنهاراه دائمی برای طاسی باطرح مردانه است.

 بالا

● برای ازبین بردن موهاچه روشی راپیشنهادمی کنید؟

سالم ترین روش زدودن موهاتراشیدن آنهابوده وبرخلاف عقیده عمومی اینكارباعث كلفت تریابیشترشدن موهانمی گردد.استفاده ازكرم موبرهم خوب است ولی امكان بروزحساسیت پوستی بخصوص درصورت وجودداردولذابهتراست قبل از استعمال آنرادرپشت گوش یاپوست بازوتست كرد(اكثركرم های موبرموجوددربازاربرای پوست صورت مناسب نیستند).تبلیغاتی كه درموردرفع دائمی موهای زائدبااستفاده ازكرم موبرمیشود،صحت ندارند.پودرهای نظافت بدلیل داشتن ارسنیك(كه فوق العاده سمی بوده وازطریق پوست قابل جذب است)به هیچوجه نبایدبكاربرده شوند.

 بالا

● سفیدشدن موچیست وآیادرمانی دارد؟

سفیدشدن موهامی توانددرسنین پیری(كه طبیعی است)ویابصورت زودرس درنوجوانی رخ دهد.سفیدی زودرس موهایك خصیصه ژنتیكی،غیرقابل برگشت(بجزدرموارداستثنائی وآنهم بصورت محدودوخفیف)وعمدتاًغیرقابل درمان می باشد.تنهاراه رفع ظاهری آن استفاده ازرنگ مواست.یك مطلب خوشحال كننده برای این افراداین است كه موهای آنها نریخته وتاسنین بالا آنها راخواهندداشت.استرس ومصرف برخی داروها(مثل كلروكین)نیزدربروزسفیدی زودرس موهادخالت دارند.

 بالا

● درموردموخوره توضیح دهید.

درموخوره انتهای مودویاچندشاخه می گردد.علت آن صدمات فیزیكی(شانه وبرس زدن،سشوار،مش،فركردن وغیره)یاشیمیائی(رنگ كردن،شامپوی نامناسب وغیره)وارده به ساقه موهادرطول زمان بوده وبه همین دلیل موخوره عمدتاًدرموهای بلندوخشك(كه حساس ترهستند)مشاهده می گردد.برای رفع آن بایستی انتهای موهابطورمرتب كوتاه شده واستفاده ازروغن زیتون بلافاصله پس ازحمام روی انتهای موهاهم مفیداست.

 بالا

● درموردریزش موتوضیح دهید.

ریزش موعلامتی شایع وناراحت كننده است.بیشترافرادی كه به متخصص پوست مراجعه می كنندازریزش مو(بعنوان شكایت اول یادوم) شاكی هستندولی درحقیقت اكثراینهادارای ریزش غیرطبیعی مونمی باشند.بطورمعمول روزانه 100-50 تارموریخته واگرهرروزشستشوی موهاانجام شودتا150-120 تارموطبیعی تلقی می گردد.برای اینكه بدانیدآیاواقعاًریزش موی غیرطبیعی وجودداردبایستی حداقل یك هفته سررانشسته ودراین مدت همه موهای ریخته شده راجمع آوری وبرتعدادروزهاتقسیم نمائیم.اگرازاین عددبیشترباشدبایستی به فكرراه چاره باشیم.راه دیگربرای دانستن این مطلب آن است كه یك دسته حدود100تائی ازموهارابادست بآهستگی بكشیم.اگرفردروزقبل حمام نكرده باشددرحالت طبیعی5-4 عددموكنده می شودوازاین بیشترنیازبه بررسی ودرمان دارد.

 بالا

● چه توصیه هایی پس ازانجام لیزررفع موهای زائددرصورت خانم هاوجوددارد؟

منطقه لیزرشده بسیارحساس بوده ولذابایستی خیلی مراقب آن باشید.بیادداشته باشیدكه اگرهمه چیزمرتب باشدبروزعوارض جانبی نادرمیباشدواین مطلب به رعایت دقیق نكات زیرتوسط بیمار بستگی دارد:

1)پس ازانجام لیزرگاهی قرمزی خفیف،تورم دورفولیكول های مو(راكسیون فولیكولر)واحساس سوزش(شبیه آفتاب سوختگی)رخ میدهد.این وضعیت طبیعی بوده(درحقیقت اولین علامت پاسخ دهی مثبت پوست بیماربه لیزرهمین اریتم می باشد)ودرپوستهای خیلی روشن بیشتراتفاق می افتد.این حالت معمولاً ظرف چندساعت وحداكثر2-1روزبهبود می یابد.استفاده مرتب ازكرم مرطوب كننده(فقط بانظرپزشك معالج)،كمپرس آب سرد،یخ گذاشتن هر4-3ساعت یكباربرای20-15دقیقه وقرص آكسار(باتجویزپزشك معالج) بسیارمفیداست.2)منطقه لیزرشده نسبت اشعه آفتاب وعوارض آن بسیارحساس است لذاحداقل به مدت12هفته تماس مستقیم باآفتاب اكیداًممنوع میباشد.استفاده ازكلاه لبه دار،مقنعه چانه داروعینك دودی قویاًتوصیه می گردد.باتجویزپزشك معالج، ضدآفتاب قوی(بافاكتورحفاظتی30ویابالاتر)هر3ساعت یكبارمی بایستی استفاده شود.بایستی متذكرشدكه بطوركلی شایعترین عارضه جانبی پس ازلیزرتغییرات رنگی پوست محل تحت درمان بالیزر می باشدولی معمولاً موقتی میباشد.3)ازآسیب رسانیدن به منطقه لیزرشده(خارانیدن،كندن ومالیدن) اكیداًاجتناب نمائیدزیرادراین صورت احتمال عفونت باكتریال میرود.درغیراین صورت وقوع عفونت باكتریال خیلی نادراست.دلمه(كبره)وطاول ندرتاًتشكیل میگردند(بیشتردرپوست های تیره ویادرصورت وجودآفتاب سوختگی)ولی بهرحال درصورت تشكیل شدن آنهارانكنیدزیراخودشان بهبودپیدامی كنند.استفاده ازاپیلاسیون، بندانداختن، موچین وموم اكیداًممنوع ولی تراشیدن موهاباتیغ مانعی ندارد.بدلیل احتمال بروزواكنش های حساسیتی بهتراست ازكرم های موبراستفاده نشود.4)تابهبودی منطقه مورددرمان بهتراست درآن موضع آرایش نكنید.5)موضع راروزانه2بارباصابون تجویزشده به آرامی شستشوداده وبآمستگی خشك كنید.احتیاجی به پانسمان موضع نیست.حمام ملایم وآرام(ازروزبعدازلیزر) ممانعتی ندارد.6)تابهبودی كامل شناوورزش های تماسی ممنوع است.7)در2روزاول استفاده ازبالش اضافی برای كاهش تورم موضع مفیداست.8)حداقل برای یك هفته ازپوشیدن لباس تنگ وچسبناك برروی محل لیزرشده پرهیزنمائید.9)درروزهای بعدازلیزربازهم موهای منطقه ظاهراًبه رشدخودادامه می دهندولی اینهادرحقیقت موهای آسیب دیده ازحرارت لیزرهستندكه درحال دفع ازمحل ریشه مو می باشند.10)گاهی ندرتاًخون مردگی(بصورت كبودشدگی)درمحل رخ داده كه 15-5 روزبعدخودبخودفروكش كرده وبدنبا ل آن تغییرات رنگی شبیه زنگ ردگی درمحل مشاهده می گرددواین حالت هم پس از3-1ماه خوب می شود.11)6-4 هفته بعدانتظارداریم كه رشدمجددموهارخ دهدودراین زمان بایستی درمان تكرارشودپس تاریخ انجام لیزربعدی 1تا5/1ماه دیگرمیباشدولازم به تذكراست كه حتی اگرموهامجدداًرشدنكنند، برای جلوگیری ازعودموهای زائد،جلسات  بعدی لیزرحتماًبایستی انجام شوند.

 

پرسش و پاسخ در مورد پوست و بیماری های آن

● درموردپوست واهمیت آن درزیبایی انسان توضیح دهید.

پوست تمام سطح بدن راپوشانیده وبزرگترین ارگان بدن محسوب می گردد.سطح پوششی پوست دربزرگسالان بطورمتوسط2مترمربع ووزن آن درحدود3كیلوگرم است.پوست انسان دارای ساختمان پیچیده ای بوده وازدولایه اپیدرم درسطح پوست ودرم درعمق آن تشکیل شده است.پوست30درصدتمام خون جاری دربدن رادریافت می كند.

پوست درحالت عادی بخودی خودتوانایی ترمیم داشته وتقریباً بطوركامل دربرابرآب غیرقابل نفوذاست.پوست علاوه برآنکه یک عامل مکانیکی درمقابل نفوذموادشیمیایی وفیزیکی می باشددارای وظایف متعدددیگری بوده مانندکمک به تنظیم درجه حرارت بدن،دفع موادسمی ومازادبدن ازطریق ترشح عرق،جذب اشعه خطرناک نورآفتاب(اشعه ماوراءبنفش)وغیره.

باتوجه به قابل دیدبودن پوست معمولاً وضعیت ظاهری آن اهمیت زیادی برای شخص دارد.درباب اهمیت پوست همین یك مثال كافی است كه بگوئیم معمولاً سن افرادراازروی مشخصات  پوست آنهاحدس می زنند.به همین دلایل افرادوبخصوص خانم ها اهمیت زیادی برای پوست خودقائل هستندوحاضرندهركاری بكنند تا پوستی شفاف وزیباداشته باشند.

 بالا

● چه عواملی برروی پوست انسان تأثیرمی گذارند؟

چهارعامل مختلف برروی پوست انسان تأثیرگذارهستندکه عبارتنداز:

1)عامل وراثت که غیرقابل تغییراست.

2)عوامل محیطی ماننددرجه حرارت محیط،میزان نورآفتاب(که مهمترین فاکتورقابل پیشگیری محیطی است)،نوع تغذیه،رفتارهای فردی واجتماعی شخص،بیماری های داخلی وپوستی وده هاعامل متنوع دیگر.

3)سن که درآن دخالتی نمی توان کرد.

4)مراقبت(صحیح)ازپوست

 بالا

● درموردساختمان طبیعی پوست کمی توضیح دهید.

پوست ازدولایه تشکیل شده است:

1)لایه خارجی یااپیدرم که درسطح پوست قرارداشته و وظیفه آن جلوگیری ازهدررفتن مایعات بدن بوده وهمچنین آن راازصدمات خارجی مصون نگه می دارد.درقسمت تحتانی لایه خارجی چندین لایه فشرده ازسلول های زنده وجوددارند.سلول های زنده   فوق بتدریج که به سمت بالا(سطح پوست)حرکت می کنندحیات خودراازدست داده وتبدیل به سلول های شاخی می شوندونهایتاًازسطح پوست دفع می گردند.سلول های رنگدانه سازپوست نیزدرلایه اپیدرم قرارداشته ورنگ پوست انسان وابسته به تشکیل رنگدانه ای بنام ملانین است که توسط این سلول هاساخته می شود.

2)لایه داخلی یادرم که درزیراپیدرم قرارداشته و وظیفه آن تغذیه پوست بوده وهمچنین اعصاب وارگان های حسی،غددچربی،غددعرق وساختمان های مربوط به سیستم دفاعی پوست درآن قراردارند.هرگونه صدمه به این لایه موجب خراش وآسیب دائمی پوست می گردد.

 بالا

● درموردانواع پوست ومراقبت ازآن هاتوضیح دهید.

پوست انسان راازنظرمیزان چربی ورطوبت آن به چهارنوع تقسیم کرده اند:

1)پوست خشک:دراین حالت بدلیل کاهش ترشح غددچربی پوست ویاازدست رفتن رطوبت آن شخص دارای پوستی خشک،نازک وحساس،صاف وکشیده می باشدکه بآسانی پوسته پوسته می گردد.خشکی پوست درپوست های روشن بیشترمشاهده می گردد.علل بروزخشکی پوست عبارتنداز:ژنتیک،پیری،عدم مصرف میوه وسبزیجات تازه دررژیم غذایی،لوازم آرایشی نامناسب باپوست فرد،شستشوی مکررباصابون وپاک کننده ها،قرارگرفتن درمعرض سرماوگرمای شدیدونورآفتاب زیاد.مرطوب کردن پوست خشک بااستفاده ازفرآورده های مرطوب کننده وچرب کننده به دفعات درطول روزمفیداست.برای شستشوی پوست خشک بایستی ازصابون گلیسرینه ویاپاک کننده های غیرصابونی استفاده کردودفعات استفاده ازآنهاهم بایستی حدالامکان کم باشد.

2)پوست چرب:دراین حالت میزان ترشح غددچربی پوست بالاترازحدنرمال است.پوست های چرب کمتردچارچین وچروک شده ودرعوض ابتلا به آکنه(جوش غرورجوانی)درآنهابالاتراست.پوست چرب درافراددارای پوست تیره بیشترمشاهده می گردد.شرایط آب وهوایی،درجه حرارت محیط ومیزان استرس وهیجانات شخص درمیزان ترشح غددچربی تأثیردارند.بهترین راه تمیزکردن پوست های چرب استفاده مرتب ازآب وصابون است.

3)پوست معمولی:پوستی است که میزان رطوبت وترشح چربی آن درحدنرمال است.این نوع پوست کمتردیده شده وباگذشت زمان تمایل به خشک شدن دارد.پوست معمولی مراقبت مخصوصی نمی خواهدوفقط بایستی ازصابون خوب استفاده شده وگهگاه مرطوب کننده نیزمصرف کرد.

4)پوست مختلط:دراین حالت صورت فرددربرخی نواحی مثل چانه،پیشانی وبینی چرب ودرسایرنواحی مثل گونه هاودورچشم خشک است.

 بالا

● درموردرنگ پوست توضیح دهید.

رنگ پوست بدلیل تشکیل رنگدانه ای بنام ملانین توسط سلول های رنگدانه سازموجوددرلایه خارجی پوست(اپیدرم)است. نکته جالب این است که تعداداین رنگدانه هادرپوست های تیره وروشن یکسان بوده واختلاف رنگ پوست های مختلف بدلیل مدل های گوناگون بسته بندی(چیدمان)این رنگدانه هادرپوست می باشد.پوست تیره معمولاً چرب ترازپوست روشن است.هرچقدرپوست تیره ترباشدمیزان نفوذپذیری واثرسوءآفتاب درآن کمتربوده ولذادرنواحی گرم وآفتابی پوست افرادتیره است وبالعکس.

میزان ابتلابه سرطان های پوست درپوست های روشن چندین برابرپوست های تیره است.همچنین چین وچروک وتغییرات ناشی ازکهولت سن نیزدرپوست های روشن بیشترمشاهده می گردد.

 بالا

● درمورداصول کلی مراقبت ازپوست توضیح دهید.

برای داشتن پوستی سالم وشاداب به نکات کلی زیرتوجه شود:

رژیم غذایی مناسب واستفاده ازآب فراوان،هوای تازه وسالم،ورزش وفعالیت بدنی،خواب کافی وراحت،پرهیزازاسترس وناراحتی های عصبی،پرهیزازآفتاب واستفاده منظم ازفرآورده های ضدآفتاب،پرهیزازبادوسرمای شدید،عدم استفاده زیادازموادغذائی چرب وقندی ونوشیدنی های محرک مثل چای وقهوه پررنگ،پرهیزازاستعمال دخانیات ومشروبات الکلی،پرهیزازکم وزیادکردن ناگهانی وشدیدوزن.

  بالا

● درمورداستحمام وانواع آن صحبت کنید.

حمام کردن می تواندباآب گرم(حدود 40 درجه)،آب نیم گرم(حدود 30 درجه)ویاآب سرد(حدود 20 درجه)باشد.درموردحمام آب گرم بایستی باین نکته توجه شودکه بیشتراز 20 دقیقه حمام کردن طول نکشد.حمام آب گرم برای رفع خستگی وگرفتگی عضلانی مفیدبوده وقبل ازخواب توصیه می گردد.حمام آب نیم گرم برای آرامش اعصاب واحساس سلامتی بسیارخوب بوده وقبل ازانجام کارهای بدنی ویافکری شدید(مانندمطالعه طولانی مدت)توصیه می شود.حمام آب سردبرای رفع خواب آلودگی واحساس کسالت صبحگاهی مناسب است وبهترین زمان آن قبل ازصرف صبحانه می باشد.

 بالا

● چه دستورات کلی درمورد درمان بیماری های پوست ومو وجوددارد؟

داروهای تجویزشده بایستی منظم وطبق دستورمتخصص پوست استفاده شده ومراجعات به پزشک مطابق برنامه باشد.غالباًبیماران به محض اندكی بهبودی ازمصرف داروهاخودداری كرده یااینكه داروهارابصورت نامنظم بكارمی برند.این كاربسیارغلط می باشد.بدون دستورمتخصص پوست هیچگاه درمان خودراتغییرندهیدیاقطع نكنید.ازدرمان های كوتاه مدت باداروهای مختلف خودداری كنید.ازبكاربردن نصایح درمانی دیگران جداًپرهیزنمائید.به پزشك خوداعتمادكرده ومشكلات درمانی خودرافقط باایشان(نه باافرادخانواده،كوچه ومحله)درمیان بگذارید.برای درمان صحیح منحصراًبه متخصص پوست مراجعه نموده ولطفاً توجه داشته باشیدكه فقط متخصص پوست دارای تخصص وتبحركافی دردرمان بیماری شمامی باشد.متذكرمی شویم كه درصورت درمان صحیح وپیروی دقیق ازدستورات داروئی تعدادزیادی ازبیماران بهبودپیدامی کنند .

 بالا

● درمورداثرنورآفتاب برپوست ومراقبت ازآن توضیح دهید.

نورآفتاب موجب تشکیل ویتامین D درپوست انسان شده وهمچنین اثرتسکین دهنده برروی برخی بیماری های پوستی دارد.ازطرف دیگراشعه ماوراءبنفش موجوددرنورآفتاب موجب بروزتغییرات پوست به مرورزمان می گرددشامل پیری پوست،ایجادچین وچروک درپوست،زبروچرمی شدن پوست،ایجادلکه های رنگی درپوست،بروزضایعات پیش سرطانی وسپس سرطان های پوست.

پرهیزازبرخوردزیادبانورآفتاب برای همه سنین و در همه فصول سال لازم وضروری است.استفاده ازعوامل محافظت کننده مثل لباس آستین بلند،دستکش،کلاه لبه داروچترنیزحایزاهمیت است. نکته مهم استفاده مرتب ازفرآورده های ضدآفتاب باعیارحفاظتی(SPF)حداقل 15 درطول روز(هر4-3ساعت یکبار)است.

 بالا

● درزمینه عرق کردن پوست صحبت کنید.

عرق توسط غددعرق موجوددرپوست ترشح می گردد.عرق یک ماده آبکی وبدون بواست که بدن ازطریق آن مقداری ازسموم رانیزدفع می نماید.وقتیکه عرق برروی پوست قرارگرفت،تحت تأثیرباکتری های سطح پوست بودارمی شود.ترشح عرق تحت اثرعوامل ومشکلات هورمونی،اختلالات هیجانی مانندترس ودرد،تحریکات جنسی،یائسگی،برخی داروهاوفعالیت بدنی تغییرمی کند.

راهی برای کاهش ترشح عرق درشرایط عادی وجودنداردمگراینکه ازدیادترشح عرق بدلیل بیماری باشدکه درآن صورت کنترول آن بیماری موجب کاهش ترشح عرق نیزمی گردد.برای کاهش بوی عرق بدن بایستی به نظافت شخصی توجه بیشتری نمودونیزازترکیبات ضدعفونی کننده موضعی به تناوب استفاده کرد.

 بالا

● درمورداگزما(حساسیت)دست درخانم های خانه دارتوضیح دهید.

اگزمای دست یکی ازشایعترین مشکلات پوستی(بخصوص درخانم ها)بوده ومعمولاً دارای زمینه ارثی می باشدبدین معنی که قابل سرایت نبوده وبصورت ژنتیکی منتقل می گردد.این بیماری معمولاً همیشه همراه فردمی باشدولی این مطلب نبایستی باعث دلسردی وی وعدم مراجعه به متخصص پوست شودزیراباتدابیردرمانی صحیح وهمكاری بیماراكثراًعلائم اگزما تخفیف كلی یافته وفرداحساس آسودگی می نماید.علائم اگزمای دست عبارتنداز:قرمزوپوسته پوسته شدن کف دست،خارش والتهاب پوست،نقاط تحریکی وبعضاً عفونت خفیف ویاشدیدپوست.علائم بیماری درصورت تماس باآب وموادشوینده بدترشده ودرصورت عدم استفاده ازاین موادبهترمی گردند.

 بالا

● درموردآکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

آكنه یكی ازشایعترین بیماریهای پوستی است كه پزشكان باآن مواجه گشته ودراكثرمواردبادرمان صحیح توسط پزشك بهبودپیدامی كند.می توان گفت تقریباً همه افراددرسن 12 تا 17 سالگی حداقل یكبارضایعه آكنه را تجربه كرده اند.هشتاددرصد مواردآكنه دردوران نوجوانی (13-10 سالگی) شروع شده،معمولاً 10-5 سال طول كشیده واكثراً درحدود25سالگی خاتمه می یابد.درمواردی آكنه درسن بزرگسالگی شروع شده(ویااینكه پس ازبهبودی درسن نوجوانی،دراین سنین عودمجددمی نماید)وگاهی هم این بیماری درچندهفته اول زندگی(بدلیل وجودهورمون های مادری )ویادرسن 9-8 سالگی بروز می نماید.

معمولاً حداكثرشدت وشیوع آكنه درخانم ها14 الی17 سالگی ودرآقایان16 الی19 سالگی است یعنی این بیماری درخانم ها نسبت به آقایان درسنین پائین تری شروع شده كه دلیل آن آغاززودتربلوغ درجنس مؤنث می باشد.بطوركلی دردخترانی كه آكنه باشروع زودرس دارند،احتمال اینكه درآینده به نوع شدیدآكنه مبتلا شوندبیشترمی باشد.بدلایل ناشناخته آكنه درخانم ها تداوم بیشتری داردبطوریكه درسن40 سالگی5 درصدخانم ها(ولی فقط1 درصدآقایان)هنوزهم دارای آكنه هستند.درمقابل شیوع آکنه شدیددرجنس مؤنث كمترمی باشد.در 40 درصد افرادی كه آكنه دارند بیماری آنقدرشدید است كه نیازبه درمان پیدامی كند.تخمین مدت زمانی كه این بیماری ممكن است  درهرفردطول بكشدامكان ناپذیراست.آكنه بطورخودبخود شدت وضعف پیدا كرده وبعضاًهیچ توجیهی برای این تغییرات وجودندارد.

 بالا

● ملاسما(لک حاملگی)چیست؟

ملاسما عبارتست ازتغییرات رنگدانه ای برنگ قهوه ای(کمرنگ تاپررنگ)درصورت خانم هاکه اکثراً درجریان حاملگی رخ می دهدالبته گاهی این ضایعات بدنبال مصرف قرص های ضدبارداری،کورتون ها،داروهای اعصاب وداروهای دیگررخ داده ودرمواردی هم علت خاصی ندارد.ملاسمادرخانم های باپوست تیره شایع تراست ودرصورت تابش زیاداشعه آفتاب نیزبیشتررخ می دهد.

پرهیزازآفتاب،استفاده منظم ازفرآورده های ضدآفتاب،استفاده ازترکیبات حاوی هیدروکینون،تره تینوین،کوجیک اسیدوآلفاهیدروکسی اسید(AHA)دررفع این ضایعات مفیدهستند.

 بالا

● چه عواملی در بروز چین وچروك صورت دخالت دارند؟

1)سن:باافزایش سن ازمیزان بافت چربی زیرجلدی كاسته شده ولذاچروك هاوخطوط ظریف درپوست پیدامی شود.2)ارث:برخی افرادزودترازسن خوددچارچین وچروك می گردند.3)اشعه آفتاب:این عامل قابل جلوگیری ودرحقیقت مهمترین فاكتورقابل پیشگیری درپیدایش چین وچروكهای صورت می باشد.محافظت ازپوست دربرابرسرماوبادنیزعامل مهمی درپیشگیری ازبروزچروک صورت می باشد.4)اثرنیروی جاذبه5)انقباض عضلات:نقاطی ازصورت كه انقباض عضلانی درآنهابیشتراست(مثل دوردهان،دورچشم وپیشانی)چین وچروك بیشتری پیدامی كنند.دركسانیكه بهردلیل بطورمرتب ازعضلات صورت خوداستفاده می كنند(مثل اخم كردن مكرریاچین انداختن به پیشانی ویاخندیدن زیاد)خطوطی عمودبرجهت كشش عضلانی تشكیل می گردند.درابتدااین خطوط فقط درهنگام انقباض عضله ظاهروپس ازرفع انقباض ازبین می روندولی باتكراراین عمل،خطوط دائمی می شوند.خطوطی كه بااین مكانیسم درصورت بوجودمی آیندعبارتنداز:خط اخم بین ابروها،خطوط عرضی پیشانی وخطوط قسمت خارجی چشم ها.این دسته ازخطوط صورت پاسخ درمانی بسیارخوبی به تزریق آمپول بوتوکس(دیس پورت)می دهند.6)وضعیت هورمونی مثل یائسگی درخانم هاوتغییرات ناشی ازاختلالات هورمونی.7)رطوبت پوست:کاهش رطوبت پوست بهردلیل موجب افت خاصیت ارتجاعی پوست ولذاایجادچروك می شود.8)تنش های عصبی:درافرادعصبی بدلیل انقباض بیش ازحدعضلات چروك های عمیق درصورت ایجادمی شود.دیرخوابیدن نیزازجمله عوامل مؤثردربروزچروك است.9)زیاده روی درمصرف مشروبات الكلی،قهوه وچای پررنگ،موادچربی وموادقندی10)رژیم غذائی سخت وشدیدكه بدلیل ایجادتغییرات دربافت همبندوكاهش چربی زیرجلدی باعث بروزچروك صورت می گردد.11)كشیدن سیگار:درافرادسیگاری چروك های عمیق دراطراف چشم هابیشتردیده می شودولذاترك سیگاردررفع این ضایعات بسیارمؤثراست.

 بالا

● اصولاً چراآکنه(جوش غرورجوانی)بوجودمی آید؟

اگربه پوست ازنزدیك نگاه كنیم منافذكوچكی رادرآن میبینیم.هرمنفذ دهانه یك كانال است كه ازپائین متصل به یك غده چربی(به نام غده سباسه)است.همراه هرغده چربی یك تارموهم وجودداردكه ازهمان منفذكوچك بیرون می آید.تراكم غددسباسه درپوست صورت،قسمت بالای سینه وپشت بیشترازمناطق دیگربدن بوده و بالطبع منافذیادشده هم دراین نواحی بیشتربه چشم می خورند(بخصوص درصورت).درزمان بلوغ میزان هورمون های مردانه (آندروژن ها)مانندتستوسترون شدیداً افزایش پیدامی كند.

دانشمندان دیرینه شناس معتقدندكه صدهاهزارسال پیش دراجداد انسان های امروزی،دخترها وپسرها درسنین 12 الی 13 سالگی مجبوربودندكه روی پای خودایستاده وموادغذائی ومحل زندگی اشان راخودتهیه نمایند.طبیعت باایجادیكسری تغییرات هورمونی وازهمه مهمترترشح هورمون تهاجم(یعنی هورمون مردانه بنام تستوسترون)دربدن دراین سن به فردكمك نمودتا بتواند بهترباشرایط محیطی تطابق پیداكند.منشأ تستوسترون درجنس مؤنث غده فوق كلیه،تخمدان ها وجفت(درزمان حاملگی)ودرآقایان غده فوق كلیه وبیضه هااست.بدلیل اثرتحریكی این هورمون(كه درهردوجنس مؤنث ومذكروجوددارند)پوست ضخیم ترشده،غددچربی پوست بزرگ شده وترشحات آنها بسیارافزایش می یابدواین یك فرآیندطبیعی است ولی دراشخاص مستعدآكنه،تحریك غددسباسه توسط تستوسترون بصورت بیش ازحداندازه وغیرنرمال انجام می پذیرد.

بطورطبیعی سلول هایی كه درجداركانال گفته شده وجوددارند،پس ازپایان عمرطبیعی اشان مرده،بداخل كانال ریخته شده وهمراه باترشحات روغنی غده ازطریق منفذ كانال به بیرون دفع می گردند.درزمان بلوغ این ریزش طبیعی نیزتشدیدمی گردد.درافرادی كه استعدادآكنه دارنداین ریزش هم به مراتب زیادتربوده ودرضمن سلول های ریخته شده راحت تربهم می چسبند(نسبت به افرادیكه استعدادآكنه ندارند).مخلوط شدن قطعات سلولهای مرده فوق با ترشحات روغنی موجب تشكیل یك توده تقریباً متراكم شده كه باعث انسدادكانال می گردد.اگرانسداد وسیع باشدومنفذكانال هم مسدود شودضایعه ای بنام سرسفید بوجودمی آیدواگرمنفذ كانال همچنان بازبماندسرسیاه رخ می دهد.

سپس میكروب های موجوددرپوست ازجمله یك باكتری خاص دراین توده رشدكرده وباترشح موادشیمیائی وسموم میكروبی موجب بروزضایعات التهابی آكنه می شود.باوجود همه این توضیحات علل دقیق شروع كننده وتداوم بخش آكنه درانسان بدرستی شناخته نشده اندوبدلیل تفاوت ذاتی انسان هابایكدیگرآن عاملی كه دریك فردموجب بروزآكنه می شودممكن است دردیگری باعث شروع همین ضایعات نشود.لازم به تذكراست كه زیادبودن تمایل جنسی ویاعدم فعالیت جنسی سبب آكنه نمی شوند.ازدواج كردن یانكردن ربطی به بهبودی آكنه ندارد.

 بالا

● ضایعات آكنه به چه شكلی ظاهر می شوند ؟

اكثراًآكنه بصورت جوش های چركی،نقاط قرمزرنگ وحساس،سفتی وتورم موضعی پوست،برجستگی های پوستی وگاهی دانه های سرسیاه وسرسفید بروزمیكند.99درصدمواردآكنه درصورت دیده شده(البته معمولاً همزمان نقاط دیگرهم درگیرهستند)وپس ازآن پشت وقسمت بالای سینه ازنظرشیوع قراردارند.درسنین كمترآكنه عمدتاًدرصورت ودرسنین بالاتربیشتردرپشت دیده می شود(بخصوص درمردان).دانه های سرسیاه( Blackhead )وسرسفید( Whitehead )كه به آنها كومدون هم می گویند،نیزعمدتاً درجوان ها دیده می شوند .لازم به تذكراست كه رنگ سیاه این دانه ها بدلیل وجود ملانین(رنگدانه پوست)بوده وربطی به كثیفی وتجمع گردوغبارنداردلذاشستشوی مكررویاسائیدن پوست بالیف وغیره اثری نداشته ونباید بیمارسرخودآنهارا تخلیه كندزیرا بااین كارنه تنهاآنهارا بدتركرده بلكه موجب بروزلك یاحفره های زشت هم درمحل آنهامی گردد.بطوركلی دستكاری ضایعات درهمه حال توسط بیمارممنوع است.

 بالا

● بیمارآكنه ای ازچه پاك كننده ای استفاده كند؟

پاك كننده مورداستفاده بیمارآكنه ای نبایستی محرك پوست بوده،مولدجوش نباشد،موجب بروزدانه های سرسیاه نشده وایجاد حساسیت وآلرژی ننماید.بیشتربیماران آكنه ای فكرمی كنندكه شستشوی شدید باآب وصابون وسائیدن پوست چند باردرروزمفیداست درصورتیكه اینكارفقط پوست را تحریك می كند.لازم به تذكراست كه چربی ظاهری پوست فقط ارزش زیبائی داشته وآنچه درایجادآكنه دخالت داردچربی داخل دهانه فولیكول مواست كه حتی باصابون های قوی وشستشوی زیادهم مرتفع نمی گردد.درضمن شستشوی زیادخودمیتواند تولیدآكنه نمایدویا ضایعات قبلی را بدتركند.درحقیقت هدف ازتمیزكردن پوست درآكنه این است كه پوسته ها،سلولهای مرده،عرق وچربیهای روی سطح پوست زدوده شده بدون اینكه پوست تحریك شده ویا بیش ازحدخشك گردد.توصیه می شودكه از موادپاك كننده ای استفاده شود كه PH آنهامشابه پوست(نسبتاً اسیدی)باشدودرضمن بتوان براحتی آنراازسطح پوست تمیز نمود.

صابون های طبیعی(مثل صابون مراغه وغیره)راخیلی ها به خیال آنكه بدون ضرر هستند استفاده می كنند درحالیكه این مواد بشدت قلیایی بوده وپوست را بیش ازحدخشك می كنند ولذابه هیچ وجه توصیه نمی شوند.

 بالا

● شوره سرچگونه بوجود می آید؟

پوست انسان ازلایه های متعددسلولی درست شده است.درحالت عادی این سلولهاظرف 30-20روزمراحل رشدخودراطی كرده وازسطح پوست به صورت سلولهای مرده به بیرون ریخته می شوند.درصورتیكه این روندبه شكل غیرعادی تسریع گردد،تعدادسلولهای مرده افزایش یافته وهمراه باچربی وترشحات دیگرپوست تشكیل شوره سررامی دهند.همراه باشوره اغلب خارش هم رخ داده ودرضمن اكثربیماران به انواع شامپوهاوداروهای خانگی روی می آورندوهمه این عوامل باعث تحریك پوست وبدترشدن اوضاع می گردد.

 بالا

● چه عللی ازنظرمتخصصین پوست دربروزآكنه دخالت دارند؟

1)بلوغ:آكنه عمدتاً بیماری دوران بلوغ است ودلیل این امرافزایش ترشح غددچربی پوست درزمان بلوغ ونقش قطعی این غدددربروزآكنه می باشد(بدون وجودغددچربی درپوست ضایعات آكنه بوجود نمی آیند).البته اشكالی ازآكنه درزمان كودكی یاسنین دیگرهم ظهوركرده كه مورد بحث ما نمی باشند.وقتیكه آكنه برای اولین باردرسن بزرگسالگی دریك خانم رخ میدهدیااینكه آكنه نوجوانی وقبلاً خوب شده وی دوباره عود كندباید به فكر تغییرات هورمونی افتاده وهردرمانی را بادرنظرگرفتن جنبه هورمونی قضیه انجام دهیم.دراین موارد معمولاً اوج شدت آكنه درزمان عادت ماهیانه است.

2)چربی پوست:همانطوركه گفته شد یك پوست چرب برای وجود آكنه الزامی است وبیماران آكنه ای همیشه دارای افزایش ترشح چربی پوست(سبوم)هستند(صورت این افرادمعمولاً ازشدت چربی برق می زند).هرچقدرپوست چرب ترباشدآكنه شدیدتراست.البته لازم به تذكراست كه تركیب چربی پوست افرادآكنه ای بادیگران فرق می كندیعنی ممكن است فردی دارای پوست چرب بوده ولی چون تركیب پوستش طبیعی است مبتلا به به آكنه نشود.معمولاً بیماران آكنه ای شوره چرب هم درسردارند.

3)ارث:بدون شك بروزآكنه ارثی است.درصورتیكه پدریامادردارای آكنه باشندفرزندان آنهاهم باحتمال زیاددچارآكنه خواهندشد. شدت،محل وقوع ضایعات ونیززمان بهبود نسبی خودبخودی آنها نیزتاحدزیادی تحت تأثیراستعداد ذاتی فردمی باشند.

4)عوامل محیطی:ضایعات اغلب درتابستان هاودرمعرض باد بهترودرزمستان ها بدتر می شوند.برخورد باروغن ها(آشپزی ویاروغن های صنعتی)ونیزمشاغلی كه بارطوبت زیادسروكاردارند باعث آكنه می شوند.عرق كردن زیاد،ورزش شدیدوگرمای زیادآكنه را بدترونورآفتاب آنرا بهترمی كند(درمورداثرآفتاب برآكنه به بند 9 نكات درمانی توجه فرمائید).

خنك نگه داشتن محیط سكونت وورزش های سبك مثل شنا كمك كننده هستند.فشارهای روانی موجب تشدید بیماری می گردند(ولی درپیدایش آن نقشی ندارند).این امربخصوص دردختران جوان مشاهده شده ونمونه آن بدترشدن ضایعات درزمان امتحانات است.درضمن اكثرافراددرپاسخ به استرس های عصبی جوش های خودرا كنده،آنهارافشارداده یا بهرحال دستكاری می كنندكه سهم بسزایی درتشدید بیماری دارد.

70 درصدخانم های آكنه ای دچارتشدید ضایعات 7-2 روزقبل ازعادت ماهیانه می شوند(درصورتیكه این مسئله خیلی شدید باشدگاهی لازم است كه بیماربرای كنترول آكنه قرص جلوگیری ازحاملگی مصرف نماید).

کلیه موادآرایشی وبهداشتی چرب وروغن دارمی توانندآكنه رابدتركنند.البته استفاده ازموادآرایشی كه عبارت(برای پوست های چرب وجوشی)ویا (نان كومدوژنیك=Noncomedogenic )برروی آنهاذكرشده ونیزاستعمال پن كیك درحدمعقول بلامانع است.البته لازم به تذكراست كه درصورتیكه آکنه بیمارشدیدمی باشدبهتراست حتی ازمصرف این نوع موادآرایشی هم اجتناب گردد.بهتراست ازمصرف پمادهای چرب كننده مونیزپرهیزگردد. نکته دیگراینكه صرف گیاهی بودن یاازموادطبیعی درست شدن یك فرآورده آرایشی دلیل این نمی شودكه آن فرآورده برای مصرف بیمارآكنه ای ممانعتی نداشته باشد وحتماً بایستی ازنظرغیركومدوژن بودن تست شده واین موضوع روی آن ذكرشده باشد.

5)موادغذائی:اگرچه ثابت نشده است كه مواد غذائی درایجاد ضایعات مؤثرباشندولی درصورتیكه بیمارمی گوید مصرف ماده ی غذائی خاصی سبب تشدید بیماری میگردد بایستی ازآنها پرهیزنماید.بطوركلی استفاده ازعوامل ذیل اكثراً باعت تشدیدآكنه شده وبهتراست كه مورداستفاده قرارنگیرند:

شكلات،شیرینی ها،موادغذائی چرب وزیادسرخ شده،تنقلات مثل تخمه-پفك-آجیل-آدامس وغیره ومصرف زیادادویه جات ونوشابه های گازدار.می توان گفت كه رژیم غذائی غربی(مثل پیتزا،چیپس،سس ها،تنقلات وساندویچ )نسبت به رژیم غذائی شرقی(مثل موادغذائی تازه،سبزیجات،میوه جات وماهی)بیشترموجب تشدید آكنه می شوند.

 بالا

● درماتیت سبوره چیست؟

درماتیت سبوره یکی ازشایع ترین مشکلات پوستی است که انسان باآن مواجه می گردد.این ناراحتی بصورت التهاب وقرمزی پوست،شوره های چرب وخارش درنواحی خاصی ازبدن شامل پیشانی،کناره های بینی وچانه،ابروومژه رخ می دهد.گاهی نواحی دیگربدن مانندزیربغل،کشاله ران وپوست قفسه سینه هم مبتلامی گردند.شروع این عارضه معمولاً درحوالی بلوغ است.علت دقیق وقوع درماتیت سبوره مشخص نبوده ولی ژنتیک دررخدادآن حرف اول رامی زند.پوست وموی بیمارمعمولاً به شدت چرب بوده وبیماری بااسترس های عصبی وناراحتی های روانی تشدیدمی یابد.

مصرف برخی داروهاازقبیل داروهای قلبی وداروهای ناراحتی معده موجب تشدیددرماتیت سبوره می شود.اصول کلی درمان عبارتنداز:رعایت بهداشت وشستشوی مرتب،استفاده ازترکیبات ضدقارچ بصورت موضعی وخوراکی،شامپوکتوکونازول وداروهای دیگرکه درهرحال درمان درازمدت است وبایستی حتماً تحت نظرمتخصص پوست انجام پذیرد.

 بالا

● مختصری درموردخال توضیح دهید.

خال(Nevus )دارای انواع واقسام می باشدولی چیزی كه درمیان عوام به عنوان خال معروف است دراصطلاح پزشكی به آن خال ملانوسیتی اكتسابی(Mole )گفته می شود.اینهاشایعترین فرم خال بوده ودراثرتكثیرسلول های رنگی پوست بوجودمی آیند.خال اغلب بصورت لكه یابرآمدگی نرم گوشتی قهوه ای كمرنگ تاسیاه گاهی دارای چندعددموتظاهرمی كند.خال بسیارشایع می باشدبطوریكه تخمین زده شده است هربزرگسال جوان بطورمتوسط20الی30عددخال دارد.تعدادخال هادراوایل زندگی كم بوده ولی دردوران بلوغ روبه ازدیاد گذاشته وسپس باافزایش سن كاهش می یابند.حاملگی ومصرف برخی داروهای هورمونی ازعوامل افزایش دهنده تعدادخال هامی باشند.

 بالا

● برای کاهش علائم اگزما(حساسیت)پوست چه راهکارهایی راپیشنهادمی کنید؟

1)دفعات شستشوی دست وصورت رابه حداقل تقلیل داده وازصابون گلیسرین استفاده كنید.2)بعدازشستشوكرم نرم كننده یامرطوب كننده بزنید.ازهمین كرم درطول ساعات بیداری هم به دفعات استفاده شود.3)بهترین جنس لباس برای شمانخی خالص(كتان)است وبایستی ازپوشش های پشمی،نایلونی،پلاستیكی وكلاًموادمصنوعی استفاده نكنید.4)استفاده مداوم ازدستكش نخی بسیارمهم است وجهت كارهای شستشومثل لباس وظروف دستكش پلاستیكی روی دستكش نخی بپوشید.5)ازمصرف موادمعطر،اسپری های خوشبوكننده،لاك،موادآرایشی،فرآورده های مصنوعی ودخانیات خودداری كنید.6)دماورطوبت محل كارومنزل شمابایستی متعادل باشد.7)ازهرموقعیت ومكانی كه ذرات معلق درهواباشد،پرهیزكنید(عدم استفاده ازگیاهان گل دار،استفاده ازموكت كم پرزبجای قالی ،جاروبرقی بجای جاروی دستی وغیره).7)ازخوردن نوشیدنیهای حاوی رنگهای خوراكی وموادشیمیائی افزوده شده،قهوه،كاكائو،شكلات،تنقلات مثل پفك نمكی،سوسیس وكالباس،كنسروبخصوص كنسروهای مانده،سس،ادویه جات وفلفل پرهیز كنید.همجنین ازخوردن هرگونه ماده خوراكی كه بین آنهاوبیماری اتان رابطه ای احساس می كنید،خودداری نمائید.8)فشارهای روحی وروانی(خصوصاٌ افسردگی) تشدیدكننده اگزما هستند.12)ازخارانیدن موضع اكیداًخودداری كرده ودرعوض ازداروهای ضدخارش استفاده نمائید.

 بالا

● برای ازبین بردن چین وچروک صورت چه روش هایی راپیشنهادمی کنید؟

الف)داروهای موضعی بصورت كرم،پماد،لوسیون وغیره حاوی تره تینوین و اسیدهای میوه(شامل آلفاهیدروكسی اسید=AHA وبتاهیدروكسی اسید=BHA )برای رفع چین وچروك های صورت استفاده می شوند.نقش این موادبرداشتن لایه های سطحی پوست وكمك به ترمیم وبازسازی آن وبطورخلاصه جوان تركردن پوست است.ب)تزریق موادپركننده چین وچروك هامانندآمپول كلاژن(كه ازگاوتهیه می شود)،آمپول اسیدهیالورونیك(كه منشأغیرحیوانی دارد)،تزریق فیبریل وتزریق چربی(كه اززیرپوست خودبیمارتهیه می شود). نکته مهم در همه این تزریقات این است كه اثر این تزریقات موقتی بوده وپس ازمدت زمان معینی بایستی تزریق مجدداً تكرارشود.ج)تزریق آمپول بوتوکسBotox(Dysport):این فرآورده برای رفع خطوط صورت(كه دراثرانقباض عضلانی بوجودمی آیند)مورداستفاده قرارمی گیرد.تزریق درمطب(بصورت سرپایی)انجام شده وبستری شدن لازم نیست.تزریق بوتوكس راحت،مطمئن و بسیار مؤثر بوده  والبته بدلیل ماهیت كارانجام شده با اثرات درمانی موقتی همراه است.پس ازچندبارتزریق(معمولاً3بار)بافواصل حساب شده ودقیق،خطوط بطوركلی ناپدیدشده ودیگربرنمی گردند.د)اعمال جراحی:یكسری اعمال جراحی سرپایی وغیرسرپایی برای ازبین بردن چین وچروك های صورت وجوددارد.لایه برداری پوست(Peeling)،سائیدن پوست(Dermabrasion)واستفاده ازلیزرهای گوناگون ازگروه اعمال جراحی سرپایی هستند.درمورداین اعمال بایستی متذكرشدكه هرچقدر زمینه پوست بیمارروشن ترباشد نتیجه درمانی بهتری بوجودمی آید.اعمال جراحی غیرسرپایی دراین زمینه هم وجودداردكه شامل انواع روش های كشیدن پوست،بلفاروپلاستی وغیره می باشند.اینگونه اعمال جراحی توسط فوق تخصص جراحی پلاستیك انجام می شوند.

 بالا

● درموردتزریق بوتوکس(دیس پورت)برای رفع چین وچروک صورت توضیح دهید.

اثرات این ماده ازسال 1970 شناخته شده ودرابتدافقط برای درمان برخی انواع لوچی چشم وتیك های عصبی مورداستفاده قرارمی گرفت ولی درسال های اخیراستعمال این فرآورده برای رفع خطوط صورت(كه دراثرانقباض عضلانی بوجودمی آیند)توسط FDA آمریكاتائیدشده وازآن پس بدین منظورهم مورداستفاده قرارمی گیرد.

Botox یك نوع پروتئین است كه توسط باكتری به نام Clostridium Botulinum ساخته می شود.این پروتئین به محل اتصال عصب باعضله رفته ودرآنجاازآزادشدن ماده ای بنام استیل كولین ممانعت می كندوچون برای انجام عمل انقباض عضلات وجوداستیل كولین ضروری است بدین ترتیب تحت اثراین پروتئین عضله مربوطه شل شده واین شل شدن باعث بهتر شدن خطوطی می گردد كه به واسطه عمل انقباضی آن عضله بوجود می آیند.

این اثرحداقل تا 91 روزباقی مانده وپس ازآن عضله بتدریج انقباض طبیعی خودرابدست می آورد.شروع پاسخ به تزریق بوتوكس(ضعف عضلانی)معمولاً 3-2روز بعدوماكزیمم اثرآن 2-1هفته بعدمشاهده می گردد(وبه همین دلیل تزریق بعدی نبایدزودتراز4-3هفته بعدانجام شود).اثرتزریق اول بطور معمول5-3 ماه دوام می آوردو در این زمان تزریق مجدد ضرورت دارد.اثر تزریقات بعدی بوتوكس بیشتر از 5-3 ماه باقی می ماند.

قبل ازاقدام به تزریق این آمپول بایستی همه نكات دررابطه باآن كاملاً برای بیمارتوضیح داده شده ونكته بسیارمهم این است كه برای بیماربطورواضح بیان شودكه دوز(میزان)آمپول موردنیازبرای هرفردبافرددیگرمتفاوت بوده وباتزریق اول ومشاهده اثرات درمانی آن است كه می توان دوزهای بعدی آمپول رابدرستی تعیین نمود.

تزریق درمطب(بصورت سرپایی)انجام شده و بستری شدن لازم نیست.بلافاصله پس از تزریق می توان آرایش كرد.تزریق بوتوكس راحت،مطمئن و بسیار مؤثر بوده  والبته بدلیل ماهیت كارانجام شده با اثرات درمانی موقتی همراه است.

پس ازچندبارتزریق(معمولاً3بار)بافواصل حساب شده ودقیق،خطوط بطوركلی ناپدیدشده ودیگربرنمی گردند.علت این مطلب آن است كه چون فردبرای مدتهای طولانی اخم نكرده است لذاباصطلاح عادت اخم كردن ازسرش بیرون آمده،لذاباوجوداینكه اثرمهاری بوتوكس برروی انقباض عضلات دیگروجودندارد،فردبازهم اخم نكرده وبنابراین خطوط هم مجدداًتشكیل نمی شوند.

ملاحظات قبل ازتزریق بوتوكس:1)ازیك هفته قبل ازتزریق ازمصرف هرگونه داروی مسكن و ضدالتهاب(بجزاستامینوفن)،ویتامین E وتركیبات حاوی Ginko خودداری نمائید.2)صبح روزتزریق آرایش نكنید.3)درصورتیكه بیماری خاصی داریدحتماًباپزشك معالجتان درمیان بگذارید.4)درهنگام تزریق بهتراست بیمارنیمه نشسته باشد و اخم كندتاخطوط كاملاً مشخص گردند.

ملاحظات پس ازتزریق بوتوكس:1)تا4 ساعت پس ازتزریق درازكشیدن ، هرگونه ماساژ و یا دستكاری منطقه تزریق شده ، برخوردبااشعه آفتاب وورزش كردن ممنوع است.2)چون ملكول های بوتوكس ترجیحاًبه عضلات درحال انقباض متصل می شوند و هدف ازتزریق هم اتصال این ملكول هابه عضلات مسئول ایجادچین وچروك های صورت است لذا توصیه می شودكه تاچندساعت،بیمارمرتباً ابروهایش رابالا بیندازد ، اخم كند و محكم بخندد . این كارتأثیربوتوكس را بسیار افزایش می دهد.

بطور كلی پاسخ هر بیمار به تزریق بوتوكس با بیمار دیگر متفاوت است ولی این حقیقت كه تا بحال صدها هزار بار تزریق انجام شده و عارضه جانبی خاصی مشاهده نشده است گواه خوبی بر ایمن و مؤثر بودن بوتوكس می باشد.

 بالا

● نكات مهم درمانی برای رفع شوره سررابیان کنید.

برای شستشوی سرازشامپوی كتوكونازول استفاده كنید.درابتداهرروزسرتان رابشوئیدوبگذاریدكف شامپو5دقیقه روی سربماندودرهمین حال پوست سررابابرس نرم خوب برس بزنید.معمولاًمتخصصین پوست داروی تركیبی برای شوره سرتجویزمی كنندكه بایستی هرشب به مقداركافی روی پوست سرریخته،ماساژداده وصبح به ترتیب گفته شده شامپوزده شود.پس ازمدتی می توان فاصله شامپوزدن هارابیشتركردوپس ازبهبودی كامل شامپوراهفته ای2-1باراستفاده نمائیدولی توجه داشته باشیدكه برای ماه ها(شایدهمیشه)لازم است حداقل هفته ای یك بارازاین شامپو استفاده كنیدزیراسرشماخوب شده است ولی برای جلوگیری ازعود شوره بایستی استفاده ارشامپوكتوكونازول راادامه دهید.شامپوئی كه برای استفاده روزمره بكارمی بریدمی تواندهرماركی باشدفقط بایستی ازنظرخشك یاچرب بودن موهایتان مناسب آنهاباشد.سعی كنیدازبرخوردبامحیط های پراسترس وتنش زاپرهیزكنید.تاآنجائیكه ممكن است ازخارانیدن پوست سرپرهیزنمائیدزیرااین كارباعث ایجادعفونت شده ومشكل شماراتشدیدمی نماید.برس وشانه بیماربایستی نرم وحدالامكان ازجنس طبیعی باشدوسایرافرادخانواده به هیچوجه نبایستی ازآنهااستفاده نمایند.رژیم غذائی وبهداشت عمومی خودرااصلاح نمائید.خوردن مقادیرزیادی غذاهای چرب وسرخ كردنی(مثل همبرگر،ساندویچ وسیب زمینی سرخ كرده)،نوشابه های گازداروشكلات می توانددربروزشوره دخالت داشته باشد.

 بالا

● آیاوجودخال اهمیتی ازنظرپزشکی دارد؟

غالباًافرادنگران خال هایشان هستند.این نگرانی گاهی ازبابت خصوصیات ظاهری خال(شكل،رنگ واندازه)ویامحل آن(مثل خال نوك بینی ویاداخل سفیدی چشم)است وگاهی هم ازترس تبدیل شدن به سرطان پوست(ملانوم)می باشد.حقیقت این است كه برخلاف نظرعامه مردم امكان تبدیل خال به سرطان پوست آنقدركم است كه ازاین بابت خال اهمیت بسیاركمی برای متخصصین پوست دارد.چیزمهم وخطرناك دستكاری خال توسط بیمارویابرداشت غلط وناقص آن توسط افرادغیرپزشك می باشد.غالباًخال هادارای موهستندیادرمناطقی قراردارندكه دردسترس بوده وفردباآنهابازی كرده یاموهایش رامی كند.بدنبال این امرخال دردناك ،متورم وسفت شده وگاهی چركی می گردد.البته این تغییرات پس ازمدتی بهبودخودبخودیافته ولی درصورت تكراردائمی شده وباعث ایجادنگرانی ودردسربرای فردمی گردد.گاهی فرددرمان كننده(معمولاًافرادی كه دخالت نابجادرامرپزشكی می كنند)خال بیماررابجای درآوردن كامل،ازسطح پوست می تراشد.این كاربسیاراشتباه بوده زیرانه تنها ظرف مدت كوتاهی خال عودمی كندبلكه به مراتب بزرگترشده وتغییراتی درآن رخ می دهدكه شبیه سرطان پوست(ملانوم)بوده وپزشكان راباشتباه می اندازد.

 بالا

● چه عواملی دربروزشوره سردخیل هستند؟

علت دقیق شوره سرمعلوم نیست ولی عواملی كه دخالت احتمالی دارندعبارتنداز:1)استرس های روحی و اختلالات عاطفی.2)خستگی روزانه ونمونه اثراین فاكتوربهترشدن شوره سردرایام تعطیلات واستراحت بیماراست.3)توارث.4)اختلالات هورمونی.5)مشكلات گوارشی مثل چاقی زیاد،یبوست وعدم هضم غذا.6)برخی داروهامثل سایمتیدین(داروی زخم معده)،كلرپرومازین(داروی اعصاب)وداروهای ضدفشارخون بالا.7)كمبودهای غذائی مثل كمبودویتامین A وE .8)وجود قارچ بنام Pityrosporum Ovale درپوست سر.این میكروب به فرم غیر بیماری زادرسطح پوست سرهمه افرادبطورنرمال وجودداردولی درافرادمبتلابه شوره سربدلایل نامعلوم تعدادآن زیادشده ودرضمن به فرم بیماری زا تبدیل می شود.9)آسیبهائی كه به پوست سروارد می شودمثل سشوارزدن وفرکردن بیش ازحدمو،شامپوهای خیلی قوی،بابلیس،رنگ كردن ومش زدن مكررمو.10)عدم رعایت بهداشت وشستشوی سر.

 بالا

● درچه مواردی بهتراست که اقدام به برداشتن خال نماییم؟

درمواردذیل پس ازمعاینه متخصص پوست ونظرمساعدایشان درآوردن خال ممانعتی ندارد:1)تغییرات ناگهانی یابروزعلائم هشداردهنده درخال:هرگاه خال بدن شمامدتهاآرام وبدون علامت بوده وحالاتغییرات ناگهانی(هرتغییری)كرده است بایستی مشكوك شوید.البته وجوداین تغییرات دلیل مسلم وجودسرطان پوست نمی باشدولی درهرحال بهتر است پس ازمشورت بامتخصص پوست خال های مذكوربیرون آورده شوند.علائم هشدار دهنده خال عبارتنداز: حاشیه نامنظم،رنگ غیریكنواخت،اندازه بیشتر از 7 میلیمتر و وجود التهاب ـ ترشح آبكی یاخونریزی.درصورت بروزاین علائم بایستی فوراًخال بیرون آورده شود.)سابقه سرطان پوست (ملانوم) در فرد یا خانواده وی. 3)دستكاری یاسایش مداوم خال:این مطلب ربطی به تبدیل خال به سرطان پوست نداشته ولی چون باعث نگرانی بیموردفردشده ودرضمن امكان عفونت،خونریزی وتغییرات شبیه سرطان پوست درخال می رودلذابهتراست كه اینگونه خال هابیرون آورده شوند.4)وجودخال درمناطق دورازدسترس زیرادراینحالت امكان مشاهده ومراقبت ازخال ودیدن علائم هشداردهنده توسط فردوجودندارد.5)زیبائی:این موردشایعترین علت درخواست بیماران برای درآوردن خال بوده ولی ازنظرپزشكی ازكمترین اهمیت برخورداراست.اگرخال ظاهرزشتی داشته یاخیلی درمعرض دیداست وفردراازنظرروحی آزارمیدهدبهتراست برداشته شود.

بالا

● آیادربرخوردباخال ویادرجهت برداشتن آن نکات خاصی هست که بایددرمدنظرباشد؟

1)هیچوقت باخال نبایدبازی یاآنرادستكاری كرد.كندن موهای خال اكیداًممنوع است.2)اگرهرسؤال یااشكالی ازبابت خال های خودداریدفقط بامتخصص پوست مشورت كرده وبه هیچوجه باافرادفامیل ومحله یاغیرپزشك دراین موردصحبت ننمائید.3)بیادداشته باشیدكه هرگاه پزشك معالج اقدام به درآوردن خال نمودحتماًبایستی آنرابه آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال نماید.4)خال های بزرگ مادرزادی كه اغلب سیاه،بزرگ ودارای مو می باشندبایستی دراولین فرصت وبطوركامل برداشته شوندزیرااین نوع خال هابرخلاف خال های معمولی ملانوسیتی درمواردزیادی تبدیل به سرطان پوست می شوند.5)داروی موضعی یاچسب خاصی برای ازبین بردن خال وجودنداردلذااگرتبلیغی دراین رابطه مشاهده كردیدگمراه كننده است.تنهاراه برداشتن خال جراحی ودرمواردی استفاده ازلیزر می باشد.درصورتیكه برداشت خال توسط جراح ومتخصص پوست وبارعایت اصول جراحی پلاستیك انجام شود نتیجه نهایی آن بسیارعالی خواهدبودوبه مراتب ازلیزربهترجواب می دهد.

 بالا

● درمورددرمان آكنه چه توصیه هایی وجوددارد؟

قبل ازهرچیز بایستی متذكرشویم كه درمان آكنه وعوارض آن(یعنی ازمیان برداشتن جوشگاه هاباجراحی ویاروش های دیگر)بایستی توسط متخصص پوست انجام شودزیرافقط متخصص پوست است كه اطلاعات كافی درمورددرمان آكنه وعوارض آنرا دارد.درمان هایی كه متخصص پوست برایتان تجویز می كندمتناسب بانوع آكنه شمااست لذا ازتوصیه داروهابه دیگران جداً خودداری نمائید.گاهی ضایعات شبیه آكنه بدلایل دیگررخ می دهند(مثل لوازم آرایش،لوسیون های استفاده شده وداروهائی كه بیماربدلایل دیگرمصرف میكند)ولذادرصورت وجوداین مواردحتماً باپزشك خودمشورت نمائید.بیادداشته باشیدكه درمان فوری ویادائمی برای آكنه وجودنداردولی آكنه قابل كنترول بوده وبادرمان مناسب میتوان ازبروزضایعات جدید ممانعت نمود.

درمان های آكنه عمدتاً درجهت جلوگیری ازبروزضایعات جدید،پیشگیری ازبروزعوارض آكنه وكاهش نگرانی بیمار می باشندزیرا ضایعات موجود معمولاً بخودی خودبهبودپیدامی كنند(البته اگربیمارآنهارادستكاری نكند).شروع پاسخ درمانی به داروهای ضدآكنه زمان لازم داشته ونبایستی عجول باشیدولی اگرپس از8-6 هفته هیچ بهبودی حاصل نشده است بهتراست بانظرمتخصص پوست خودداروهایتان راعوض كنید.بطوركلی ازآنجائیكه سیراین بیماری طولانی(گاهی سالها)است لذادرمان آن هم برای ماه ها(حداقل6 ماه)طول می كشد.

بالا 

● درمورددرمان آکنه(جوش غرورجوانی)توضیح دهید.

درصورتیكه آكنه خفیف باشددرمان موضعی كافی است ولی درمواردمتوسط وشدیددرمان باداروهای خوراكی هم لازم است.ازدرمان خوراكی ضدآكنه می توان به آنتی بیوتیك ها(البته آنتی بیوتیك ها درمواردخفیف آکنه بصورت موضعی هم مصرف می شوند)،آكوتان،كورتون(فقط بانظرمتخصص پوست)،قرص های ضد هورمون های مردانه(مثل سیپروترون واسپیرونولاكتون)وبرخی ازقرص های ضد بارداری اشاره كرد.در مورد طریقه مصرف واحتیاطات داروهای خوراكی بایستی باپزشك خود مشورت نمائیدوهرگونه اطلاعاتی را ازایشان بخواهید.

رایج ترین آنتی بیوتیک های خوراکی مورداستفاده دردرمان آکنه تتراسیکلین،دوکسی سیکلین واریترومایسین است.تتراسیکلین رابایستی بامعده خالی(5/1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعدازغذا)میل نمود.دوکسی سیکلین رابایستی باآب فراوان ویاهمراه باشام مصرف کرد.گاهی لازم می شودكه تزریق كورتون درداخل ضایعات چركی آكنه توسط متخصص پوست انجام شود.یكی ازبهترین داروهای ضدآكنه آكوتان(ایزوتره تینوین)است.این دارواگرچه دارای عوارض چندی می باشد وبخصوص درخانم های متأهل بایستی بااحتیاط فراوان مصرف شود( بدلیل اثرات بسیاربد برجنین درصورت حاملگی درحین مصرف این دارو )ولی درصورت رعایت احتیاطات لازمه بسیارداروی مؤثرومفیدی می باشدودرحقیقت تنهاداروی ضدآكنه است كه بركلیه مراحل تشكیل ضایعات آكنه اثردرمانی دارد.یکی ازعوارض شایع این داروخشکی شدیدلب است که بامصرف پمادویتامین A تخفیف پیدامی کند.درصورت استفاده ازآکوتان حاملگی درحین مصرف آن وتاسه ماه بعدازقطع مصرف اکیداً قدغن است.آکوتان موجب نازائی نمی شود.

داروهای موضعی ضدآكنه شامل انواع آنتی بیوتیك های موضعی(مثل محلول وژل اریترومایسین ومحلول كلیندامایسین)،بنزویل پراكسید،  تره تینوین،آلفاوبتاهیدروكسی اسید،آزلائیك اسید( Azelex )،آداپالن( Differin )،سدیم سولفاستامید،تازوروتن( Tazorac )،محلول Proactiv وبسیاری داروهای دیگرمی باشد.قبل ازمصرف داروهای موضعی پوست بایستی كاملاً تمیزباشد.برای این منظور بهتر است ازپاك كننده های مخصوص كه پزشك تجویز می كند استفاده نمود.لیف زدن پوست اكیداً ممنوع است.

15-10 دقیقه بعدازتمیز شدن پوست میتوان داروی موضعی را استعمال كرد.داروبایستی برتمام پوست (نه فقط ضایعات) مالیده شود.برای داروهای محلول مقدارخیلی كمی ازداروراروی یك تكه ی كوچك پنبه ریخته(بطوریكه فقط پنبه نم دارشود)وسپس پنبه را به نقاط مختلف صورت تماس داده(بدون اینكه آنرا به روی پوست بكشیم)وبعد بآهستگی بادست تمیزوشسته شده محلول راروی پوست پخش می كنیم(ماساژومالش شدید ممنوع است). بااینكارحداقل تحریك پوست اتفاق می افتد.درموردكرم هاوپمادها هم مقدارخیلی كمی ازدارو(درحدود ته خودكار)رابانوك انگشت ابتدا به نقاط مختلف صورت تماس وسپس بآرامی آنرا پخش می كنیم.دقت شودكه میزان استعمال داروبایستی خیلی كم باشد بخصوص دراوایل درمان تاازتحریك پوست ممانعت شودوبیادداشته باشیدكه زیادترزدن دارواثرات مفیدآنرابیشترنكرده وفقط عوارض آنراافزایش می دهد.

برای درمان مناسب آكنه درنظرگرفتن عواملی مثل سن،نوع پوست بیمار،امراض احتمالی دیگردربیمار،شیوه ونوع زندگی مریض، جودحملات آكنه قبل ازقاعدگی وتأثیردرمان بركیفیت زندگی فردبسیاراهمیت دارند.بطوركلی برای درمان موفقیت آمیزآكنه،ابتدا بایستی فردموردارزیابی دقیق بالینی واحیاناً آزمایشگاهی قرارگرفته وسپس یك رژیم درمانی خاص متناسب باوی درنظرگرفته شود.معمولاً 6-4 هفته طول می كشد تاداروها اثرات مثبت خودرا نشان داده ولذا بیماربایستی صبروشكیبائی نشان دهد.صرف تجویزداروبرای درمان آكنه كافی نبوده و همكاری بیمار لازمه موفقیت درمان است.هرچقدرپوست چرب ترباشدونیزدرتنه(نسبت به صورت)پاسخ دهی به درمان كمتراست.مردان نسبت به خانم ها پاسخ دهی كمتری نسبت به درمان دارند(شایدچون درمصرف دقیق داروها دقت لازمه را به خرج نمی دهند.باوجود همه این حرف ها می توان گفت كه40 درصد بیماران بادرمان مناسب درعرض 2ماه و60 درصددرعرض 4 ماه بهبودی قابل ملاحظه می یابند.

 بالا

● برای پیشگیری ازبروزچین وچروك صورت چه راه هایی وجوددارد؟

پوست احتیاج به مراقبت ونگهداری دارد.رعایت یكسری اصول ساده درزندگی می تواندازتشكیل چروك وخطوط صورت ممانعت نماید.

1)تمیزنگاه داشتن پوست:صورت خودراباصابون ملایم(گلیسرینه)بشوئیدو اینكاررا حداکثر2باردرروزتكرارنمائید.لیف زدن یاشستشوی خشن ضرورت نداشته وبهتراست پوست لطیف صورت رابادست شستشودهید.پس ازشستن كامل صورت باآب گرم یكبارهم باآب سردپوستتان راآبكشی كنید تاطراوت وشادابی خودراحفظ نماید.برای خشك كردن فقط حوله رابرروی پوست فشارداده وازكشیدن خشن آن برروی پوست خودداری نمائید.

2)استراحت كافی(حداقل8ساعت)درطول شب واگرامكان داشته باشدیك چرت كوتاه پس ازناهاربسیارعالی است.

3)پرهیزازآفتاب تاحدممكن واستفاده منظم ازضدآفتاب كه مهمترین عامل درپیشگیری ازبروزچروك هااست.ضدآفتاب بایستی درمنزل هم حداقل 2-1باردرروزاستعمال شود.ضدآفتاب باعیارحفاظتی 30وبالاتركافی می باشد.بهتراست نوع ضدآفتاب رامتخصص پوست تعیین نماید.استفاده ازعینك آفتابی هم بسیارمفیداست زیراازجمع شدن چشم هاوافتادن چروك دورآنهاممانعت می كند.

4)ورزش كردن برای حفظ شادابی وطراوت همه اندام های بدن ازجمله پوست مفیداست.

5)رعایت رژیم غذائی مناسب ودرست.میوه وسبزیجات تازه به مقدارزیاداستفاده نمائید.ازخوردن چربیهای بامنشأحیوانی تاحدممكن پرهیزكنید.حبوبات،غلات،شیربدون چربی،ویتامین های A - B Complex – C – D – E ،آب میوه ها،گوشت مرغ وماهی برای بدن بسیارمفیدهستند.حدالامكان ازخوردن تنقلات،چیپس،پفك،سس،ساندویچ،پیتزاوغذاهای آماده( Fast Food )،شكلات،شیرینی ونوشابه پرهیزكنید.هرچقدرغذایتان تازه ترباشدبهتراست.نوشیدن آب ومایعات(مثل آب میوه وشیر)به مقدارزیاددرطول شبانه روزبسیارلازم است.

6)پرهیزازسیگار،مشروبات الكلی، وادمحرك مثل چای وقهوه پررنگ.

7)پرهیزازكم وزیادكردن وزن بخصوص بطورناگهانی.

8)پرهیزازاسترس وتنش های عصبی.ازاخم كردن وانداختن چروك به پیشانی ودورچشم هاهنگام دقت كردن به چیزی،مطالعه كردن و یا تلویزیون نگاه كردن اجتناب نمائید.دقت كنیدكه اینكارگاهی بصورت یك عادت درآمده وبصورت غیرارادی انجام می شود.تامی توانید شادباشیدوبخندید.

9)پرهیزازمناطقی كه هوای آلوده وپرگردوخاك دارند.

10)استفاده ازمرطوب كننده یاچرب كننده(برحسب نوع پوستتان)درطول روزبخصوص درفصول سردسال الزامی است.پوست های خشك زودتردچارچین وچروك می شوند.تاحدامكان ازلوازم آرایش كمتراستفاده كرده ودرصورت استفاده حتماً آنهارادرهنگام خوابیدن كاملاً ازروی پوست پاك نمائید.

 بالا

● چه نكاتی دردرمان بیمارآكنه ای بایستی درمدنظرقرارگیرند؟

1)داروهابایستی منظم وطبق دستورمصرف شده ومراجعات به متخصص پوست طبق برنامه باشد.ازدرمان نامرتب اكیداً پرهیزشود.معمولاً ضایعات درابتدای درمان ظاهراً تشدید شده كه این مسئله گذرا بوده وباادامه بهبودی حاصل می گردد.بروزقرمزی وپوسته ریزی خفیف بلامانع ومطلوب است.اكثریت داروها ی ضد اكنه باعث خشك شدن پوست شده كه دراین موارد پزشك كرم مرطوب كننده مخصوص(غیرچرب)برایتان تجویزخواهدكرد.استفاده ازمرطوب كننده های حاوی آلفاهیدروكسی اسید( AHA )خیلی بهترازمرطوب كننده های معمولی برای پوست آكنه ای است.

2)اصلاح صورت بلامانع است ولی نباید چندان شدید انجام شودكه موجب تحریك وقرمزی پوست گرددودرضمن فواصل اصلاح كردن هرچقدربیشترباشدبهتراست.لازم است بیمارهم ماشین ریش تراشی وهم اصلاح باتیغ راامتحان كرده تاببیندكدامیك برای پوستش راحت ترمی باشد.قبل ازاصلاح بهتراست صورت باآب گرم وصابون ملایم شسته شود.درضمن ازمصرف كرم هایالوسیون های چرب پس ازاصلاح خودداری نمائید.وقتی ازژل یااسپری های مواستفاده میكنیدبایستی صورت خودتان رامحافظت نمائید.خانم های دارای آكنه بایستی قبل ازاستعمال داروهای موضعی آرایش خودراپاك كرده و اجازه ندهند كه موادآرایشی شب روی پوست صورت  باقی بمانند.

3)روزی 2 بارصورت خودرا با پاك كننده تجویزشده  بشوئید(قبل ازمصرف داروهای موضعی). شستن صورت بایستی به ملایمت وبادست انجام شود.درصورت وجود ضایعات چركی بهتراست ابتدا صورت را با بتادین آغشته وپس از 5 دقیقه با صابون وآب گرم شستشو داده شود.

4)استفاده ازلباس های گشاد توصیه شده زیرا فشارروی پوست راكاهش می دهند.لباس یقه تنگ نپوشید.حدالامكان درمعرض روغن وگریس قرارنگیرید.

5)تاحدامكان ازقرارگرفتن درموقعیت هائی كه اثرات روحی شدید برروی شما میگذارند،خودداری كنیدوتاآنجاكه ممكن است خونسردی خودراحفظ نمائید.به اندازه كافی استراحت كرده وبخوابید.اجازه ندهیدكه آكنه باعث دلسردی وضعف شما شود.آكنه یك بیمارطولانی ولی موقتی است پس سعی كنیدراه زندگی كردن باآنرافرابگیرید.این عارضه درزندگی عادی شمااختلالی ایجاد نخواهد كردمگراینكه بی جهت نگران آن باشید.

6)هیچگاه سرخودازمحصولات آرایشی وبهداشتی استفاده نكرده وهمیشه دراین زمینه با پزشك خودمشورت نمائید.این مطلب بخصوص درمورد پاك كننده ها (صابون وغیره) بسیاراهمیت دارد.

7)تخلیه فیزیكی ضایعات(فقط توسط متخصص پوست)مفیداست.بهترین زمان اینكار 4-2 هفته پس ازشروع درمان است.

8)ازمصرف تركیبات حاوی كورتون(بخصوص استعمال طولانی مدت)اكیداًخودداری نمائید حتی اگرضایعات راظاهرا  بهترمی كنند(مگراینكه توسط متخصص پوست نوشته باشدودراین صورت حتماًپس ازچندروزاستفاده بایستی به متخصص مربوطه مراجعه مجددداشته باشید).

9)نورآفتاب وبرنزه شدن بدلیل پوشانیدن ضایعات ظاهراً موجب بهبودی نسبی ضایعات شده ولی این وضعیت موقتی بوده وازسوی دیگرآفتاب موجب چروكیدگی وپیری زودرس پوست میشود.لذا بطوركلی بهتراست ازقرارگرفتن طولانی درمعرض نورآفتاب اجتناب نمائیدخصوصاً اگرتحت درمان باداروهای ضدآكنه می باشید زیرا برخی ازاین داروها موجب افزایش تحریك پوستی ناشی از اشعه آفتاب می گردند.

10)برخی داروهای ضدآكنه دارای مشكلات خاص خودشان هستندمثلا درموردداروی موضعی به نام  بنزویل پراكسیدسه درصدمردم نسبت به آن حساسیت دارند ونیز این داروی موضعی موهاو لباس ها را سفید می كند.درصورت استفاده از داروی موضعی به نام  تره تینوین بایستی بدانیدكه پوست چانه نسبت به آن حساس ترازمناطق دیگرصورت است.آنتی بیوتیك های خوراكی گاهی باعث رشدقارچ دردستگاه تناسلی زنانه ولذاخارش این محل می گردند.مصرف تتراسیكلین ها(كه خیلی زیاددردرمان آكنه مورداستفاده قرارمی گیرند)گاهی باعث حساسیت به نوروسردردمی شوند.درصورت مصرف قرص های جلوگیری ازحاملگی همراه باآنتی بیوتیك خوراكی ضدآكنه امكان اثرنكردن قرص جلوگیری ازحاملگی ولذاحامله شدن بیمار 7-6 برابرافزایش پیدامی كند.

11)غالباً بیماران به محض اندكی بهبودی ازمصرف داروها خودداری كرده یااینكه آنهارابه صورت نامنظم ویافقط روی محل جوش ها بكارمی برند.اینكاربسیارغلط است زیراهدف ازدرمان آكنه ابتداپیشگیری ازبروزچوش های جدیدودرمرحله بعدترمیم وجلوگیری ازپیدایش جوشگاه (اسكار)های بدشكل است.دومین اشتباه شایع بیماران قطع داروها بلافاصله پس ازبهبودی كامل جوش ها می باشد زیراموجب عود زودرس ضایعات شده وایندفعه ممكن است جوش ها به سهولت دفعه اول به درمان بخوبی جواب ندهند.بطوركلی بدون دستور پزشك هیچگاه درمان خودرا تغییرنداده یاقطع نكنید.ازدرمان های كوتاه مدت باداروهای مختلف خودداری كرده وازبكاربردن نصایح درمانی دیگران جداً پرهیز نمائید.به پزشك خود اعتماد كرده ومشكلات درمانی خودرافقط باایشان(نه باافراد خانواده وكوچه ومحله)درمیان بگذارید.برای درمان صحیح فقط به متخصص پوست مراجعه نمائید.متذكرمی شویم كه درصورت درمان صحیح،به موقع وپیروی دقیق ازدستورات داروئی 90 الی 95 درصد بیماران بهبودی قابل ملاحطه پیدا می كنند.

12)مصرف برخی داروهاموجب بروز جوش های آكنه شده ولذا بهتراست تاحدامكان دربیمارآكنه ای مورداستفاده قرارنگیرد.این داروهاعبارتنداز:برخی ازقرص های جلوگیری ازحاملگی،فنی توئین وباربیتورات(داروهای ضد تشنج)،ایزونیازید،سیكلوسپورین،لیتیوم،مصرف زیادشربت ضد سرفه وویتامین های گروه B .

13)درصورتیكه بیمارآكنه ای حامله باشدمصرف قرص اریترومایسین ونیز برخی داروهای موضعی(البته منحصراً تحت نظرپزشك)خطری ندارد.

14)داروهای موضعی حاوی مواد ساینده پوست(كه مثل دانه های شن درزیردست احساس می گردند)،ماساژ صورت،سوناوبخورپوست وكارهائی ازاین قبیل كه درآرایشگاه هاوسالن های آرایش توسط افراد كم سواد برروی پوست مردم انجام می شودهمگی بدتركننده آكنه بوده وبهیچ عنوان نبایستی انجام شوندزیرا باانجام این كارهانه تنهاضایعات تشدیدمی گردند(گاهی درابتداوبصورت موقتی جوش ها بهترمی شوندولی بیمارنبایدگول بخورد)بلكه كاربرای درمان صحیح توسط پزشك هم مشكل ترمی گردد.

 بالا

● درمورددرمان عوارض آكنه توضیح دهید.

وقتیكه ضایعات آكنه بطوركامل خوب شدندمشكل مهم بیماران مناطق تیره ولك دارپوست وجوشگاه های بدشكل ناشی ازدرمان های غلط قبلی یادستكاری های بیماراست.البته بایستی متذكرشدكه پس ازبهبودی ضایعات آكنه،قرمزی محل ضایعات قبلی همچنان باقی مانده ولی معمولاً درعرض 4 الی 6 ماه بخودی خود ناپدید می گردد.وجود این قرمزی دلیل عدم موفقیت دردرمان نبوده وبعنوان یك عارضه آكنه تلقی نمی گردد.پس ازناپدیدشدن این مناطق قرمزاگرفرددرمحیط گرم قرارگیردویافعالیت بدنی كندممكن است بطورموقتی همان مناطق مجدداً دچارقرمزی گردند.درمان عوارض آكنه امكان پذیرولی بسیارمشكل است وصبروحوصله زیادی می خواهدوبهتراست كه همیشه توسط متخصص پوست انجام شود.تراشیدن پوست(بادستگاه مخصوص)،لایه برداری پوست(Peeling )بااسیدهای میوه وبرخی موادشیمیایی،برداشت اسكارها با جراحی،تزریق مواد پركننده حفرات پوست مثل اسیدهیالورونیك وكلاژن،سرمادرمانی،تزریق كورتون ولیزردرمانی اشاره كرد.هركدام ازاین روش هادارای مزایا وموارداستفاده خاص خودهستند.

بسیاری ازجوشگاه های آكنه رامیتوان باجراحی های سرپائی درمطب باموفقیت برداشت بدون اینكه محل برداشت آشكارباشد.علت این امرجدای ازحذاقت ومهارت پزشك درمان كننده دراین است كه پوست افراد آكنه ای معمولاًچرب بوده و همین چربی دربهبودسریع محل جراحی ونماندن جای عمل جراحی بسیاركمك كننده است.لایه برداری پوست بااسید های مخصوص نیزبسیارمفیداست بشرط اینكه بیماربدرستی انتخاب شده واحتیاطات قبل وبعدازعمل رادقیقاًرعایت نماید.تزریق موادپركننده روش گرانتری نسبت به جراحی ولایه برداری بوده ولی اثرآن فوراً پس ازتزریق ظاهرشده وریسك آن هم خیلی كمتراست.لیزرهم روش بسیارموثروخوبی برای ترمیم جوشگاه های آكنه است واگرتوسط متخصص مربوطه وبدرستی انجام شودخیلی كارآمدمی باشد.تبلیغاتی كه برای انجام لیزرتوسط سالن های آرایش یامؤسسات غیرپزشكی درمطبوعات میشودگمراه كننده بوده وبیماران محترم درانتخاب درمان لیزرمناسب بایستی نهایت احتیاط ووسواس رابخرج دهندزیرامتاسفانه درمان عوارض لیزر(كه درصورت استفاده ازلیزر توسط اشخاص غیرذیصلاح امكان رخدادآن بسیارزیاداست)بسیارمشكل وحتی غیرممكن هستند.

ازراه های بسیارمفیدبرای رفع كامل چاله هاوحفرات بجای مانده ازآكنه یك نوع جراحی مخصوص بنام  PUNCH ELEVATION  است.دراینجاباوسیله ای بنام پانچ حفرات پوست ترمیم شده یااینكه آنهاراكاملاً درمی آوریم ومحل برداشت بانخ مخصوص بخیه میشودبطوریكه پس ازچندماه اثربخیه هاكاملاً محومیگردد.بااین عمل جراحی كه البته بصورت سرپایی وبابیحسی موضعی انجام میشودشكل ظاهری پوست 50 تا 75 درصدبهبودمی یابد.برای حصول نتیجه صددرصدبایستی  6 الی 8 هفته بعدپوست صورت تراشیده شود.اینكاررامیتوان بادستگاه  DERMABRASION  ویابالیزرانجام داد.نتیجه هردوتقریباً یكسان است ولی هزینه لیزربسیاربیشتربوده ولذابهتراست ازدستكاه استفاده شود.درعمل تراشیدن پوست كه آنهم بصورت سرپایی وبابیحسی موضعی انجام می پذیرد،یك لایه ضخیم ازسطح پوست تراشیده شده بطوریكه تمامی آثاربجای مانده ازضایعات آكنه شامل حفرات،محل ترمیم های قبلی،محل بخیه هاوبرجستگی هابطوركامل برداشته میشوند.باانجام اینكارپوست دچاریك زخم سطحی شبیه سوختگی شده ولذابیماربایستی به مدت 7 الی 10 روزازپوستش بشدت مراقبت نموده ومرتب وازلین طبی استفاده كرده وازبرخوردباهرگونه اشعه آفتاب ونورمصنوعی اكیداً پرهیزكند.مصرف آنتی بیوتیك قبل وبعدازعمل الزامی است پس ارحدودیك هفته پوست بصورت نسبی التیام یافته وپوست جدیدشروع به رشدمیكند.محل عمل تامدتی قرمزوحساس است كه خودبخودخوب میشود.درصورتیكه بیماردستورات گفته شده رابدرستی رعایت كرده وكارنیزخوب انجام شودنتیجه نهایی تراشیدن پوست پس ازحدود3 الی6 ماه ظاهروبسیارعالی خواهدبودوپوست بیماربشدت طبیعی ودرخشان میگردد.برای رفع چین وچروك های ناشی ازآفتاب وسن هم میتوان ازتراش پوست باهمین مراحل استفاده كردونتیجه اش هم خیلی خوب خواهدبود.

 بالا

● چه توصیه هایی به متقاضیان انجام لیزربرای درمان بیماری های پوست ومودارید؟

1)لیزرسرطان زانیست.اگرلیزربه طرزصحیح به كارگرفته شودبسیارمفیدبوده وعارضه خاصی ندارد.خیلی ازافرادازلیزربدلیل جدیدبودن تكنولوژی آن هراس داشته وازاثرات بعدی لیزرمی ترسندولی بایددانست كه هرروزه روش های درمانی جدیددرعا لم پزشكی عرضه شده كه اگربخواهیم آنهارامورداستفاده قرارندهیم بایستی صرفاًبه درمان های سنتی وقدیمی بسنده نمائیم.2)برای لیزردرمانی فقط به متخصص پوست مراجعه نمائید.بدلیل عدم اطلاع مردم ازتكنولوژی لیزروجدیدبودن دستگاه های آن مواردفریب وگمراه كردن زیاددیده شده ولذانبایدبه صرف آگهی های تبلیغاتی روزنامه هابه آنهامراجعه كرد.لازم است بیمارحتماًابتدابه متخصص پوست مراجعه وازطریق ایشان به مراكزمطمئن وصلاحیت دارلیزرمعرفی گردند.3)ازلیزرانتظارمعجزه نداشته باشید. لیزرمثل همه مصنوعات ساخت بشردارای محدودیت هائی است لذافكرنكنیدكه چون پول زیادی می دهیدكارخارج عادتی اتفاق می افتد. لیزرهمان كاری رامی كندكه توانایی انجام آنراداردپس درموردانتظاراتتان وتوقعی كه ازدرمان داریدحتماًقبل ازلیزرباپزشك خودمشورت كرده تابعداًدچارمشكل نشوید.4)به توصیه های گفته شده دقیقاًتوجه كنیدزیرااهمال درانجام آنهانتیجه درمان رابسیارعوض وچه بساوضعیت بیماربدترازسابق گردد.هرسؤال یامشكلی ازناحیه درمان داریدفقط باپزشك معالجتان درمیان بگذارید.هرگزبه نصایح دیگران دراین موردتوجه نكنیدزیراتكنولوژی لیزربسیارمدرن وجدیدبوده وافرادمعمولی صلاحیت اظهارنظر درموردآنراندارند.

 بالا

درموردکاربردهای لیزردربیماری های پوست وموتوضیح دهید.

1)موی اضافه:موی اضافه یابه اصطلاح موی ناخواسته عارضه شایعی است كه درهردوجنس مردوزن ممكن است دیده شودولی بخصوص درخانم هابسیارناراحت كننده وعذاب آورمی باشد.گاهی هم شخص تمایل داردموهای مناطق طبیعی بدن(مثل زیربغل یابین ابروها)راازبین ببرد.علت موی اضافه می تواندمسائل ژنتیكی ونژادی،اختلالات هورمونی،ندرتاًتومورهای خوش خیم یابدخیم،مصرف داروها(مثل كورتن ،داروهای بدن سازی،بعضی ازداروهای ضدصرع،مینوكسیدیل وغیره)ودربسیاری مواردعلل ناشناخته باشد.درهرصورت بغیرازدرمان های طبی خاص(كه برای رفع علت احتما لی بروزموهامی باشد) لیزرجایگاه بسیارمناسبی درازبین بردن این موهاپیداكرده است.2)ضایعات عروقی پوست:اینها لكه هایاتوده های بزرگ قرمزرنگ هستندكه دارای نمای زننده وناراحت كننده بوده ، صدمات روحی زیادی به بیمارواردكرده واكثراًمانع حضورمؤثرفرددراجتماع می گردند.تاقبل ازلیزرتنهاراه رفع این ضایعات انجام جراحی بودولی بدلیل محل خاص این ضایعات ووجودتعدادزیادی عروق خونی درآنهاجراحی بسیارمشكل واكثراًغیرقابل انجام می باشد. لیزراین ضایعات رابه سادگی وظرف مدت كوتاهی رفع كرده یااینكه اندازه آنهاراخیلی كوچك می كندودرهرحال كمك بزرگی به بیمارمی نماید.گاهی هم مویرگ های پوست بیش ازحدطبیعی متسع شده وباچشم قابل رویت می گردند.این وضعیت زشت بوده وعلاوه براین ممكن است علامتی ازیك بیماری داخلی باشد ولی درهرحال بااستفاده ازلیزربراحتی قابل درمان می باشد.3)رفع رنگدانه های پوست:اثربخشی لیزردراین قسمت كمتراز3موردقبلی است ولی بااینحال بااستفاده ازلیزربسیاری ازبیماریهای پوست راكه باافزایش رنگدانه های پوست همراه هستند(مثل لك صورت خانم ها)میتوان تاحدزیادی برطرف كرد.بطوركلی بهترین نتایج دراین قسمت درافرادی دیده می شود كه زمینه پوست آنهاروشن باشد.4)خالكوبی(تاتو):اكثراًفردپس ازخالكوبی پشیمان ودرصدددرمان برمی آیدولی متأسفانه بدلیل عمق رنگ كاشته شده درپوست،درمان خیلی مشكل است.جراحی هم اكثراًبدلیل وسعت محل خا لكوبی وسایرعوامل محدودكننده امكان پذیر نیست وبازهم لیزرحرف اول رامی زند.بااستفاده ازطول موج مناسب(برحسب رنگ خا لكوبی)ومهارت پزشك انجام دهنده می توان بطوركامل محل خالكوبی راازبین برد.5)تراش پوست:این كاربرد لیزرخیلی جدیداست ولی انقلابی دردرمان ضایعاتی ازقبیل چین وچروك های صورت،نسوج جوشگاهی(اسكار)مثلاً بدلیل دستكاری های ضایعات جوش غرورجوانی یاسوختگی های قدیمی،خال های گوشتی وكك ومك بوجودآورده زیراباصرف كمی وقت ودقت ظاهرفردبسیارعوض شده وجوان می گردد(Rejuvenation).ا لبته انتخاب صحیح بیمارومهارت پزشك تأثیربسزایی درنتیجه كاردارد. دراینجاپرتوقوی لیزرباعث ایجادگرمادرلایه های سطحی پوست ولذاسوزاندن آنها می گردد.بدین ترتیب این لایه ها برداشته شده ووقتی لایه های جدیدپوست رشدمی نمایندهمراه بابازسازی كلاژن پوست واستحكام بیشتربافت های زیرین،پوستی صافتروجوان ترخواهیم داشت.6)موارددیگر:زگیل،رسوب چربی درپلك ها،جوش غرورجوانی(آكنه)،بیماری صدف(پسوریازیس)وبیماری برص ازكاربردهای جدیدلیزردرپوست می باشند.

 بالا

کمی درموردشپش سرتوضیح دهید.

تصورعموم براین است كه شپش سرمتعلق به دوران قدیم بوده كه بهداشت رعایت نشده ومردم دیربه دیرحمام می رفتند.البته این تصورتاحدی صحیح می باشدولی اكنون هم شپش سردیده شده وگاهی دربین دختربچه های دبستانی بصورت همه گیردرمی آیدودلیلش ممكن است گیس های بافته شده باشدكه دیربه دیربازمی شوند.بهرحال بایستی متذكرشدكه شپش سربه هیچوجه غیرشایع نبوده ولی درصورت مشاهده نبایستی نگران شدزیرابادرمان صحیح وبه موقع فوراًبرطرف می گردد.

شپش سرحشره ای است با6پاو3-2میلیمترطول كه رنگ آن ازخاكستری تاقرمز(بدلیل مكیدن خون)متغیراست.این حشره درمیان موهاتخم گذاری می كند(حدود10تخم درروز).تخم هامحكم وبه صورت مایل به موهاچسبیده وافتراق آنهاازشوره سر(كه درامتداد موقرارداشته ودرطول موقابل حركت می باشد.)براحتی امكان پذیر است.انتقال شپش سرازطریق تماس نزدیك بافردآلوده است مثل دختربچه های مدرسه ای كه اغلب سرهایشان رابهم نزدیك كرده وصحبت می كنندیابین افرادخانواده كه پهلوی هم می خوابند.

بدنبال ابتلابه شپش سرخارش هم حادث شده ودرحقیقت تنهاعلامت بیماری ونیزعلت مراجعه بیماردرغالب اوقات هین خارش می باشد.نكته مهم این است كه به محض تشخیص شپش یامشاهده تخم آن درسراقدام به درمان گرددزیراتأخیردراینكارنه تنهاباعث انتقال آلودگی به دیگران شده بلكه بدلیل خارش شدیددرپوست سرموجب بروزعفونت های پوستی ازجمله زردزخم ومشكلات ناشی ازآن می شود.

 بالا

چه نكات مهمی ازنظردرمانی برای بیماران شپش سروجوددارد؟

1)بغیرازداروهای تجویزی توسط متخصص پوست،شانه زدن موهاازاهمیت درمانی زیادی برخورداراست.شانه بایستی دارای دندانه های خیلی ریزوكاملاًنزدیك بهم باشد.دقت شودكه همه موهاوكل طول موشانه شده واین كارمكرراًبخصوص پس ازاستعمال شامپوی ضدشپش انجام شود.سعی كنیدكه تخم های شپش كاملاًبرداشته شوند.اگرتعدادكمی موی دارای تخم شپش باقی مانده كه باشانه زدن مرتفع نمی گردند،می توانیدآنهارابااحتیاط قیچی كنید.

2)كوتاه كردن موها(اگرازنظرموقعیت اجتماعی بیماراشكالی نداشته باشد)بسیارمفیداست.درحقیقت تنهاراه قاطع وسریع رفع شپش تراشیدن موهاازته می باشدكه درقدیم نیزازهمین روش استفاده می شده است ولی درحال حاضرباوجودداروهای ضدشپش قوی وجدیدنیازی به انجام این كارنیست.

3)محیط اسیدی برای شپش خوب نیست ولذاشستن مكررموهاباسركه رقیق شده(اسیداستیك 3%)مفیداست.

4)باشروع درمان واثربخشی داروهااین بیماری سریعاًازبدن دفع می گرددولذانیازی به جداسازی بیمارازدیگران نمی باشد.

5)شپش سرفقط برروی پوست سرقادربه ادامه حیات است ولذااگروسائل شخصی وبهداشتی بیماررا4-2هفته دركیسه نایلون دربسته بگذاریم شپش های احتمالی موجوددرآنهاازبین خواهندرفت.نیم ساعت جوشیدن درآب نیزهمین اثررادارد.

6)ازدرمان بیش ازحدخودداری كنید.افزایش طول مدت یادفعات درمان فایده ای به حال شمانداشته وفقط احتمال عوارض جانبی داروهاراافزایش می دهد.

7)ازخارانیدن پوست سراكیداًپرهیزكنید.این كارباافزوده شدن عفونت به پوست سرمشكل بیماررادوچندان می كند.اگرخارش سرتان باداروكنترل نمی شودباپزشك معالجتان مشورت كرده وهیچگاه به توصیه های دوست وآشناعمل نكرده وازداروهای خانگی به هیچ عنوان استفاده نكنید.

8)درصورت بروزشپش حتماًاین موضوع به اطلاع مسئولین محل تحصیل بیماررسانیده شودوفكرنكنیداین كاربه موقعیت یاپرستیژاجتماعی وی آسیب واردمی كند.اطلاع دادن ازاین نظرمهم است كه افراددرتماس نزدیك بابیماربایستی تحت معاینه دقیق قرارگیرندزیراممکن است كه منبع شپش یكی ازهمین افرادباشند.عدم رعایت این نكته گاهی منجربه همه گیری شپش درمدارس می گردد.درپایان بایستی متذكرشویم كه بادرمان مناسب وبه موقع همه بیماران بهبودی كامل پیدامی كنند.

 بالا

پرسش و پاسخ در مورد کاشت موی طبیعی

 

لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.

ریزش موعلامتی شایع وناراحت كننده است.بیشترافرادی كه به متخصص پوست مراجعه می كنندازریزش مو(بعنوان شكایت اول یادوم) شاكی هستندولی درحقیقت اكثراینهادارای ریزش غیرطبیعی مونمی باشند.بطورمعمول روزانه 100-50 تارموریخته واگرهرروزشستشوی موهاانجام شودتا150-120 تارموطبیعی تلقی می گردد.برای اینكه بدانیدآیاواقعاًریزش موی غیرطبیعی وجودداردبایستی حداقل یك هفته سررانشسته ودراین مدت همه موهای ریخته شده راجمع آوری وبرتعدادروزهاتقسیم نمائیم.اگرازاین عددبیشترباشدبایستی به فكرراه چاره باشیم.راه دیگربرای دانستن این مطلب آن است كه یك دسته حدود100تائی ازموهارابادست بآهستگی بكشیم.اگرفردروزقبل حمام نكرده باشددرحالت طبیعی5-4 عددموكنده می شودوازاین بیشترنیازبه بررسی ودرمان دارد.

ریزش موعلل گوناگونی داردمانندوراثت،مشکلات هورمونی،اختلالات تغذیه ای(مثل رژیم های لاغری وسؤتغذیه)،استرس وتنش های عصبی،بارداری وشیردادن نوزاد،آسیب رسانیدن به موهاازطریق رنگ،مش،فروسشوارکردن موهاولی شایعترین علت آن درآقایان ریزش موی آندروژنتیک(مردانه)است که بدلایل ارثی رخ می دهد.باکاشت موی طبیعی(درصورتیکه بدرستی وبارعایت همه احتیاطات انجام شود)می توان موهای ازدست رفته را جایگزین کرده وفرددارای موهایی خواهدشدکه یک عمربرایش باقی مانده وازآنهالذت خواهدبرد.

بالا

● درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.

آندروبه معنی مردوژنتیك یعنی ارثی ودركل این عبارت به معنی ریزش موی ارثی مردانه می باشد.البته این بیماری درخانم هاهم مشاهده شده زیراخانم هانیزدارای هورمون های مردانه به مقداراندك می باشند.بطوركلی شایعترین علت ریزش مودرآقایان این بیماری است.نحوه توارث آن بطوردقیق مشخص نبوده ولی بطورقطع ارثی می باشد.آقایان این بیماری راازخانواده مادری وخانم هاآنراازخانواده پدری به ارث می برندالبته این مطلق نمی باشد.شروع این عارضه اززمان بلوغ(حدود15-14سالگی)است كه هورمون های جنسی مردانه(آندروژن ها)شروع به ترشح وفعالیت می كنندوسپس ریزش موبآهستگی گسترش پیدامی كند.نحوه گسترش بیماری درآقایان باخانم هامتفاوت است.درمردان ریزش موازجلوی سرآغازمی شود.موهابتدریج نازكتروكمرنگترشده وحالت اصلی خودراازدست می دهند.بمرورزمان تعدادموهاكمتروكمترشده وپوست سرهویدامی گردد.این تغییرات موجب عقب رفتن تدریجی خط رویش مودرپیشانی می گردد.كاهش موباشدت كمتریابیشتردرقله سرهم رخ داده وآن بخش هم به تدریج دچارطاسی می شود.باگسترش طاسی وبهم پیوستن مناطق خالی ازموكم كم كل سرطاس شده ودرنهایت فقط مودرمناطق گیجگاهی وپشت سرباقی می ماند(موهای این بخش ازسربدلیل نداشتن گیرنده هورمون های مردانه به اثرات ریزش موی ناشی ازاین هورمون هامقاوم بوده وخیلی بندرت دچارطاسی می گردند.).درخانم هاهیچگاه شدت طاسی مثل آقایان نیست وبیشتربه صورت كم پشتی ونازك شدن موهادركل سرظاهرمی گرددولی برخلاف مردان هیچوقت بطوركامل طاس نمی شوند(بدلیل اثرات هورمون های زنانه).

یكی ازچیزهائی كه معمولاً باریزش موی مردانه مشاهده می گرددپوست وموی چرب است كه بدلیل تأثیرهمزمان هورمون های مردانه برفولیكول مووترشح غددچربی پوست می باشد.قبلاً معتقدبودندكه كارفكری زیادباعث ریزش موی مردانه می گرددولی درحال حاضراین نظریه ردشده است.استفاده ازهورمون های مردانه برای پرورش اندام باعث بروزریزش موی مردانه می گردد.

بالا

● درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

درمان های موجودبرای این بیماری رامیتوان به 2 گروه تقسیم كرد :

1)درمان های داروئی كه دراین قسمت دوداروی استاندارد وبی نهایت داروی غیراستانداردوخانگی قراردارد.

2) درمان های جراحی كه دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووكاشت موقراردارد.

بالا

● درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

در اين قسمت دو داروی استاندارد و بی نهايت داروی غيراستاندارد و خانگی قرار دارد. در دسته اول محلول ماينوكسيديل و قرص فيناسترايد قرار دارند. بغير از اين داروها هيچكدام از مواد تجويز شده ديگر دارای اثرات شناخته شده و قطعی نبوده و بدليل وجود عوارض احتمالی بهتر است بهيچ عنوان استفاده نشوند. اثرات اين داروها فقط با استمرار استفاده باقی مانده و با قطع مصرف (حتی مصرف طولانی مدت) به تدريج پر پشتی موها از بين رفته و لذا مصرف آنها بايستی برای هميشه ادامه پيداكند. هيچکدام از اين داروها موجب رشد مجدد مو نشده بلکه فقط روند ريزش مو را کند و يا در مواردی بصورت موقت متوقف می کنند.
مکانيسم دقيق اثر محلول ماينوکسيديل کاملاً مشخص نيست ولی ديده شده است که ماينوکسيديل ريزش مو را در مناطقی که موها نازک و ضعيف شده اند کند کرده و موجب ضخیم شدن موهای نازک وکرکی می شود ولی باعث رشد مجدد مو در مناطق کاملاً طاس سر نمی گردد. بعبارت ديگر با مصرف ماينوکسيديل روند طاسی کند شده ولی موهای ريخته شده مجدداً در نمی آيند.
محلول ماينوكسيديل باغلظت های 5- 2درصداستفاده می شود. طرزمصرف محلول ماينوکسيديل از اهميت زيادی برخوردار است. محلول بايستی برروی پوست تميز و خشك بآرامی ماليده شده (ماساژملایم) و حداقل 4 ساعت قبل و بعد از آن نبايستی موها شسته شوند. پس ازماليدن دارو سشوارزدن موها ممنوع است. مقدار مصرف 60 – 30 قطره صبح و شب است. مصرف يک نوبت در روز ماينوکسيديل عمدتاً بی فايده است. برای بروز اثرات مثبت محلول ماينوكسيديل حداقل 6-4 ماه استعمال مداوم آن لازم بوده و حداكثر اثر آن 12 ماه بعد از شروع درمان آشكار می گردد. در اوايل درمان ممكن است ريزش موها ظاهراً بدترشود كه اهميتی ندارد و بتدريج اثرات مفيد آن آشكارمی گردد. نتايج درمانی محلول ماينوکسيديل در ريزش موی فرق و بالای سر بيشتر از طاسی در جلوی سر و خط رويش مو می باشد در حاليکه قسمت های اخير از نظر ظاهری و اجتماعی از اهميت بيشتری برای فرد و اطرافيان وی برخوردارهستند. محلول ماينوکسيديل درنواحی که اصلاً مو وجود نداردکاری انجام نمی دهد. ماينوکسيديل درريزش موی خانم ها (که معمولاً بصورت پراکنده و منتشرمی باشد) نيز بسيار مؤثر است. هر چقدر فرد جوان تر، تعداد موهای كركی اش بيشتر و اگرزمان طاسی كمتراز ده سال باشد اثرمحلول ماينوكسيديل بيشترمی گردد.
عوارض جانبی محلول ماينوکسيديل عمدتاً در پوست بوده و بيشتر بدليل وجود پروپيلن گليکول در محلول ماينوکسيديل اتفاق می افتند. اين عوارض عبارتند از خشكی پوست، پوسته ريزی، خارش و قرمزی پوست. اخيراً شکل کف ( Foam ) ماينوکسيديل هم به بازار آمده است که اين عوارض جانبی را ندارد. گاهی هم اين محلول باعث افزايش رشد موها در صورت و مناطق ديگر بدن می شود كه بيشتر در خانم ها رخ داده ولی اهميتی ندارد زيرا خودش خوب می شود. به نظر مؤلف بهتر است ماينوکسيديل در زمان حاملگی استفاده نشود.
همانطورکه گفته شد 3-2 ماه پس ازقطع مصرف ماينوکسيديل اثرات مثبت درمانی آن بتدريج از بين رفته و وضعيت موهای فرد به حالت اول بازمی گردد به عبارت ديگربرای برای حفظ اثرات آن بايستی مصرف دارو را تا آخر عمرادامه داد. درصورتيکه فرد می خواهد اقدام به کاشت موی طبيعی نمايد بايستی استعمال ماينوکسيديل را از چند هفته قبل از عمل قطع نموده زيرا اين دارو عروق خونی را گشادکرده و لذا احتمال خونريزی در حين عمل را افزايش می دهد و حدود 2 هفته بعد از عمل مصرف آن را از سرگيرد. رعايت اين پريود زمانی موجب می گرددکه از ريزش موقتی موهای اطراف منطقه کاشت (که بدليل شوک ناشی از عمل است) تا حدزيادی ممانعت بعمل آيد.
قرص فيناسترايد (Propecia) به مقدار يک ميلي گرم درروز داروی ديگری است كه فقط درآقايان قابل استفاده است. مکانيسم اثر فيناسترايد مهار فعاليت آنزيم 5 آلفارداکتاز در ريشه مو می باشد و لذا مصرف آن اثر قابل ملاحظه ای بر تستوسترون بدن ندارد. متعاقب مصرف فيناسترايد ميزان دی هيدروتستوسترون تا حدود 3/2 کاهش پيداکرده در حاليکه تستوسترون تغييری نمی کند. تأثيرپذيری قرص فيناسترايد در بهبودی ريزش مو در فرق سر بيشتر از جلوی سر و خط رويش مو بوده و نيز مصرف فيناسترايد منجر به رشد موهای ضخيم و بلندمی گردد .
اثر درمانی قرص فيناسترايد حدود 6 – 3 ماه پس ازشروع دارو مشخص شده و يكسال بعد به حداکثر خود می رسد. اين اثرات در طی سال دوم درمان ثابت مانده و يا کمی کاهش پيدا می کنند. قرص فيناسترايد بی خطر بوده و عوارض جانبی آن خفيف، اندك و اكثراً قابل برگشت می باشند. اين عوارض عمدتاً مربوط به كاهش خفیف دراعمال جنسی مردانه (مانند کاهش ميل جنسی، اختلال در نعوظ وکاهش حجم منی) بوده و اهميتی ندارند زيرا اولاً با ادامه درمان بتدريج ناپديد شده و ثانياً درصورت قطع درمان نيز ظرف مدتی ازبين می روند. درارتباط با قرص فيناسترايد هيچگونه تداخل دارويی و يا آثارسؤ برکبد، کليه، مغزاستخوان، چربی خون و تعداد اسپرم ها مشاهده نشده است. استفاده از قرص فيناسترايد در خانم ها ممنوع است. همچنين خانم های حامله نبايستی تماس پوستی با قرص فيناسترايد داشته باشند (مثلاً با دست خود دارو را به شوهرشان ندهند). نظر به اینکه مصرف فیناستراید موجب اختلال د راندازه گیری یک ماده مربوط به تشخیص سرطان پروستات در آزمایش خون می گردد لذا فرد مصرف کننده فیناستراید در صورت مراجعه به پزشک بایستی استعمال این قرص را به ایشان اطلاع دهد.
اثرات مثبت درمانی فیناستراید و ماینوکسیدیل باقطع مصرف آنها در عرض چند ماه از دست رفته و ریزش موهای فرد دقیقاً به وضعیت اولیه یعنی حالت قبل از مصرف دارو بازمی گردد.توجه داشته باشید که با قطع مصرف این داروها ریزش موها تشدید نمی گردد بلکه موهایی که تحت اثر این داروها حفظ شده و یا ضخیم تر شده بوده اند بدلیل قطع دارو به تدریج به وضعیت اولیه خود درآمده و تحت تاثیر فرآیند طاسی مردانه دوباره دچار ضعیف شدگی و در نهایت ریزش می شوند.
عليرغم موقتی بودن اثرات مثبت داروهای فوق و مشکلات مصرف آنها، متخصصين پوست غالباً توصيه می کنندکه اين داروها در کنار کاشت موی طبيعی برای چند سال (وگاهی همه عمر) استفاده شوند. علت اين است که معمولاً بهترين نتيجه کاشت مو برای طاسی مناطق جلو و قله سر بوجود آمده و نيز بالاترين نتيجه مصرف اين داروها برای طاسی منطقه ورتکس حاصل می گردد لذا منطقی است که نتيجه بگيريم مصرف همزمان اين داروها با کاشت مو نتايج مفید پيوند مو را فوق العاده تشدید نموده و رضايتمندی بيمار و پزشک را افزايش می دهد.
خانم های دارای ریزش موی مردانه معمولاً اختلال هورمونی ندارندولی درصورت وجوداختلالات هورمونی درآزمایش خون لازم است داروهای ضدهورمون مردانه مثل قرص اسپیرونولاكتون یاقرص سیپروترون مصرف نمایند.درهرحال بیماربایستی تحت نظرمتخصص پوست باشدودرمان خودسرانه اكیداً ممنوع است.
 

بالا

● درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.

دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووكاشت موقراردارد. با پيشرفت های سال های اخير در تکنيک های پيوند موی طبيعی در حال حاضر کمتر از روش های جراحی قديمی مانند جمع کردن پوست سر و غيره استفاده شده و امروزه می توان ادعا کرد که:
بهترين روش ترميم در طاسی با طرح مردانه در خانم ها و آقايان استفاده از کاشت موی طبيعی است که اگر اينکار توسط متخصصين پوست باصلاحيت و دارای تجربه علمی و عملی انجام شود، نتايج بسيار درخشان و فوق العاده ای به همراه خواهد داشت.
دركاشت موازقسمت پشت سر(كه همیشه دارای موبوده وموهای آن هیچوقت نمی ریزند)تارهای موبه روشی خاص برداشته شده وبانهایت دقت درمناطق طاس كاشته می شوند.موهای كاشته شده زنده بوده ومثل موهای عادی رشدمی كنندوازطرفی چون متعلق به مناطقی ازپوست سرهستندكه هیچوقت دچارریزش مونمی گردد،لذااین موهای كاشته شده دچارریزش نشده وبرای سالهاباقی می مانند.درحقیقت كاشت موتنهاراه دائمی برای طاسی باطرح مردانه است.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

 

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

بالا

کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟

درپيوند موی طبيعی از پشت و كناره هاي سر مو برداشته شده و در بخشهای طاس شامل سر، ريش، سبيل و ابرو کاشته مي شود. اين کاربه دو روش ميکروسرجری (FUT) و روش جديد غيرجراحی (FIT) انجام می شود. طريقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش FIT و FUT يکسان است و موها درهردو روش بصورت ميکروگرافت کاشته می شوند و اختلاف اين دو روش فقط در طريقه برداشت موها است. به عنوان يک اصل کلی در حال حاضر FUT متد استاندارد پيوند مو در دنيا بوده و روش FIT بيشتر به عنوان روش کمکی (يعنی جلسه دوم کاشت مو) و به جهت افزايش تعداد گرافت های برداشته شده مورد استفاده قرار می گيرد و فقط موارد کمی هست که از روش FIT به عنوان جلسه اول پيوند مو استفاده می شود.
کاشت مو يک عمل جراحی سرپايي محسوب شده و نيازي به بستري شدن در بيمارستان ندارد. اين کار در اطاق عمل کلينيک و يا مرکز جراحی محدود و با ابزارهای عمدتاً يک بار مصرف انجام و بدليل ماهيت سرپايی آن و رعايت احتياط های لازمه احتمال بروز عفونت در آن تقريباً صفر است.
 

بالا

●کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟

این کاردراشخاصی قابل انجام است که درپشت سردارای موهای باکیفیت وتراکم کافی باشندتابتوان ازاین نواحی برداشت انجام دادوفولیکول هارابه ناحیه طاسی منتقل نمودوازطرف دیگرطاسی آنها(شامل سر،ریش،سبیل وابرو)به صورتی باشدکه به عمل کاشت موپاسخ خوبی بدهد(این مطلب بطوردقیق درمعاینه مشخص خواهدشد).

بالا

● درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

درکاشت موبه روش میکروسرجری(FUT)بابیحسی موضعی وبدون احساس دردیک نوارازپشت سربرداشته می شود.طول این نوار از 20 الی 30 سانتیمتروعرض آن از 10 تا 18 میلیمتراست.ابعاداین نوارمحدودیت داشته زیرابایستی طول وعرض آن طوری انتخاب شودکه آسیبی به پوست پشت سرواردنیآمده وپوست تحمل کشش آن راداشته باشدوازآن مهمتربه بخیه های پشت سر(که البته بسیارظریف ومیکروسکوپیک هستند)فشاری واردنیامده تااسکار(جوشگاه) بخیه فوق به صورت یک خط مویی درآمده ومعلوم نباشد(خط مویی موردبحث که محل بسته شدن پوست می باشدمعمولاًبسیارنازک بوده ودرزیرخواب موهای پشت سرمخفی می شود).

بالا

درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.

حسن بزرگ FUT اين است که دريک جلسه 6-4 ساعته 4 – 3 هزار تار مو کاشته شده و لذا اتلاف وقت وی نسبت به FIT خيلی کم است. بزرگترين مزيت FUT کيفيت بالای موهای برداشته شده (نسبت به FIT ) است بدين معنی که موها درFUT دارای چربی دورفوليکولی بيشتری بوده و باصطلاح چاق تر هستند و همين چربی بيشترنقش بسيار مؤثری در بقای فوليکول موی جداشده از ناحيه دهنده مو دارد.
به همين دليل بهتراست برای جلسه اول کاشت مو و بخصوص مواقعی که تراکم بالا مورد نيازاست و يا اينکه می خواهيم کاشت مو را برای جلوی سر و خط رويش مو انجام دهيم از روش FUT استفاده کنيم.
عیب FUT این است که تعدادموهای قابل برداشت درهر جلسه FUT محدودیت داشته(زیراابعادنوارذکرشده محدودیت دارد)وبیشتراز 3 الی 4 هزارتارمودریک جلسه نمی توانیم برداشت کنیم واگرنیازبه تعدادبالاتری موباشدبایستی جلسات دوم وسوم انجام شودکه فاصله آنها حداقل 6 ماه یکبارمی باشد. درهرحال این عیب درمقابل مزایای بسیارFUT اهمیتی نداشته ودرمجموع دراکثریت مواردکاشت موی طبیعی بخصوص در جلسه اول کاشت موبهتراست که ازFUT استفاده شود.

بالا

درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

درروش FIT بجای ايجاد برش درپشت سر، موها بصورت دانه به دانه و با دستگاهی بسيارظريف برداشته می شوند. مواردکاربردFIT نسبت بهFUT کمتربوده و منحصربه سه مورداست که عبارتنداز:
1) موقعی که تراکم موها درمنطقه برداشت درپشت سرکم بوده و يا به عبارتی فاصله بين موها زياد باشد. پس نتيجه می گيريم که FIT برای افرادی که موهای پرپشت درقسمت پشت سردارند، روش مناسبی نبوده و بايستی برای اين افراد ازFUT استفاده شود.
2) مواقعی که ميزان کشش پوست پشت سرکم بوده و لذا امکان برداشت نوار ازپشت سرنمی باشد. اين حالت بيشترزمانی رخ می دهدکه يکبار برای فردFUT انجام شده و جهت تکميل کارقبلی و ياکاشت مو درمناطق طاس جديد بايستی کاشت موی مجدد انجام شود ولی بدليل برداشت قبلی يک نوار از پشت سرامکان برداشت مجدد نوار مشابه وجود ندارد. البته اين مسئله هميشگی نيست و در بسياری ازموارد می توان 2 ياحتی 3 بار از پشت سر نوار برداشت کرد ولی اگرنتوان اينکار را درجلسات دوم و به بعدکاشت مو انجام دادآنگاهFIT کاربرد پيدا می کند.
3) اگرخود فرد اصرار به انجامFIT داشته باشد مثلاً ازجراحی (حتی جراحی سرپايی مثل FUT ) می ترسد و يا بدلايلی با برش پشت سرمشکل داشته و نمی خواهد اينکار انجام شود.

بالا

درموردمزایاومعایب روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.

حسن بزرگFIT اين است که بدليل عدم نياز به برداشت نوار از پشت سر، محل برداشت موها خيلی مشخص نبوده و لذا اين روش بخصوص برای کسانی که تمايل دارند موهايشان را خيلی کوتاه نگه دارند (که در اين حالت محل برداشت مو در روش FUT بهرحال به صورت يک خط باريک ديده می شود) روش مناسب تری است. در ضمن تعداد موهای قابل برداشت درFIT محدوديت کمتری نسبت به روش FUT داشته و می توان در یک جلسه 7 – 5 هزار تارمو (وگاهی بيشتر با توجه به بانک موهای وی) برداشت نموده و کاشت. حسن ديگرFIT اين است که در موارد خيلی خاص می توان از موهای بدن هم استفاده نمود در حاليکه درFUT فقط موهای پشت سر قابل استفاده هستند.
با اين وجود در مجموعFIT معمولاً انتخاب اول برای کاشت موی طبيعی نبوده و درغالب موارد بهتراست که درابتدا ازFUT استفاده شود وFIT را برای جلسات بعدی وی انتخاب نماييم.

بالا

● گرافت چيست؟

بطور طبيعی موها نه بصورت تکی بلکه به شکل واحدهای فوليکولی از پوست سرخارج می شوند. هر واحد فوليکولی از3- 1 تارموی ضخيم،2- 1 تارموی کرکی، اعصاب و عروق خونی، بافت چربی نگهدارنده و عضله مخصوص مو تشکيل شده است. تراکم واحد فوليکولی در پوست سرآسيايی ها بطور متوسط يکصد عدد در هر سانتيمتر مربع است که اکثرآنهادارای دو تارمو هستند. حدود بيست درصد واحدهای فوليکولی فقط دارای يک تارمو می باشند. هر شخص بطور متوسط دارای 15-12 هزار واحد فوليکولی در پشت و طرفين سر می باشدکه می توان پنجاه درصدآنها را بدون اينکه طاسی درمحل برداشت مشخص گردد، برداشت نمود. پس بانک موی يک فرد نرمال حدود 15-12 هزار تار مو جهت کاشت به دست می دهد. البته در مورد اين آمار و ارقام اما و اگرهای زيادی وجوددارد و لذا هيچگاه به تبليغات دروغين افراد در مورد برداشت تعداد زيادی مو اعتماد نکنيد و حقيقت امر را فقط از متخصصين پوست متبحر در کاشت مو جويا شويد.
در جريان کاشت موی طبيعی موها بصورت واحدهای فوليکولی (ميکروگرافت) از پشت سر برداشته شده و کاشته می شوند و لذا طبيعی ترين نتيجه پيوند مو بوجود می آيد زيرا:
1) امکان رعايت دقيق زاويه رويش مو از پوست وجوددارد.
2) شکاف لازم در پوست سربرای قراردادن (کاشت) ميکروگرافت بسيارظريف و کوچک است و لذا عروق خونی پوست آسيب نديده و خون رسانی به موهای کاشته شده مختل نمی گردد. ظريف بودن شکاف فوق موجب می شودکه پس از بهبودی محل شکاف اسکار (جوشگاه) بوجود نيامده، حفره پوستی در محل کاشت ايجاد نگردد و پوست ناهموار نشود(صاف باقی می ماند).
3) بدليل حفظ عروق خونی و اعصاب مو در واحد فوليکولی امکان بقای موهای کاشته شده بسياربالا است.
4) ميزان هرزرفتن (پرت) موها ناچيزمی باشد.

گرافت های آماده کاشت مو

بالا
 

آیا درکاشت مومحل برداشت موهادرپشت سرویابدن مشخص بوده وخالی خواهد ماند؟

البته موهای جدیدی به جای موهای برداشته شده درنمی آیدولی تکنیک برداشت به گونه ای است که بطورمعمول محل برداشتن مودرپشت سر مشخص نبوده و این محل در زیر خواب موهای پشت سر مخفی خواهد شد و لذا فردازاین نظرنبایستی هیچگونه نگرانی داشته باشد.

بالا

دوره نقاهت بعداز کاشت موی طبیعی چگونه خواهدگذشت؟

بهتراست روزبعددرمنزل استراحت نموده ودرچندشب اول دوبالش نرم طوری زیرسرقرار دهیدكه به حالت نیمه نشسته بخوابید.خودداری ازانجام كارهای سنگین(كه نیازبه زورزدن وفشارآوردن زیاددارند)،حركات سریع و سرفه های شدید برای یك هفته ضروری بوده وبهتراست دراین دوران ازخم شدن زیاددرحالت ایستاده نیزپرهیزکنید.هرگونه فعالیت ورزشی درهفته اول ممنوع است.از هفته دوم می توانیدفعالیت های ورزشی سبک(بجزشنا)راشروع کرده واز هفته سوم ورزش ازهرنوع آزاداست.
روزبعدازپیوندجهت برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.طریقه صحیح شستشوی سربه شماآموزش داده خواهدشد.فشارآب دوش نبایستی زیادباشد.

بالا

آیاموهای كاشته شده رامی توان بلندكردواصلاً ازلحاظ حجمی بصورت موهای كاملاً پرپشت خواهد بودیافقط جنبه پوشاننده پوست سررادارد؟

البته که می توان موهای کاشته شده رابلندکردوحالت داد. نتیجه عمل به عوامل زیادی از جمله وسعت منطقه كم مو،تعدادگرافت ها ی كاشته شده،رنگ وضخامت موهاوتكنیك كاشت موها بستگی دارد.
درکاشت موی طبیعی سعی می شودبا بكارگیری بهترین تكنیك های جراحی موهای ریخته شده را باموهای طبیعی ودرحال رشدخودفردجایگزین كرده وخط موی جدیدی رابرای او طراحی کردکه باسن وموقعیت وی هماهنگی کامل داشته باشد.

بالا

آیا بعدازکاشت موی طبیعی می توانم ازكلاه گیس استفاده كنم؟

در هفته اول پس ازپیونداستفاده ازكلاه گیس(ازهرنوع)قدغن ودر هفته دوم نیزبهتراست استفاده نشودولی اگراجباربه استفاده وجودداردنبایستی از 12 ساعت درروزبیشتراستفاده شود.از هفته سوم کلاه گیس آزاداست.

بالا

بعد ازکاشت موی طبیعی چندروزاستراحت ویامرخصی ازمحل كارلازم است؟

پس ازکاشت موی طبیعی معمولاً مشکل خاصی پیش نیامده وفردمی تواندیک الی دوروزبعدبه سرکارش بازگردد.

بالا

آیا کاشت موی طبیعی در60 سالگی امکان پذیر هست یانه؟بطورکلی آیااین کارمحدودیت سنی داردیاخیر؟

بهتراست فردزمانی کاشت موراانجام دهدکه نسبتاً جوان وازنظراجتماعی فعال است ومی خواهددرکاروزندگی پیشرفت نماید.البته پیوندموی طبیعی حتی دردهه های 6 و 7 زندگی نیزنتایج خوبی خواهدداشت ودرهرحال سن فردبشرط اینکه ازنظروضعیت کلی سلامتی مشکلی نداشته باشد،فاکتورتعیین کننده ای نیست.

بالا

معمولاً چندجلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی كند؟

در اكثر افراد 1 یا 2 جلسه.

بالا

درهرجلسه کاشت موی طبیعی چه تعدادموكاشته می شود؟

درهرجلسه کاشت موبسته به روش انجام شده(میکروسرجری = FUT ویاروش غیرجراحی = FIT )تعداد 5000 تا 10000 عددتارموکاشته می شود.

بالا

آیاکاشت موی طبیعی دردناك است؟

پیوندموی طبیعی همیشه بابیحسی موضعی انجام وفردهیچگونه دردی درجریان كارندارد.

بالا

آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟

بهیچوجه.خوشبختانه موهای جدید كه ازبانك مویعنی پشت سربرداشته می شوندبه اثرات هورمونهای مردانه(آندروژن ها)مقاوم بوده وپس ازانتقال به نواحی كم پشت دچارریزش نخواهندشد.درحقیقت این موهابطورمادام العمروبصورت طبیعی رشدخواهندكرد.موهای كاشته شده نیازبه مراقبت دارویی وغیردارویی خاصی ندارند.

بالا

چه زمانی بهتر است كه پیوندموی طبیعی را انجام دهم؟آیابایدمنتظربمانم تاكاملاطاس شوم؟

جواب به اين سؤال مشکل است.اگرکم پشتی موهای سرشمابه حدی رسیده است که درزیرنورمعمولی،سفیدی پوست سرازلابلای موهابه میزان زیادی دیده می شودشماكاندیدمناسبی برای کاشت مو هستید. اکثراٌ اين عمل را زمانی انجام مي دهندکه به اندازه کافی از موها ريخته شده ولی هنوزکاملاً طاس نشده اند. درکل بهتراست فرد زمانی اينکار را انجام دهدکه نسبتاً جوان (45-25 سال) و از نظراجتماعی فعال است و مي خواهد درکار و زندگی پيشرفت نمايد. البته کاشت مو حتی دردهه های 6 و 7 زندگی نيزبه شرط اينكه فرد از نظر وضعيت كلي سلامتي مشكلي نداشته باشد، نتايج خوبی خواهدداشت.
در صورتی که شروع فرآيند نازک شدن موها و طاسی در اواخر نوجوانی و اوايل دهه بيست باشد، می توان باحتمال زياد پيش بينی کرد که اين فرد دچار طاسی شديد و کامل خواهد شد. در حاليکه اگر اين اتفاق در دهه سوم و چهارم زندگی بيافتد می توان تصور نمود که که فرد مبتلا به کم مويی وسيع و شديد نخواهد گرديد. اين مسايل همگی در تصميم گيری برای انجام يا عدم انجام کاشت مو در يک فرد متقاضی پيوند مو تأثير بسزايی دارند.

بالا

صورت من کم مو است(بر خلاف برادرها و پدرم که پرموهستند)و مشکل اصلی صورتم درروی چانه ودوطرف لب وسبیل است.آیا درمان دارویی داردیانیازبه کاشت مو است؟

كم مویی صورت درمان دارویی نداردولی می توان باموفقیت كاشت موی طبیعی انجام داد.دركاشت ریش وسبیل ازظریف ترین تكنیك های جراحی استفاده می شود.موهای کاشته شده بصورت طبیعی رشدکرده وتفاوتی باریش وسبیل معمولی ندارند.

بالا

سرمن خیلی خالی است ودریك جلسه نمی توان برای كل آن کاشت موانجام داد.چاره چیست؟

اگرموهای پشت سر شما(بانك مو )پرپشت باشد،می توان در 2 جلسه كاشت مو انجام دادودرهرجلسه بیشترین تعداد ممكن راكاشت. تجربيات مؤلف نشان داده است که اکثر متقاضيان کاشت مو، زمانی کاشت مو برايشان فايده دارد که 4 - 3 هزار گرافت برای ايشان کاشته شود و طبق صحبت های قبلی با FUT و يا FIT به تنهايی نمی توان اين تعداد گرافت را به دست آورد. در اينجا می توان هر دو روش را با هم ترکيب نموده و در دو روز متوالی (روز اول FUT و روز دوم FIT) برای بيمار کاشت مو را انجام داده تا تراکم کافی و قابل قبول بدست آيد. با اين روش ظرف دو روز مسئله طاسی بيمار تا حد زيادی حل شده و آرامش روحی و روانی برای وی بوجود خواهد آمد و تا زمانی که مناطق طاس جديد بوجود نيآيند مشکلی نخواهد داشت.
در حقيقت اگر انتخاب بيمار بدرستی صورت گرفته و بخصوص فاکتورهای کليدی از قبيل سن، وسعت و شدت طاسی و تاريخچه خانوادگی ريزش مو لحاظ شوند، با يک جلسه کاشت مو برای دو روز به روش FUT + FIT می توان نتيجه قابل قبول و رضايت کننده بوجود آورد بطوريکه هم بيمار راضی و دعاگو باشد و هم وجدان پزشک احساس راحتی نمايد.

بالا

آیا كاشت ابروبرای زیبایی به جای تاتوامكان دارد؟

بله می توان ازموهای مناطق خاصی از سر برای كاشت ابرو استفاده كرد.گرچه تاتو روش سریع تروارزان تری است ولی قابل مقایسه باكاشت طبیعی مو نمی باشد.دركاشت ابروازظریف ترین تكنیك های جراحی استفاده می شودتاموهای كاشته شده پس ازرویش تفاوت زیادی باموهای اصلی نداشته باشد.

بالا

آیاکسانیکه موهایشان کاملاً طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است(باصطلاح جلوی سرشان خلوت شده است)می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟

درکاشت مو ازطريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف يک گرافت وارد پوست می شود. اين سورخ (با اينکه بسيارظريف است) بهرحال فضايی را اشغال می کند. اگرمنطقه ای که می خواهيم درآن کاشت مو انجام دهيم کاملاً طاس باشد هيچ مشکلی بوجود نخواهدآمد. ولی اگربخواهيم درلابلای موهای موجود(بخصوص اگراين موهاضخيم و باکيفيت باشند)کاشت انجام دهيم لازم است که فضای کافی درلابلای موهای موجود وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ايجادنمود.
درحقيقت تا زمانی که بيشتراز 50 – 40 درصداز تراکم موها کاسته نشده است، بدليل ناکافی بودن فضای (خالی ازمو) د ربين موهای موجود فرد نمی توان درلابلای آنهاشکاف ايجادکرد و اگرهم به زور اين کار را انجام دهيم اولاً ممکن است به ريشه موهای اطراف آسيب وارد شودو ثانياً حتی اگرآسيبی به ريشه موهای اطراف وارد نشود اين ريشه ها مزاحم ريشه موی کاشته شده خواهندشدو لذا درحين درآمدن موی کاشته شده باحتمال زيادکيست مويی و جوش های چرکی بد فرم ايجادمی گردد. اين ضايعات موجب اختلال دربيرون آمدن موهای کاشته شده گرديده و نتايج کاشت مو را خراب می کنند.
بنابراين منطقی است که کاشت موی طبيعی را زمانی انجام دهيم که حداقل 50 – 40 درصدازموهای يک منطقه ازسردچارريزش شده اند تابتوان بدون مشکل کاشت مو را انجام داد و فردهم ازنتايج آن لذت ببرد.

بالا

کاشت موراتاچه تراکمی می توان انجام داد؟

تعدادموهای كاشته شده درمحل كم پشت بطورمستقیم ارتباط داردبا:
الف)مساحت وتراكم مو در ناحیه برداشت مو یعنی پشت سر
ب)مساحت ناحیه كم پشت كه محل كاشت مواست(شامل سر،ریش،سبیل وابرو)
هرچقدرتراكم موومساحت محل برداشت موبیشتروازطرف دیگرمساحت محل كاشت مووكم پشتی موهای آن كمترباشد نتیجه بهتری حاصل خواهدشد.
درکاشت موی طبيعی شکاف های بسيارظريفی برای قراردادن گرافت هادرپوست منطقه طاس ايجادمی گردد. اگراين شکاف ها خيلی به همديگرنزديک باشند پوست بين آنها پاره شده (جِرمی خورد) ودو شکاف کوچک تبديل به يک شکاف بزرگ می شودکه چيزمطلوبی نيست. لذا مجبوريم يک فاصله حداقلی را رعايت کنيم. فاصله فوق حدود 3-2 برابرفاصله بين موهای با تراکم عادی بوده و به همين نسبت هميشه تراکم موهای کاشته شده درجلسه اول کمتراز تراکم موهای عادی است. درجلسات بعدی می توان اين فاصله راکمتر وکمترنمود (البته با توجه به محدوديت تعداد موهای قابل برداشت از پشت سر) ولی بهرحال هيچگاه از نظر فاصله بين موها مانند موهای طبيعی نخواهدشد و بالطبع تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی هم بوجود نخواهدآمد. تراکمی که در جلسه اول کاشت مو می توان بطور معمول ايجادکرد 35 – 20 گرافت در هر سانتيمتر مربع است که آن را می توان در جلسات بعدی تا 50 – 40 افزايش داد. تبليغاتی که در رسانه ها (بخصوص کانال های ماهواره ای) شده و ادعا می شود که تراکمی شبيه تراکم موی عادی (و گاهی بيشتر از تراکم موی طبيعی !) بوجود می آيد شيادی بوده و صحت ندارد.

بالا

آیاپیوندموی طبیعی نیاز به بیهوشی دارد؟

خیر،عمل تحت شرایط بیحسی موضعی انجام می شودوباتزریق آرامبخش به بیمار،اضطراب وی تحت کنترل درخواهد آمد.بنابراین بستری شدن در بیمارستان ضرورتی ندارد.بیمار می تواند پس از پایان عمل حتی به تنهایی به منزل برگردد.البته رانندگی تا 12 ساعت پس ازکاشت موممنوع است.

بالا

آیانیاز است که بعدازکاشت موی طبیعی برای کنترل مرتباً به پزشک مراجعه نمود؟

خیر.روزبعدازپیوندجهت ویزیت،برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.ویزیت بعدی فرد 9-6 ماه پس از کاشت موخواهدبود.

بالا

آیا می توان فولیکول موراازشخص دیگری گرفت وپیوندزد؟

بدليل عدم تطابق خصوصيات بافتی و سيستم ايمنی ما بين انسان های گوناگون درصورت استفاده ازموهای شخص ديگراين موها پس زده می شوندو نمی گيرند.
غالباً اين سؤال پيش می آيدکه چرا پيونداعضا ديگربدن مانندکليه، قلب و غيره پس زده نمی شود؟ جواب اين است که اولاً احتمال پس زده شدن پيوندد رمورد سايراعضا بدن هم وجودداشته و بالا است و ثانياً بيمار برای جلوگيری ازدفع عضو پيوندزده شده بايستی تا آخر عمرداروهای ضدسيستم ايمنی مصرف کند. يکی از عوارض مصرف اين داروها ريزش مو است ولی چون بيماربه عضو پيوندزده شده نيازدارد و ادامه زندگی وی وابسته به وجود عضو پيوندی است لذا مجبور است ريزش مو را تحمل نمايدولی درمورد پيوند مو اين مسئله صدق نمی کند.

بالا

آیا می توان با کاشت موخط موی جلوی سرراپائین آورد؟

بله،البته ازنظرزیبائی شناسی محدودیت خاصی درپائین آوردن خط موی جلوی سروجود داردوبرمبنای مقیاس های مشخصی می توان این خط راجلو آورد.لازم به ذکراست که دریک جلسه کاشت مواین خط کامل نخواهد شدواغلب نیاز به حداقل دوجلسه کاشت مو می باشد .
خط رويش مو درجلوی سر درحقيقت يک نوارباريک از پوست سربوده که حد فاصل پوست بدون موی پيشانی با پوست کاملاً پرموی نواحی پشت اين نواراست. طراحی اين خط يکسری محاسباتی داردکه رعايت آنها برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيارمهم است.اگربه عکس پايين دقت کنيدمتوجه می شويدکه ازخط رويش مودرجلوی سرتا انتهای چانه را می توان به سه قسمت مساوی تقسيم کردکه عبارتنداز:
الف) ازخط رويش مو تا ناحيه بين دو ابرو
ب) ازناحيه بين دو ابرو تا نوک بينی
ج) ازنوک بينی تا انتهای چانه.
اين فواصل بطورنرمال 9 – 7 سانتيمترمی باشند. رعايت دقيق اين محاسبه درطبيعی نشان داده شدن خط موی جديدی که برای بيماردرست می شود، نهايت اهميت را دارا می باشد.

بخش های مساوی از چانه تا خط رويش مو در جلوی سر

فاکتورهايی که درطراحی مناسب و صحيح خط موی جلوی سرازسوی پزشک لحاظ می شوند عبارتنداز:
ميزان و نوع ريزش موی سر، سن فرد، شکل کلی سربيمار، احتمال ريزش مو درآينده (و لذا نياز به جلسات بعدی کاشت مو) و انتظارات بيمار.
اصرار بيماربه پايين آوردن زياده ازحداين خط ياگردکردن بيش از معمول آن موجب غيرطبيعی شدن موهای جلوی سرمی گردد و نمای خوبی ندارد. اکثر بيمارانی که با خط موی پيشنهادی متخصص پوست موافقت ندارند، وقتيکه موها درآمدند نظرشان عوض شده و متوجه می شوندکه آن موقع حق با پزشک معالجشان بوده است. در هرحال اگر هم پس ازدرآمدن موها نارضايتی وجودداشته باشد، هميشه می توان آن را پايين ترآورد يا گردتر نمود ولی اگر اين خط از ابتدا بد طراحی شود اصلاح آن بسيار مشکل و گاهی غيرممکن است. طراحی خط موی جلوی سر مطلبی است که اغلب وقت زيادی را گرفته و در مورد محل و شکل آن بايد به اندازه کافی با بيمار مشورت شود و هيچگاه درخواست های غيرمنطقی اشخاص موردموافقت قرارنگيرد.
بطورکلی بهتراست که درطراحی خط مو محتاط عمل نموده زيرا هميشه مي توان بعداً خط مو را پايين ترآورد ولی بالاتربردن آن خيلی مشکل است. بيماران كم سن معمولاً درخواست خط موي پايين تر ازحد نرمال دارند ولي بايستي گفت كه ممكن است يك خط موي پايين براي سن 20 سالگي مناسب باشدولي براي سن 40-30 سالگي زشت و غيرعادي است. اغلب قانع كردن فرداز اين نظرمشكل است. بخصوص بيماران کم سن دارای ريزش موی شديددر صحبت با پزشک نرمش کمتری نشان داده و رسيدن به تفاهم باآنها دشوار است زيرا اين گروه سنی درباره محل مناسب خط موی جلوی سربرداشت نادرستی داشته وچون به شدت نگران وضعيت فعلی خودهستند نمی تواننددر موردآينده خود تصوردرستی داشته باشند.
 

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

طراحی خط موی جلوی سر به صورت بسيار طبيعی

 

بالا

آیاکاشت موی طبیعی درخانم ها امکان پذیر است؟

بله،درخانم ها نیزمی توان این عمل راانجام دادولی محدودیت انجام کاردرخانم هانسبت به آقایان بیشتراست ولذاتعدادخانم های طاس که انجام کاشت موبه صلاح آنهااست ومی توان برایشان کارانجام دادخیلی کمترازآقایان طاس می باشد .

بالا

آیاموهای کاشته شده درمحل طاس نمای عروسکی خواهند داشت؟

خیر،کاشت موی طبيعی در ابتدا با استفاده از گرافت های درشت 5-4 ميليمتری (دارای 20- 15 تارمو) انجام می شد. اين گرافت ها پس از درآمدن، نمای عروسکی بسيارزشتی (مثل موهای مسواک) با نمای ناهنجار به سرشخص داده که با افزايش سن و ريزش موهای اطراف منطقه کاشته شده، اين وضعيت بدترگرديده و تصوير کاملاً غيرطبيعی ايجاد می شد. اين وضعيت باعث ايجادحس بدبينی و نااميدی بين متخصصين پوست و بيماران نسبت به نتايج کاشت موی طبيعی شده بود. با پيشرفت علم پزشکی متخصصين پوست ازگرافت های کوچکتری به نام مينی گرافت (حاوی 10- 5 تارمو) و سپس ميکروگرافت (حاوی 3- 1 تارمو) برای کاشت مو استفاده کردند. متدهای برداشت مو از منطقه پشت سر، چگونگی طراحی خط موی جلوی سر، روش های بيحسی، تکنيک های ايجاد شکاف و گذاشتن گرافت در محل کاشت مو، روش های تربيت تکنسين های متخصص در انجام کاشت مو، همگی در سال های اخير پيشرفت های اعجاب انگيزی نموده است و امروزه با استفاده از مينی گرافت و چيدمان هنرمندانه آنها در دست متخصصين پوست ماهر در انجام کاشت مو، نتايج کاشت موی طبيعی بسيار عالی و خارق العاده شده است.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

نتايج هنرمندانه کاشت طبيعی مدرن و امروزی

بالا

درموردورزش وفعالیت های بدنی پس از کاشت موتوضیح دهید؟

خودداری ازانجام كارهای سنگین(كه نیازبه زورزدن وفشارآوردن زیاددارند)،حركات سریع و سرفه های شدید برای یك هفته ضروری بوده وبهتراست دراین دوران ازخم شدن زیاددرحالت ایستاده نیزپرهیزکنید.هرگونه فعالیت ورزشی در هفته اول ممنوع است.از هفته دوم می توانیدفعالیت های ورزشی سبک(بجزشنا)راشروع کرده واز هفته سوم ورزش ازهرنوع آزاداست.

بالا

درموردنحوه استحمام پس از کاشت موتوضیح دهید؟

روزبعدازپیوندجهت ویزیت،برداشت پانسمان وشستشوی سرمراجعه کنید.پس ازبرداشتن پانسمان لازم است كه محل كاشت مو روزانه تا 2 هفته باشامپوبصورت بسیارملایم شسته شود.طریقه صحیح شستشوی سربه شما آموزش داده خواهدشد.فشارآب دوش نبایستی زیادباشد.پس ازدوهفته نحوه شستشوی سربه حالت عادی بازگشته ومراعات خاصی لازم ندارد.

بالا

آیا می توان موهارا بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟

بله از 2 هفته بعدازعمل می توان ازرنگ مواستفاده نمود .

بالا

آیا سیگاربرعمل پیوند موتأثیری دارد؟

بله،چون نیکوتین سیگاربرروی خون رسانی به پیازهای موتأثیرمنفی داردلذاتوصیه می شوداز 2 هفته قبل تایک هفته بعدازعمل ازسیگار استفاده نشود .

بالا

آیاوقتی کاشت مودرناحیه ریش وسبیل انجام می شوداین موهاقابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند؟

موهای کاشته شده کاملاً مشابه ریش وسبیل طبیعی هستند،قابل اصلاح بوده ومجدداً رشدمی کنند.

بالا

آیامی توان شکستگی های روی صورت وابروراباکاشت مواصلاح نمود؟

یکی از کاربردهای پیوندمودرعلم پلاستیک وزیبائی پوشاندن خطوط شکستگی درنواحی مودار سروصورت باکاشت موی طبیعی می باشد.

بالا

پس ازکاشت موی طبیعی بهتراست پانسمان انجام شودیاخیر؟

پانسمان کردن یانکردن بستگی به پزشک انجام دهنده کاشت مووشرایط زندگی وکاربیماردارد.چنانچه پانسمان انجام نشودازنظرظاهر،بیمار نرمال تر از شخص با پانسمان می باشد و مشکل بازگشت به مطب جهت برداشت پانسمان را نخواهدداشت والبته فشارکمتری به نواحی بخیه واردمی شود.ازطرف دیگربه دلیل نشت مایع یاخون ازمحل پیوند احتمال حرکت نمودن گرافت ها وجود دارد(بخصوص درخواب که بیمار بدون آگاهی پوست سررابه بالش یاملحفه می کشداین احتمال بیشتر است).لذاانجام پانسمان منطقی به نظررسیده ومفیداست.
در ضمن با وجود اینکه درکاشت موباروش های مدرن امروزی زخم های کمتری وجودداردولی همان زخم های مختصرهم احتمال آلودگی درهوای پرازگرد و غباررادارندودرآخر اینکه بیماران ایرانی به ظاهرپاک وتمیز اهمیت ویژه ای می دهندواین ظاهرآراسته باپانسمان سفیدوتمیزبهترحاصل می شود.پس درکل پانسمان کردن بهتراست.
بیمارانی که باپانسمان مرخص می شوند اضطراب کمتری ازنظرآلودگی گرافت هاداشته وباخیال آسوده تری 24 ساعت اولیه پس ازکاشت موراطی می کنند.ولی اشخاص بدون پانسمان باتماس های مکررکه همراه بانگرانی بوده است روزهای اولیه بعد از عمل راسخت ترپشت سرگذاشته اند.طی سؤالات انجام شده ازخانواده بیماران بنظرمی رسدکه خانواده وخودبیمارازنظرروانی شرایط باپانسمان راراحت ترمی پذیرند.
 

بالا

آیابعدازکاشت مودردشدیدی رابایدتحمل نمود؟

آنچه مسلم است به دلیل برش وبخیه انجام شده ناحیه کاشت موتا حدی دردناک خواهد بود ولی این درد قابل توجه نبوده ومعمولاً با مسکن های معمولی کنترل می شود.برای تسکین دردمختصربعدازعمل فقط می توان ازقرص استامینوفن کدئین استفاده نمودومصرف سایرمسکن هاممنوع است.بطورکلی ازنظردردبعدازعمل بیمارنبایستی هیچگونه نگرانی داشته باشد.

بالا

آیابرروی محل کاشت موجای برش های کوچک(که محل قرارگرفتن موهای کاشته شده است)نمایان خواهند بود؟

درروزهای بعدازعمل تاحدی جای زخم هامشخص است ولی به مروروباپیشرفت روندترمیم بافتی،خطوط شکافها محو شده وفقط ساقه های موهاباقی خواهدماند.بطورکلی نمای محل کاشت موپس از9-6 ماه بگونه ای می باشدکه هیچکس متوجه کاشت مودراین محل نخواهدشدواین محل کاملاً طبیعی بنطرمی رسد.

بالا

آیاشخص تاهرتعدادجلسه که بخواهدمی تواندکاشت موی طبیعی راانجام دهد؟

کاشت موی طبيعی دارای يکسری محدوديت های بالقوه می باشدکه يکی از مهمترين آنها محدود بودن تعدادجلسه های قابل انجام کاشت مو در هر فرد است. علت اين محدوديت آن است که تعداد موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو بيشتر از حد مشخصی نمی باشد (حدود 15 – 12 هزار تار مو).
بعنوان يک اصل کلی فقط تا حدی می توان ازموهای منطقه دهنده مو برداشت کردکه آسيبی به منطقه برداشت وارد نشده ،پوست تحمل کشش برداشت را داشته باشد و در ضمن نمای ظاهری آن هم بدشکل و بدفرم نشود. بنابراين تعدادموهای قابل برداشت محدوديت داشته و نمی توان همه اين موها را برداشت کرد.
ازصحبت های بالامشخص می شودکه حتی دربهترين شرايط تعدادموهای قابل دسترس برای کاشت درمنطقه طاس محدود می باشد. در روش FUT معمولاً 4 – 3 هزار تارمو در يک جلسه بيشترنمی توان برداشت کرد و در روش FIT بسته به مشخصات پوست و موی فرد اين عدد به 7 – 5 هزار تار مو در يک جلسه بالغ می گردد.
اغلب بيماران پس ازيک جلسه کاشت موی طبيعی موفقيت آميز و با مشاهده تراکم کمتر از طبيعی درمنطقه کاشت درخواست کاشت موی مجدد را درهمان ناحيه می کنند با اين تصورکه تراکم موهای کاشته شده بيشترو بيشترگردد. اگرچه ازنظرتئوری اين کارعملی می باشدولی يک نکته ظريف درآن وجود دارد.کاشت موی مجدد مستلزم برداشت دوباره مو ازمنطقه دهنده است و با اين کارتعداد موهای موجود دربانک موی فرد درمنطقه دهنده کمتر و کمترمی شود. باکم شدن اين موها ديگرمويی برای کاشت موی بعدی درمناطق طاسی که درآينده بوجودمی آيند(که حتماً اين اتفاق می افتدزيرا ريزش موی مردانه يک روند روبه جلو و دائمی است) باقی نمی ماندو بعداً برای بيمارمشکلاتی بوجودمی آيد.
تصورکنيدکه برای فرد3 – 2 بارکاشت مو در جلوی سرانجام دهيم تا تراکم بسيارخوب بوجود آيد و طبيعی است که تعداد موهای قابل برداشت ازبانک موی پشت سرهم به شدت کاهش پيدامی کند. پس از گذشت چند سال موهای قسمت های عقب منطقه کاشته شده دچار ريزش موی مردانه شده و نياز به کاشت مو پيدا می کنند ولی متأسفانه مويی درپشت سرنمانده تا اين کار را انجام دهيم. پس بعنوان يک اصل بايستی هميشه دربرداشت مو از ناحيه دهنده جانب احتياط را رعايت کردو برای آينده هم ذخيره ای باقی گذاشت.
 

بالا

بعد از كاشت مو چه اتفاقی می افتد؟

با هرروشی که کاشت مو انجام شود برای 3 – 2 هفته موهای کاشته شده رشد کرده که اين مطلب مؤيد گرفتن موهای پيوند زده شده بوده و خوشحال کننده می باشد. سپس موها وارد فاز استراحت شده و می ريزند البته ريشه مو سالم و زنده است. رشد مجدد موها پس از 4 – 3 ماه آغاز شده و حدود سه ماه ديگر طول می کشد (يعنی در مجموع 6 ماه) تا موها کاملاً رشد نمايند و مجدداً سه ماه ديگر زمان لازم است تا موهايی که درآمده اند، شکل و حالت بخود گرفته و کاملاً شبيه موهای طبيعی گردند. در اين زمان اگر همه فاکتورها رعايت شده و کار بصورت حرفه ای انجام شده باشد، اگرچه تراکم موهای کاشته شده کمتر از تراکم طبيعی می باشد ولی نمای منطقه کاشت کاملاً عادی بوده و هيچکس متوجه کاشت مو در فرد نخواهد شد مگر اينکه در موهای شخص خيلی دقت شود. بعبارت ديگر اگر در همان نگاه اول به شخص بگويند که چه موهای قشنگی برايتان کاشته اند بدين معنی است که ديگران متوجه کاشت موی فرد شده اند و لذا کار وی حرفه ای نبوده است.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

بالا

بعد از کاشت موچه شكلی خواهم شد؟

بعدازعمل دلمه هایی اطراف گرافت ها تشكیل می شوندكه اگرموهای اطراف زیاد باشند،بامدل دادن می توان آنهاراپوشش داد.اگرنه قابل دیدن خواهندبود ولی زیادجلب توجه نمی كنند.باشستشوی مرتب وروزانه دلمه هاحدود یك هفته بعدیابیشترمی ریزندومشکل خاصی دراین میان وجودندارد.

   

منطقه کاشت مو با شستشوی خوب يک هفته بعد از عمل

اگربيمارسرش را خوب بشويد 4-3 روز بعداز عمل منطقه کاشت موکاملاً تميز بوده فقط کمی قرمز و ملتهب است ولی درصورت عدم شستشوی کافی منطقه کاشت مو پراز پوسته، شوره و چربی است و لذا احتمال داردکه بعداً دچارجوش های چرکی و کيست مويی شود که درمان آنها بسيارسخت است و احتمال آسيب رسيدن به موهای کاشته شده نيز می رود.


نمونه ای از شستشوی بد محل کاشت مو

 

بالا

آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟

عمل كاشت موازكلاه گیس ویادرمان های جایگزین گرانتر است.اگرچه باتوجه به دائمی بودن نتایج، بیشتر مردم آن را یك سرمایه گذاری خوب برای راحتی آینده اشان تلقی می كنند. هزینه کاشت موبستگی به عوامل متعددی داردازقبیل:
وسعت طاسی(کم، متوسط،زیاد)،تعدادموهایی که برای پوشانیدن منطقه طاس لازم است تارضایت بیمارحاصل گردد،کدام منطقه طاس است(سر،ریش،سبیل ویاابرو)،کیفیت موهای منطقه دهنده ازنظرضخامت ورنگ،روش کاشت مو(FUT ویاFIT)،سن بیمارووجودمشکلات وبیماری های زمینه ای درایشان.
 

بالا

بطورمعمول چندجلسه کاشت موی طبیعی لازم است؟

تعدادجلسات بستگی دارد به:
1) خصوصیات پوست و مو در منطقه گیرنده (طاس) و دهنده (بانک مو)
2) تعدادوکیفیت گرافت های استفاده شده
3) تراكمی كه بیمارمی پسندد
4) خصوصیات شخصی موی بیمار مثلاً موی خشن ظاهری پرپشت ترازموی نرم دارد.
ولی بطور کلی در اکثر موارد یک الی دو جلسه برای پوشش کامل منطثه طاس لازم است که می توانند بدنبال هم و یا با فاصله انجام شوند . این فاصله از چند روز تا سال ها متغیر است .

بالا

درموردکاشت موبااستفاده ازمهندسی بافتی توضیح دهید.

اين مسئله فعلاً در حد تحقيقات و آزمايشگاه بوده و کاربرد عملی پيدا نکرده است. تحقیقاتی که در حال حاضر انجام می شود بیشتر روی این موضوع تکیه می کنند که تعدادی از موهای پشت سر فرد را گرفته و سلول های زایای ریشه مو را از آن ها جدا می کنند. سپس این سلول ها درمحیط کشت آزمایشگاه تکثیر پیدا کرده بطوريکه تعداد آنها به صدها هزار می رسد و در ضمن آنها را با عناصر دیگر ترکیب می کننند تا قدرت رشد آنها افزايش پيدا کند. بعداً این سلول ها در نواحی طاس بصورت تزریق زیر جلدی می شوند. سلول های تزریق شده تبدیل به موهای جدید گردیده و طاسی فرد برطرف می گردد. به اين متد جديد درمانی، روش FCI گفته می شود. اين روش جديد می تواند هم برای رشد و ضخيم شدن مجدد موهای ضعيف شده قبلی فرد مورد استفاده قرار گرفته و هم باعث رشد موهای جديد در مناطق کاملاً طاس و بدون مو گردد. نظر به اينکه در اين روش محدوديت تعداد موهای قابل کاشت وجود ندارد لذا اين اميد هست که بتوان در يک فرد کاملاً طاس که فقط دارای تعداد اندکی مو در پشت سرش است، يک سر پر از مو بوجود آورد. با اين متد همچنين می توان برای خانم های دارای ريزش مو بصورت گسترده و پخش نيز کاشت مو انجام داد. البته تا رسیدن به نتیجه مطلوب هنوز راه زیادی باقی مانده و این تکنیک در حال حاضر کاربرد عملی پیدا نکرده است.درحال حاضربهترین راه برای پوشاندن طاسی کاشت موبااستفاده ازمیکروگرافت(موی طبیعی)درنواحی کم پشت است..

بالا

درموردکاشت موهای مصنوعی توضیح دهید.

این متداز 15 سال پیش انجام می شده ولی درحال حاضرروش چندان قابل اعتمادی نیست.دومشکل اساسی دراین متدوجوددارد:جنس این موهای مصنوعی ازهرنوعی که باشد بقای کوتاهی داردودرنهایت ازبدن دفع می شود.درحدود 40-30% در سال اول و 100% تا سه سال بعدازکاشت دفع خواهد شد.حتی اگرموهای مصنوعی باقی بمانندودفع نشوندبیمارمجبور به صرف وقت زیادی درروزبرای مراقبت ازاین موهامی باشد(شامپوومحلول های ضد عفونی کننده).همچنین احتمال بوجودآمدن واکنش گراتولوماتوز(جسم خارجی)نسبت به این موهاوجوددارد.

بالا

● آیاممكن است موهای كاشته شده مجدداًبریزند؟

بهیچوجه.خوشبختانه موهای جدید كه ازبانك مویعنی پشت سر برداشته می شوندبه اثرات هورمون های مردانه(آندروژن ها)مقاوم بوده وپس ازانتقال به نواحی كم پشت دچارریزش نخواهندشد.درحقیقت این موهابطورمادام العمروبصورت طبیعی رشدخواهندكرد.موهای كاشته شده نیازبه مراقبت دارویی وغیردارویی خاصی ندارند.

بالا

 

● آیا کاشت مو با استفاده از ليزر بهتر از کاشت موی معمولی است؟

برخی از پزشکان پس از انجام کاشت مو از ليزر برای بهبودی سريعتر زخم های موجود استفاده می کنند ولی ليزر ارتباطی به تکنيک برداشت و کاشت مو که مهمترين قسمت های کاشت موی طبيعی را تشکيل داده و نتايج کاشت مو به انجام درست آنها وابسته است، نداشته و اگر کسی ادعا می کند که با استفاده از ليزر برای شما کاشت موی بهتری انجام می دهد، قصد فريب شما را داشته و ادعای ايشان کذب می باشد.

بالا

 

● آیا ازموی نواحی ديگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ريش، زيربغل، منطقه تناسلی، سينه، پشت، شکم و دست و پامی توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد؟

موهای مناطق مختلف بدن دارای تفاوت های ساختاری و اساسی با يکديگربوده و لذانمی توان ازموی هرناحيه ازبدن بجای موی سراستفاده کرد. بهترين مو برای کاشت درمناطق طاس سر، موی ناحيه مشخصی ازپشت و اطراف سرمی باشد. موهای نواحی ديگراگرچه ازنظرتئوری می توانند مورد استفاده قرارگيرندولی به دلايل زير به درد اين کار نمی خورند:
الف) برداشت مو از اين نواحی برای بيمار بسيار مشکل و دردآور بوده و ناراحتی زيادی ايجادمی نمايد.
ب) اسکار(جوشگاه) محل برداشت مو از نواحی ديگر برخلاف پشت سر(که درزيرخواب موهای بالای محل برداشت مخفی می شود) مخفی نشده لذا هميشه آشکاراست.
ج) رشدموهای نواحی ديگرنسبت به موهای سراغلب کمتراست، اين موها معمولاً نازک و دارای رنگدانه کمی بوده، بطورکلی از نظرمشخصات رشدی و ظاهری تفاوت های زيادی با موهای سرداشته و لذا عمدتاً مناسب کاشت مو در سرنمی باشند.
د) ميزان هرزرفتن (پرت) موهای نواحی ديگرهم در زمان برداشت و هم درحين کاشت نسبت به موهای پشت سربالاتراست.
به اين دلايل بهتراست هميشه ازموهای پشت سربه عنوان بانک مو استفاده نماييم و فقط در موارد استثنایی از موهای بدن استفاده کرد.

بالا

 

::: صفحه اصلی    ::: اخطار قانونی     ::: درباره ما     ::: سوالات متداول     ::: آلبوم عکس

کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر علی وفایی است

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت طب نگار